5 October 2022

วิธีซื้อสินทรัพย์ (PA004)

การบันทึกซื้ัอสินทรัพย์จะสามารถบันทึกซื้อสินทรัพย์ได้ 2 วิธี คือวิธีที่ 1. เข้าที่ PEAK Assetวิธีที่ 2. เข้าที่เมนูรายจ่าย >> ซื้อสินทรัพย์ วิธีที่ 1 เข้าที่มุมบนขวาของกิจการ และเลือกที่ PEAK Asset เลือกหัวข้อซื้อสินทรัพย์ ขั้นตอนที่ 1.1 เมื่อกดที่ซื้อสินทรัพย์แล้วระบบจะลิงก์ไปที่หน้า New PEAK เพื่อสร้างเอกสารซื้อสินทรัพย์ …