การใช้งานโปรแกรม

ทั้งหมด

บัญชี

ภาษี

ธุรกิจ

การใช้งานโปรแกรม

ข่าวสาร

17 ก.ค. 2024

PEAK Account

2 min

Update Function 17/07/2024

PEAK with the new function designed to enhance efficiency. ✨ 1. Add Document Classification Group Display (Online view) 📢 For businesses using the classification group function, when creating documents with the classification group attached, the system will automatically pull the classification group into the document page. The system will display the information in three places: below the business information, below the supplier or customer information, and below the document number information. This allows branch-based businesses to view the details easily. Thank you for the suggestion K.Kanjana, DX Enterprise Co., Ltd. ✨ 2. Add Configuration to Display Withholding Tax Document Number on Document Page (Online view) 📢 For businesses issuing revenue documents with withholding tax, the system will display the withholding tax document number on the document page. This can be adjusted by toggling the display of the withholding tax document number on and off. The supported documents include credit notes, debit notes, and receipts. Thank you for the suggestion K.Jitrada INNOVATION WASH & DRY LIMITED PARTNERSHIP ✨ 3. Add Time Range Selection on Withholding Tax and Deducted Tax Pages  📢 For businesses that need to view withholding tax and deducted tax information, it is possible to select the period for which they wish to view these tax records. This feature allows users to conveniently access the information they need for the desired time frame. ✨ 4. Add a Button for Creating Multiple Documents 📢 For businesses using the Pro Plus package that need to create multiple documents simultaneously, the system adds a button for creating multiple documents in supported documents, including sales proposals, invoices, receipts, purchase orders, purchase records, and expense records on both the revenue and expense sides. This enhancement allows users to create documents more conveniently. ✨ 5. Add Update Data Button in the Bank Reconciliation Function 📢For businesses using the bank reconciliation feature, users can press the ‘Update Data’ button if additional documents are created during the reconciliation process. The system will automatically update the newly created document information, enhancing user convenience and efficiency.

17 ก.ค. 2024

PEAK Account

4 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 17/07/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มการแสดงกลุ่มจัดประเภทหน้าเอกสาร (Online view) 📢 สำหรับกิจการที่ใช้ฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภท เมื่อทำการสร้างเอกสารโดยติดกลุ่มจัดประเภทระบบจะดึงกลุ่มจัดประเภทไปยังหน้าเอกสารให้อัตโนมัติ โดยระบบจะแสดงข้อมูลอยู่ 3 จุด ได้แก่ ด้านล่างข้อมูลกิจการ, ด้านล่างข้อมูลผู้ขาย หรือลูกค้า และด้านล่างข้อมูลเลขที่เอกสาร เพื่อให้ธุรกิจที่ทำงานตามสาขาสามารถดูรายละเอียดได้สะดวกมากขึ้น ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณกาญจนา บริษัท ดีเอ็กซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ✨ 2. เพิ่มการตั้งค่าแสดงเลขที่เอกสารภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายหน้าเอกสาร (Online view) 📢 สำหรับกิจการที่ออกเอกสารฝั่งรายรับและมีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่หน้าเอกสาร สามารถแก้ไขโดยกดเปิด-ปิดการแสดงเลขที่ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย โดยเอกสารที่รองรับ ได้แก่ ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้และใบเสร็จรับเงิน ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณJitrada ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโนเวชั่น วอช แอนด์ ดราย ✨ 3. เพิ่มการเลือกช่วงเวลาในหน้าภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 📢 สำหรับกิจการที่ต้องการดูข้อมูลภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายและภาษีหัก ณ ที่จ่าย สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องดูรายการภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย และภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามช่วงเวลาที่ต้องการได้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ✨ 4. เพิ่มปุ่มการสร้างเอกสารหลายรายการ 📢 สำหรับกิจการแพ็กเกจ Pro Plus ที่ต้องการสร้างเอกสารพร้อมกันหลายฉบับ ระบบเพิ่มปุ่มการสร้างเอกสารหลายรายการในเอกสารที่รองรับทั้งฝั่งรายรับและรายจ่าย ได้แก่ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ บันทึกซื้อสินค้า บันทึกค่าใช้จ่าย และสมุดรายวัน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเอกสารได้สะดวกมากขึ้น ✨ 5. เพิ่มการแสดงปุ่มอัปเดตข้อมูลที่ฟังก์ชันการกระทบยอดธนาคาร 📢สำหรับกิจการที่ใช้ฟังก์ชันการกระทบยอดธนาคาร หากมีการสร้างเอกสารเพิ่มเติมระหว่างกระทบยอดธนาคาร สามารถกดปุ่มอัปเดตข้อมูล ระบบจะทำการอัปเดตข้อมูลเอกสารที่สร้างใหม่ให้อัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

3 ก.ค. 2024

PEAK Account

3 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 03/07/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มการเลือกประเภทผู้ติดต่อหน้าสร้างผู้ติดต่อ 📢 สำหรับทุกกิจการที่เพิ่มรายชื่อผู้ติดด่อ เมื่อสร้างรายชื่อสามารถระบุประเภทผู้ติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือผู้ขาย โดยระบบจะทำการรันรหัสผู้ติดต่อแยกจากกัน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานที่เลือกผู้ติดต่อเวลาออกเอกสารสามารถดูรายชื่อได้สะดวกมากขึ้น ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดย บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ✨ 2. เพิ่มการตั้งค่ารหัสผู้ติดต่อที่เมนูตั้งค่า 📢 สำหรับผู้ใช้งานที่ระบุประเภทผู้ติดต่อ ระบบเพิ่มการตั้งค่ารหัสผู้ติดต่อให้ผู้ใช้งานสามารถระบุตัวอักษรในการรันรหัสผู้ติดต่อได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานดูข้อมูลผู้ติดต่อได้สะดวกมากขึ้น ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดย บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ✨ 3. เพิ่มการกระทบยอดช่องทางการเงิน e-Wallet  📢 สำหรับกิจการที่มีการใช้ช่องทางการเงิน e-Wallet ระบบเพิ่มการรองรับการกระทบยอดเงินโดยสามารถนำเข้าข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถกระทบยอดเงินได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ✨ 4. ปรับการแสดงผลหน้าการเชื่อมต่อระบบรับชำระเงิน 📢 สำหรับทุกกิจการ ระบบเพิ่มหน้าการเชื่อมต่อระบบรับชำระเงินที่เมนูตั้งค่าแอปพลิเคชันภายนอก เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลและเชื่อมต่อได้สะดวกมากขึ้น

19 มิ.ย. 2024

PEAK Account

3 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 19/06/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มฟังก์ชันเอกสารเงินมัดจำ (Deposit) 📢 กิจการที่มีการรับหรือจ่ายเงินค่าสินค้า/บริการด้วยเงินมัดจำ  ระบบสามารถออกเอกสารเงินมัดจำให้ลูกค้า/คู่ค้าเป็นหลักฐานของการรับหรือจ่ายเงินมัดจำได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท1.1 ฝั่งรายรับ สามารถออกเอกสารเงินมัดจำอ้างอิงกับใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินได้ 1.2 ฝั่งรายจ่าย สามารถอ้างอิงกับบันทึกค่าใช้จ่ายนอกจากนี้สามารถพิมพ์รายงานเอกสารเงินมัดจำได้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถออกเอกสารและทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น คู่มือการสร้างเอกสารใบจ่ายมัดจำคู่มือการสร้างเอกสารใบรับเงินมัดจำคู่มือวิธีการพิมพ์รายงานใบจ่ายเงินมัดจำคู่มือวิธีการพิมพ์รายงานใบรับเงินมัดจำ ตัวอย่างเอกสารเงินมัดจำฝั่งรายรับ ตัวอย่างเอกสารเงินมัดจำฝั่งรายจ่าย ✨ 2. เพิ่มการเชื่อมต่อโปรแกรม XSelly ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ 📢 สำหรับกิจการธุรกิจขายของออนไลน์ PEAK มีการเชื่อมต่อกับโปรแกรม XSelly เป็นระบบบริหารการขาย สต๊อก ตัวแทน จัดส่ง ดูรายงาน จบในที่เดียว เพิ่มความสะดวกในการบริหารการขาย ตั้งแต่เริ่มรับออเดอร์ ตลอดจนติดตามสถานะการจัดส่งได้เอง สามารถตั้งค่าการส่งข้อมูลที่โปรแกรม XSelly มาสร้างเอกสารใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินที่ PEAK ได้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้สะดวกมากขึ้น คู่มือการเชื่อมต่อ PEAK x XSelly ✨ 3. ปรับข้อความและการแสดงข้อความหน้าสรุปข้อมูลในหน้าสร้างเอกสาร 📢 สำหรับกิจการที่สร้างขึ้นมาใหม่และมีการออกเอกสารในโปรแกรม ระบบมีการปรับข้อความสรุปข้อมูลในหน้าสร้างเอกสารให้อ่านง่ายมากขึ้น รวมถึงปรับการแสดงข้อความหน้าสรุปข้อมูลให้แสดงเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ใช้งานดูสรุปข้อมูลในแต่ละเอกสารได้ง่ายขึ้น

19 มิ.ย. 2024

PEAK Account

2 min

Update Function 19/06/2024

PEAK with the new function designed to enhance efficiency. ✨ 1. Add function for deposit document Businesses that receive or pay for goods/services using deposits can issue deposit documents as evidence of the transaction. There are two types:1.1 On the receiving side, deposit documents can be issued in reference to invoices or receipts.1.2 On the paying side, deposits can be linked to expense records.Additionally, reports on deposit documents can be printed to facilitate the issuance of documents and streamline the process for users. A sample document of a deposit receipt A sample document of a deposit payment ✨ 2. Added integration with XSelly, an online store management system 📢 For online business operations, PEAK is connected to the XSelly program as a sales management system that covers inventory, agents, deliveries, and reporting all in one place. This enhances the convenience of sales management from receiving orders to tracking delivery status. Settings in XSelly can be configured to generate invoices and receipts for payments received at PEAK, making it easier for users to work efficiently. ✨ 3. Adjust the text and formatting of the summary information on the document page 📢 For newly established businesses that create documentation in the program, the system has been adjusted to summarize information on the document creation page to make it easier to read. This includes adjusting the summary information display to show only relevant items, making it easier for users to view summary information in each document.

14 มิ.ย. 2024

PEAK Account

4 min

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ นวัตกรรมบัญชีที่เคียงข้างการเติบโตของ Sellsuki

การเติบโตของธุรกิจ การมีระบบที่สนับสนุนการบริหารจัดการเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะระบบบัญชีที่มี ประสิทธิภาพ ซึ่ง Sellsuki ได้มอบความไว้วางใจ เลือกใช้ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์สร้างการเติบโตไปพร้อมกัน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูลการเงินได้ถูกต้อง แม่นยำ มองเห็นภาพรวมธุรกิจได้แบบเรียลไทม์ คุณภัทร เถื่อนศิริ CEO & Co-Founder Sellsukiได้กล่าวถึงแนวคิดในการบริหารจัดการบัญชีของธุรกิจ ดังนี้ “ Sellsuki เป็น Online Business Enablerer ที่ช่วยผลักดันบริษัทต่างๆ ให้เติบโตขึ้นในระบบออนไลน์ ด้วยสินค้าและบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการแบบ Reseller การให้บริการยิงแอดโฆษณา การทำตลาดออนไลน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน Content ต่างๆ เป็นต้น  สิ่งสำคัญที่ Sellsuki ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ก็คือ เราพยายามให้ผู้บริหารในแต่ละธุรกิจได้เห็นงบการเงินของตัวเอง เห็นรายรับรายจ่าย ต้นทุนทางการตลาด นอกจากนี้ยังเป็นการสะท้อนให้เขารู้สิ่งที่เขาทำในแต่ละเดือนที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไร ซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนจำเป็นต้องรู้  ยิ่งได้เห็นข้อมูลเหล่านี้ได้เร็วเท่าไร เราก็จะได้รู้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในจุดไหน จะได้เข้าไปแก้ไขอย่างทันท่วงที ซึ่ง PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ตอบโจทย์เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี” PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ รองรับการเติบโตธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์แล้ว Sellsuki ยังต้องการระบบบัญชีที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ สามารถออกบิล ออกใบเสร็จ รวมถึงการเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อการดูแลลูกค้ากว่า 8,000 รายได้อย่างมีประสิทธิภาพ Sellsuki จึงเลือก ใช้ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์มาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน  “Sellsuki ใช้ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ตั้งแต่บริษัทยังเล็กๆ จนตอนนี้ บริษัท Sellsuki กำลังอยู่ในกระบวนการเตรียมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เราก็ยังคงใช้ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ได้อยู่ ผมว่า PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีทั้งความปลอดภัย มั่นคง รวดเร็ว ที่ทำให้เราเติบโตไปด้วยกันได้ ”

3 มิ.ย. 2024

PEAK Account

3 min

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ สร้างความเชื่อมั่นด้านงานบัญชีแก่ BMW Financial Services Group

เพราะบริการหลักของ  BMW Financial Services คือ การให้บริการทางเงินกับลูกค้า  ทั้งในส่วนของ BMW Leasing และ BMW Insurance Broker ซึ่งเรื่องการบริหารจัดการบัญชีและการเงินเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องการความถูกต้อง แม่นยำสูง จึงมองหาโปรแกรมบัญชีที่ตอบโจทย์การทำงานด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน ซึ่ง PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์เป็นคำตอบสำหรับ BMW Financial Services PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ความปลอดภัยที่ BMW Financial Services Group ไว้วางใจ คุณโกสินทร์ แสงทอง  IT Manager, BMW Financial Services Group ได้กล่าวถึงเหตุผลของการเลือกใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ว่าเกิดจากความต้องการซอฟต์แวร์บัญชีมาช่วยบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างเป็นระบบ ทำให้รู้จักกับ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์เป็นครั้งแรก “ก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เราได้มีการทำ Pentest โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ผลปรากฏว่าในเรื่องของความปลอดภัย PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ สอบผ่านในระดับที่ดี” PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ นวัตกรรมที่พัฒนาโดยคนไทย เสริมสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คุณโกสินทร์ แสงทอง IT Manager, BMW Financial Services Group ได้กล่าวถึงความประทับใจในการใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ “PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์เป็นโปรแกรมบัญชีที่ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจอย่างรอบด้านด้วยฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย เช่น Payroll ฟังก์ชันการจัดการเงินเดือน ในส่วนของ Report ที่ต้องนส่งกรมสรรพากร เราสามารถเข้ามาเซ็ตระบบ ตั้งผังบัญชี เดินค่าใช้จ่าย ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมาก ที่สำคัญ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์เป็นโปรแกรมบัญชีที่พัฒนาโดยคนไทย มีการเชื่อมต่อระบบการทำงานต่างๆ ของไทย เช่น การเชื่อมต่อระบบ e-Tax การเชื่อมต่อกับกรมสรรพากร ช่วยลดเวลาและขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากให้กับธุรกิจไทยได้เป็นอย่างดี” ทดลองใช้งานโปรแกรมบัญชี PEAK ฟรี! 30 วัน มูลค่า 1,200 บาท คลิก (ไม่มีค่าใช้จ่าย) PEAK Call Center : 1485 LINE : @peakaccount สอบถามเพิ่มเติม

30 พ.ค. 2024

PEAK Account

7 min

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เครื่องมือสำคัญ ร่วมบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพให้ Memorize Brownie

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ลดข้อผิดพลาด ประหยัดต้นทุนในการบริหารจัดการงานบัญชี Memorize Brownie ก่อตั้งมาประมาณ 3-4 ปี  โดยมีสินค้าหลักเป็นสินค้าเกี่ยวกับบราวนี่ ตลอดจนช็อกโกแลต หรือขนมหวานในรูปแบบต่างๆ ตอนนี้มีทั้งหมด 9 สาขา ทั้งกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และตามต่างจังหวัด  ด้วยความที่สาขาของ Memorize Brownie โตค่อนข้างเร็ว Transactions ต่างๆ เข้ามาค่อนข้างเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น Transactions ขาย หรือ Transactions ซื้อ ดังนั้นโอกาสผิดพลาดในการทำบัญชีค่อนข้างสูง ในแง่ของการเก็บข้อมูล การกรอกลงโปรแกรม หรือการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ การทำงบการเงิน รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ที่อาจมีโอกาสผิดพลาดเกิดขึ้นได้ นอกจากนั้นยังมีต้นทุนในการทำบัญชี ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบัญชี พนักงานกรอกข้อมูล ซึ่งจะทำให้ต้นทุนในการบริหารสูงขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น Memorize Brownie จึงเลือก PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์มาช่วยในการบริหารจัดการงานบัญชี  Memorize Brownie เลือก PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์มาเป็นอันดับแรกเลย ทั่งในแง่ของฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ธุรกิจของเรา และในแง่ของการเชื่อมต่อที่ง่าย การใช้งานก็สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ นำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง แม่นยำ สำหรับฟังก์ชันหลักของ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่ Memorize Brownie เลือกใช้งาน ก็คือ เรื่องของการลงรายรับรายจ่ายทั้งหมด การเปิด PO การนำข้อมูลใน Dashboard มาช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจธุรกิจต่างๆ ข้อดีของ PEAK คือ มันสามารถดึงข้อมูลพวกนี้ออกมาได้ง่าย ทำให้เราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาช่วยในการตัดสินใจได้ดีขึ้นจากข้อมูลที่มีจำนวนมาก ในแง่ของการบริหาร ด้วยความที่เราอยู่เชียงใหม่ แล้วกระจายสาขาไปในหลายๆ จังหวัด ทำให้เราต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในแง่ของตัวเลขมากกว่าปกติ เพื่อให้เห็นถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น  เนื่องจาก เราไม่สามารถเข้าไปดูที่หน้างานของแต่ละที่ได้ สิ่งที่เราทำก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จากตัวเลข เช่น ทำไมสาขากรุงเทพฯ ได้กำไรน้อย เราก็จะทำการวิเคราะห์ต่อว่าปัญหานั้นเกิดจากอะไร เกิดจากต้นทุนในการปฏิบัติงานที่สูงหรือไม่ เป็นต้น ดังนั้นเราจึงต้องการโปรแกรมบัญชีจะเข้ามาตอบโจทย์ในการช่วยวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ตอบโจทย์ธุรกิจเราที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนหลายๆ ด้าน เช่น การที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมาก PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ช่วยให้เราสามารถจัดการข้อมูลได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น รวมถึงลดข้อผิดพลาดและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำบัญชีที่ผิดพลาดได้เป็นอย่างดีครับ สำหรับฟังก์ชันหลักของ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่ Memorize Brownie เลือกใช้งาน ก็คือ เรื่องของการลงรายรับรายจ่ายทั้งหมด การเปิด PO การนำข้อมูลใน Dashboard มาช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจธุรกิจต่างๆ ข้อดีของ PEAK คือ มันสามารถดึงข้อมูลพวกนี้ออกมาได้ง่าย ทำให้เราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาช่วยในการตัดสินใจได้ดีขึ้นจากข้อมูลที่มีจำนวนมาก ในแง่ของการบริหาร ด้วยความที่เราอยู่เชียงใหม่ แล้วกระจายสาขาไปในหลายๆ จังหวัด ทำให้เราต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในแง่ของตัวเลขมากกว่าปกติ เพื่อให้เห็นถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น  เนื่องจาก เราไม่สามารถเข้าไปดูที่หน้างานของแต่ละที่ได้ สิ่งที่เราทำก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จากตัวเลข เช่น ทำไมสาขากรุงเทพฯ ได้กำไรน้อย เราก็จะทำการวิเคราะห์ต่อว่าปัญหานั้นเกิดจากอะไร เกิดจากต้นทุนในการปฏิบัติงานที่สูงหรือไม่ เป็นต้น ดังนั้นเราจึงต้องการโปรแกรมบัญชีจะเข้ามาตอบโจทย์ในการช่วยวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ตอบโจทย์ธุรกิจเราที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนหลายๆ ด้าน เช่น การที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมาก PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ช่วยให้เราสามารถจัดการข้อมูลได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น รวมถึงลดข้อผิดพลาดและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำบัญชีที่ผิดพลาดได้เป็นอย่างดีครับ ทดลองใช้งานโปรแกรมบัญชี PEAK ฟรี! 30 วัน มูลค่า 1,200 บาท คลิก (ไม่มีค่าใช้จ่าย) PEAK Call Center : 1485 LINE : @peakaccount สอบถามเพิ่มเติม

29 พ.ค. 2024

PEAK Account

2 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 29/05/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มการรับชำระเงินด้วย BBL QR Collection และ Krungsri Bill Payment Collection 📢 สำหรับกิจการที่มีการใช้บัญชีธนาคารกรุงเทพและกรุงศรีในการรับชำระเงิน สามารถกดเชื่อมต่อเพื่อรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code หน้าเอกสาร ลดระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้ หากมีการจ่ายชำระเงินผ่าน QR Code ธนาคารจะแจ้งผลการชำระเงินให้ทันที และลงบันทึกบัญชีในระบบ PEAK ให้อัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรับชำระเงินได้สะดวกมากขึ้น คู่มือการใช้งาน BBL QR Collectionคู่มือการใช้งาน Krungsri Bill Payment Collection ✨ 2. เพิ่มการรับชำระเงินด้วย Beam Payment Collection 📢 แพลตฟอร์มรับชำระเงินที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรับชำระเงินผ่านใบแจ้งหนี้ของ PEAK ได้โดยตรง ผ่านช่องทาง QR บัตรเครดิต/บัตรเดบิตหรือ e-wallet พร้อมทั้งช่วยลงบัญชีให้อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าให้ระบบออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีต่อจากใบแจ้งหนี้ให้อัตโนมัติได้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรับชำระเงินได้สะดวกมากขึ้น คู่มือการใช้งาน Beam Payment Collection ✨ 3. เพิ่มการรองรับช่องทางการเงิน NocNoc 📢 สำหรับทุกกิจการ ระบบเพิ่มการรองรับช่องทางการเงิน NocNoc เพื่อรองรับช่องทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้น

14 พ.ค. 2024

PEAK Account

5 min

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ อันดับ 1 ในใจผู้ประกอบการ เสริมสร้างการทำงานอย่างเป็นระบบ สนับสนุนทุกการเติบโตของ Beneat

เพราะ Beneat เป็นแพลตฟอร์มเรียกใช้บริการแม่บ้านออนไลน์แบบครบวงจรที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ จัดการเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการททำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเรื่องของการงานบัญชีที่ถือเป็นหัวใจของธุรกิจ Beneat เลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่ตอบโจทย์การทำง่านอย่าง PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ คำตอบที่ใช่ของธุรกิจที่ต้องการจัดการงานบัญชีที่เป็นระบบ อานนท์ น้อยอ่ำ Chief Executive Officer, Beneat ได้กล่าสถึงจุดเริ่มต้นของการใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ว่า “ Beneat  เป็นแพลตฟอร์มเรียกใช้บริการแม่บ้านออนไลน์ ก่อตั้งมาประมาณ 7 โดยเริ่มต้นจากการให้บริการแม่บ้าน แล้วก็ต่อยอดมาเป็นบริการด้านการทำความสะอาดแบบครบวงจร  โดยจุดเริ่มต้นของเรา เริ่มจากกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการทำความสะอาดประเภทที่พักระยะสั้นก่อน ก็คือพวก Airbnb เนื่องจากกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้จะคุ้นเคยกับเทคโนโลยี หลังจากนั้นเราก็เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และขยายไปยังลูกค้ากลุ่มต่างๆ มากขึ้น  ตอนที่เราเป็น Start-up ใหม่ๆ ตอนแรกเราจะบันทึกบัญชีผ่าน Spreadsheet ธรรมดา หลังจากนั้นพอเราเริ่มมีเอกสารมากขึ้น การจัดการต่างๆ เพิ่มขึ้น เราก็เลยเริ่มมองหาสิ่งที่เป็นระบบมากขึ้น เราก็เลยตัดสินใจเลือก PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์” PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ตอบโจทย์งานบัญชีแบบครบวงจร สร้างประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจแบบเหนือชั้น เมื่อเรื่มต้นใช้ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Beneat ก็พบว่าเป็นสิ่งตอบโจทย์สำหรับการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาโดยที่ไม่ต้องกังวลกับข้อมูลอีกต่อไป คุณอานนท์กล่าวว่า “การใช้ออนไลน์สะดวกมาก เราทำงานที่ไหนก็ได้ และพอองค์กรเริ่มโตขึ้น ก็สามารถส่งต่อข้อมูลกันได้รวดเร็ว PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ถูกออกแบบมาสำหรับการทำงานที่ครบวงจร รองรับการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ และถ้าองค์กรเราใหญ่ขึ้น เราสามารถขยายฟีเจอร์ที่เราต้องการได้  ถ้าเกิดไม่มี PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ธุรกิจเราคงไม่สามารถสเกลแบบนี้ได้ เพราะทุกคนคงต้องนั่งทำงานที่ออฟฟิศ แล้วก็ต้องทำงานกับเอกสารมากมาย การตัดสินใจก็ช้า การหาข้อมูลก็ช้า ผมคิดว่าเราไม่สามารถทำแบบรั้นได้อีกแล้วในยุคของการแข่งขันปัจจุบัน” PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์สร้างความเชื่อมั่น พร้อมดูแลทุกการใช้งานอย่างมืออาชีพ สิ่งที่ Beneat ประทับใจในการใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การดูแลผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง “ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีการดูแลผู้ใช้งานที่ดี  คือ บางทีเราไม่เข้าใจการใช้งานในบางฟีเจอร์ PEAK ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอย่างรวดเร็ว ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราประทับใจ และเชื่อมั่นว่าในการใช้ PEAK เมื่อเกิดปัญหาจะมีคน Support ตลอดเวลา”

17 ก.ค. 2024

PEAK Account

2 min

Update Function 17/07/2024

PEAK with the new function designed to enhance efficiency. ✨ 1. Add Document Classification Group Display (Online view) 📢 For businesses using the classification group function, when creating documents with the classification group attached, the system will automatically pull the classification group into the document page. The system will display the information in three places: below the business information, below the supplier or customer information, and below the document number information. This allows branch-based businesses to view the details easily. Thank you for the suggestion K.Kanjana, DX Enterprise Co., Ltd. ✨ 2. Add Configuration to Display Withholding Tax Document Number on Document Page (Online view) 📢 For businesses issuing revenue documents with withholding tax, the system will display the withholding tax document number on the document page. This can be adjusted by toggling the display of the withholding tax document number on and off. The supported documents include credit notes, debit notes, and receipts. Thank you for the suggestion K.Jitrada INNOVATION WASH & DRY LIMITED PARTNERSHIP ✨ 3. Add Time Range Selection on Withholding Tax and Deducted Tax Pages  📢 For businesses that need to view withholding tax and deducted tax information, it is possible to select the period for which they wish to view these tax records. This feature allows users to conveniently access the information they need for the desired time frame. ✨ 4. Add a Button for Creating Multiple Documents 📢 For businesses using the Pro Plus package that need to create multiple documents simultaneously, the system adds a button for creating multiple documents in supported documents, including sales proposals, invoices, receipts, purchase orders, purchase records, and expense records on both the revenue and expense sides. This enhancement allows users to create documents more conveniently. ✨ 5. Add Update Data Button in the Bank Reconciliation Function 📢For businesses using the bank reconciliation feature, users can press the ‘Update Data’ button if additional documents are created during the reconciliation process. The system will automatically update the newly created document information, enhancing user convenience and efficiency.

17 ก.ค. 2024

PEAK Account

4 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 17/07/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มการแสดงกลุ่มจัดประเภทหน้าเอกสาร (Online view) 📢 สำหรับกิจการที่ใช้ฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภท เมื่อทำการสร้างเอกสารโดยติดกลุ่มจัดประเภทระบบจะดึงกลุ่มจัดประเภทไปยังหน้าเอกสารให้อัตโนมัติ โดยระบบจะแสดงข้อมูลอยู่ 3 จุด ได้แก่ ด้านล่างข้อมูลกิจการ, ด้านล่างข้อมูลผู้ขาย หรือลูกค้า และด้านล่างข้อมูลเลขที่เอกสาร เพื่อให้ธุรกิจที่ทำงานตามสาขาสามารถดูรายละเอียดได้สะดวกมากขึ้น ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณกาญจนา บริษัท ดีเอ็กซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ✨ 2. เพิ่มการตั้งค่าแสดงเลขที่เอกสารภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายหน้าเอกสาร (Online view) 📢 สำหรับกิจการที่ออกเอกสารฝั่งรายรับและมีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่หน้าเอกสาร สามารถแก้ไขโดยกดเปิด-ปิดการแสดงเลขที่ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย โดยเอกสารที่รองรับ ได้แก่ ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้และใบเสร็จรับเงิน ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณJitrada ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโนเวชั่น วอช แอนด์ ดราย ✨ 3. เพิ่มการเลือกช่วงเวลาในหน้าภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 📢 สำหรับกิจการที่ต้องการดูข้อมูลภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายและภาษีหัก ณ ที่จ่าย สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องดูรายการภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย และภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามช่วงเวลาที่ต้องการได้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ✨ 4. เพิ่มปุ่มการสร้างเอกสารหลายรายการ 📢 สำหรับกิจการแพ็กเกจ Pro Plus ที่ต้องการสร้างเอกสารพร้อมกันหลายฉบับ ระบบเพิ่มปุ่มการสร้างเอกสารหลายรายการในเอกสารที่รองรับทั้งฝั่งรายรับและรายจ่าย ได้แก่ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ บันทึกซื้อสินค้า บันทึกค่าใช้จ่าย และสมุดรายวัน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเอกสารได้สะดวกมากขึ้น ✨ 5. เพิ่มการแสดงปุ่มอัปเดตข้อมูลที่ฟังก์ชันการกระทบยอดธนาคาร 📢สำหรับกิจการที่ใช้ฟังก์ชันการกระทบยอดธนาคาร หากมีการสร้างเอกสารเพิ่มเติมระหว่างกระทบยอดธนาคาร สามารถกดปุ่มอัปเดตข้อมูล ระบบจะทำการอัปเดตข้อมูลเอกสารที่สร้างใหม่ให้อัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

3 ก.ค. 2024

PEAK Account

3 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 03/07/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มการเลือกประเภทผู้ติดต่อหน้าสร้างผู้ติดต่อ 📢 สำหรับทุกกิจการที่เพิ่มรายชื่อผู้ติดด่อ เมื่อสร้างรายชื่อสามารถระบุประเภทผู้ติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือผู้ขาย โดยระบบจะทำการรันรหัสผู้ติดต่อแยกจากกัน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานที่เลือกผู้ติดต่อเวลาออกเอกสารสามารถดูรายชื่อได้สะดวกมากขึ้น ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดย บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ✨ 2. เพิ่มการตั้งค่ารหัสผู้ติดต่อที่เมนูตั้งค่า 📢 สำหรับผู้ใช้งานที่ระบุประเภทผู้ติดต่อ ระบบเพิ่มการตั้งค่ารหัสผู้ติดต่อให้ผู้ใช้งานสามารถระบุตัวอักษรในการรันรหัสผู้ติดต่อได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานดูข้อมูลผู้ติดต่อได้สะดวกมากขึ้น ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดย บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ✨ 3. เพิ่มการกระทบยอดช่องทางการเงิน e-Wallet  📢 สำหรับกิจการที่มีการใช้ช่องทางการเงิน e-Wallet ระบบเพิ่มการรองรับการกระทบยอดเงินโดยสามารถนำเข้าข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถกระทบยอดเงินได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ✨ 4. ปรับการแสดงผลหน้าการเชื่อมต่อระบบรับชำระเงิน 📢 สำหรับทุกกิจการ ระบบเพิ่มหน้าการเชื่อมต่อระบบรับชำระเงินที่เมนูตั้งค่าแอปพลิเคชันภายนอก เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลและเชื่อมต่อได้สะดวกมากขึ้น

19 มิ.ย. 2024

PEAK Account

3 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 19/06/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มฟังก์ชันเอกสารเงินมัดจำ (Deposit) 📢 กิจการที่มีการรับหรือจ่ายเงินค่าสินค้า/บริการด้วยเงินมัดจำ  ระบบสามารถออกเอกสารเงินมัดจำให้ลูกค้า/คู่ค้าเป็นหลักฐานของการรับหรือจ่ายเงินมัดจำได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท1.1 ฝั่งรายรับ สามารถออกเอกสารเงินมัดจำอ้างอิงกับใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินได้ 1.2 ฝั่งรายจ่าย สามารถอ้างอิงกับบันทึกค่าใช้จ่ายนอกจากนี้สามารถพิมพ์รายงานเอกสารเงินมัดจำได้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถออกเอกสารและทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น คู่มือการสร้างเอกสารใบจ่ายมัดจำคู่มือการสร้างเอกสารใบรับเงินมัดจำคู่มือวิธีการพิมพ์รายงานใบจ่ายเงินมัดจำคู่มือวิธีการพิมพ์รายงานใบรับเงินมัดจำ ตัวอย่างเอกสารเงินมัดจำฝั่งรายรับ ตัวอย่างเอกสารเงินมัดจำฝั่งรายจ่าย ✨ 2. เพิ่มการเชื่อมต่อโปรแกรม XSelly ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ 📢 สำหรับกิจการธุรกิจขายของออนไลน์ PEAK มีการเชื่อมต่อกับโปรแกรม XSelly เป็นระบบบริหารการขาย สต๊อก ตัวแทน จัดส่ง ดูรายงาน จบในที่เดียว เพิ่มความสะดวกในการบริหารการขาย ตั้งแต่เริ่มรับออเดอร์ ตลอดจนติดตามสถานะการจัดส่งได้เอง สามารถตั้งค่าการส่งข้อมูลที่โปรแกรม XSelly มาสร้างเอกสารใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินที่ PEAK ได้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้สะดวกมากขึ้น คู่มือการเชื่อมต่อ PEAK x XSelly ✨ 3. ปรับข้อความและการแสดงข้อความหน้าสรุปข้อมูลในหน้าสร้างเอกสาร 📢 สำหรับกิจการที่สร้างขึ้นมาใหม่และมีการออกเอกสารในโปรแกรม ระบบมีการปรับข้อความสรุปข้อมูลในหน้าสร้างเอกสารให้อ่านง่ายมากขึ้น รวมถึงปรับการแสดงข้อความหน้าสรุปข้อมูลให้แสดงเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ใช้งานดูสรุปข้อมูลในแต่ละเอกสารได้ง่ายขึ้น

19 มิ.ย. 2024

PEAK Account

2 min

Update Function 19/06/2024

PEAK with the new function designed to enhance efficiency. ✨ 1. Add function for deposit document Businesses that receive or pay for goods/services using deposits can issue deposit documents as evidence of the transaction. There are two types:1.1 On the receiving side, deposit documents can be issued in reference to invoices or receipts.1.2 On the paying side, deposits can be linked to expense records.Additionally, reports on deposit documents can be printed to facilitate the issuance of documents and streamline the process for users. A sample document of a deposit receipt A sample document of a deposit payment ✨ 2. Added integration with XSelly, an online store management system 📢 For online business operations, PEAK is connected to the XSelly program as a sales management system that covers inventory, agents, deliveries, and reporting all in one place. This enhances the convenience of sales management from receiving orders to tracking delivery status. Settings in XSelly can be configured to generate invoices and receipts for payments received at PEAK, making it easier for users to work efficiently. ✨ 3. Adjust the text and formatting of the summary information on the document page 📢 For newly established businesses that create documentation in the program, the system has been adjusted to summarize information on the document creation page to make it easier to read. This includes adjusting the summary information display to show only relevant items, making it easier for users to view summary information in each document.