20 October 2021

โปรแกรมบัญชี และโปรแกรมบัญชีคลาวด์คืออะไร

โปรแกรมบัญชี(Accounting Software) เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและประมวลผลทางบัญชี โปรแกรมบัญชีสำหรับกิจการทั่วไป ประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นระบบขาย ระบบซื้อ ระบบสินค้าคลัง ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ บัญชีแยกประเภทและรายงานต่างๆ ส่วนกิจการผลิตจะมีฟังก์ชั่นเพิ่มขึ้นมาคือระบบการผลิต ระบบการจัดส่งสินค้า เป็นต้น โดยทั่วไปโปรแกรมบัญชีมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อการเก็บรวบรวมและบันทึกรายการค้าของธุรกิจ 2. เพื่อการประเมินผลข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีประโยชน์ การวางแผน การสั่งการ การควบคุม 3. เพื่อจัดให้มีการควบคุมข้อมูลของธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้องและเชื่อถือได้ โปรแกรมบัญชีคลาวด์คืออะไร …

E-Tax Invoice เจ้าสิ่งนี้คืออะไร? และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ E-Tax Invoice เข้ามามีบทบาทในประเทศไทย?

โลกหมุนเร็วเหลือเกิน เป็นคำพูดที่เหมาะจะใช้กับหัวข้อนี้ที่สุด เพราะประเทศไทยยุค 2021 ทุก ๆ วันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างถูกหยิบยกหันหน้าเข้าพึ่งโลกออนไลน์เกือบจะทั้งหมดแล้ว และยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้คนให้ความสำคัญกับการอยู่บ้าน หรือ Social Distancing มาขึ้น จนทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกโยกย้ายขึ้นไปบนออนไลน์ทั้งหมด แม้แต่พ่อค้า – แม่ค้า หรือเจ้าของธุรกิจต่าง ๆ ก็เริ่มทำการขายค้าผ่านทางออนไลน์ในแพลตฟอร์มของ Facebook หรือ Google มากกว่าการขายแบบออฟไลน์ ที่เรารู้จักกันดีว่าการเปิดร้านขายของ …

การพิมพ์รายงาน Text File New PEAK (NF001)

การพิมพ์ Text File เพื่อแปลงไฟล์ในกรมสรรพากร แล้วทำการยื่นภาษีแบบออนไลน์สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูการเงิน > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ขั้นตอนที่ 2 กดพิมพ์รายงาน > พิมพ์ Text File ขั้นตอนที่ 3 เลือกเดือนภาษีที่ต้องการส่ง และเลือกแบบภาษี เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วกด “พิมพ์รายงาน” …

วิธีการดาวน์โหลด โปรแกรมจัดเตรียมข้อมูลใบแนบ RD Prep (NF003)

กรมสรรพากรได้จัดทำโปรแกรมแปลงไฟล์รูปแบบใหม่ ซึ่งมีขั้นตอนการแปลงไฟล์ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมจัดเตรียมข้อมูลใบแนบ RD Prep โดยเข้าที่ https://efiling.rd.go.th/rd-cms/ เพื่อทำการดาวน์โหลด เลือก RDPrep_1.1.1_win_x64 เมื่อเลือกแล้ว กด “ I Agree “ เมื่อเลือกแล้ว กด “ I Agree ” แล้ว …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.73

New Features เปิดเมนูบัญชีบน New PEAK พร้อมฟังก์ชันใหม่ ผังบัญชี สำหรับเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลบัญชี บัญชีรายวัน Import สร้างทีละหลายรายการ บัญชีแยกประเภท งบทดลอง เพิ่มการแสดงผลแบบหลังปิดรายได้ค่าใช้จ่าย และยอดเคลื่อนไหวรายเดือน งบแสดงฐานะการเงิน เพิ่มการเปรียบเทียบสินทรัพย์รวม และยอดเปลี่ยนแปลง งบกำไรขาดทุน เพิ่มการเปรียบเทียบรายได้รวม และยอดเปลี่ยนแปลง ฟังก์ชันปรับปรุงยอดยกมาจำนวนและราคาสินค้า ฟังก์ชันการนำเข้าบันทึกบัญชีรายวันหลายรายการ …

การแก้ไขผังบัญชี (NA002)

กรณีผังบัญชีที่สร้างขึ้นเอง สามารถแก้ไขผังบัญชีได้โดยทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูบัญชี > ผังบัญชี > เลือกผังบัญชีที่ต้องการ โดย กดเครื่องหมาย ” + “ เพื่อแสดงผังบัญชีย่อย ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเลือกผังบัญชีที่ต้องการแล้ว กด ตัวเลือก > กดแก้ไข เมื่อแก้ไขข้อมูลที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม ” …

การลบผังบัญชี (NA003)

ผังบัญชีที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นเองและยังไม่เคยนำผังบัญชีนี้ไปสร้างเอกสาร จะสามารถลบได้ โดยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูบัญชี > ผังบัญชี > เลือกผังบัญชีที่ต้องการ โดยการกด เครื่องหมาย ” + “ เพื่อแสดงผังบัญชีย่อย ขั้นตอนที่ 2 กดตัวเลือก > กดลบ เมื่อกดลบแล้ว จะมี Pop – up …

DrToy สปอยส์ธุรกิจ มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้า PEAK ฟรี 30 ท่าน อบรมการตั้งราคาขาย

DrToy สปอยส์ธุรกิจ คือ Facebook Fanpage ของ ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ (ดร.ทอย) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยตลาด วิจัยองค์กร การจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจ และให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ ที่มีผู้ติดตามมากมาย พิเศษสำหรับลูกค้า PEAKDrToy สปอยส์ธุรกิจ มอบ The Pricing Game คลาสพิเศษ เกมสงครามราคา กลยุทธ์และเทคนิคการตั้งราคาสินค้า ฟรี …

วิธีการเพิ่มผังบัญชี (NA001)

วิธีการเพิ่มผังบัญชีสามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูบัญชี > ผังบัญชี > + เพิ่มบัญชี ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลที่ต้องการ เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้ว กด “เพิ่มบัญชี” -วิธีการเพิ่มผังบัญชี –

การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงินจากใบแจ้งหนี้ (NR043)

การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงินจากใบแจ้งหนี้ ใช้สำหรับการทำรับชำระเงินพร้อมสร้างใบเสร็จรับเงินจากใบแจ้งหนี้ที่มีในระบบพร้อมกันหลายรายการ หรือนำเข้าด้วยไฟล์ Excel สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูรายรับหรือรายจ่าย > นำเข้ารายการเอกสาร > ใบเสร็จรับเงินจากใบแจ้งหนี้ > สร้างข้อมูลนำเข้า ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลที่ต้องการที่หน้าสร้างข้อมูลนำเข้า แบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนการอ้างอิงใบแจ้งหนี้ สามารถเลือกได้เฉพาะใบแจ้งหนี้ที่สถานะเป็นค้างชำระเท่านั้นส่วนการสร้างใบเสร็จรับเงิน ระบบจะทำการสร้างใบเสร็จรับเงินโดยอ้างอิงวันที่และจำนวนเงินตามที่รับชำระ ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่สร้างมาจ้างใบแจ้งหนี้ จะมีการแสดง Timeline …