3 December 2023

วิธีบันทึกค่าใช้จ่ายเงินเดือน (Record Salary Expense) (E004)

ในการบันทึกเงินเดือน จะมีรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอีก อาทิ เงินประกันสังคม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น เราสามารถบันทึกรายการต่างๆได้ ดังนี้

วิธีบันทึกเงินเดือนและจ่ายประกันสังคม อัตรา 1% และ 4% (Salary and SSO) (E042)

ตามมาตรการช่วยเหลือของประกันสังคมจาก COVID-19 กำหนดให้มีการลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน ทำให้การบันทึกเงินเดือนและประกันสังคมต่างจากปกติ