3 December 2023

เกณฑ์การรับรู้รายการสินทรัพย์

เกณฑ์การรับรู้รายการ  การรับรู้รายการ หมายถึง การรวมรายการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนหากรายการนั้นเป็นไปตามนิยามขององค์ประกอบและเข้าเกณฑ์การรับรู้รายการ   ซึ่งรับรู้รายการจะต้องเข้าเงื่อนไขทุกข้อ  ดังต่อไปนี้ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการดังกล่าวจะเข้าหรือออกจากกิจการ รายการดังกว่ามีราคาทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ  “ความน่าจะเป็นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต”                 เกณฑ์การับรู้รายการข้อแรกนี้เป็นการพิจารณาถึงความน่าจะเป็นของระดับความแน่นอนที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการค้าจะเข้าหรือออกจากกิจการ  โดยระดับความแน่นอนแบ่งออกเป็น  ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ (ความน่าจะเป็น > 50%)   และความไม่น่าจะเป็นไปได้ (ความน่าจะเป็น < 50%)  ซึ่งรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่มีความน่าจะเป็นสูงถึงระดับความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่   รายการดังกล่าวจึงเข้าเงื่อนไขในข้อแรกข้างต้น  “ความเชื่อถือได้ของการวัดมูลค่า”                 เงื่อนไขข้อที่สองกำหนดว่ากิจการสามารถที่จะวัดราคาทุนหรือมูลค่าของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือหรือไม่  เมื่อรายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อแล้ว  กิจการต้องรับรู้รายการในงบการเงิน  แต่หากรายการเป็นไปตามคำนิยามขององค์ประกอบของงบการเงินแต่ไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการ  กิจการควรเปิดเผยหรืออธิบายเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย หลักการรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน การรับรู้สินทรัพย์ 1.     มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจะเข้าสู่กิจการและ 2.      สินทรัพย์นั้นมีราคาทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ การรับรู้หนี้สิน …

วิธีบันทึกการซื้อสินทรัพย์ (Purchase Fixed Asset) (E031)

ขั้นตอนของการซื้อสินทรัพย์ระหว่างรอบปีบัญชี (ระหว่างปี) จะคล้ายกับการซื้อสินค้า แต่ว่าให้เราใช้การซื้อสินทรัพย์แทน สามารถบันทึกรายการตามขั้นตอนได้ดังนี้