3 December 2023

ข้อได้เปรียบหากเจ้าของธุรกิจรู้เรื่องภาษี

ภาษีเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ กิจการส่วนใหญ่จะจ้างนักบัญชีไว้คอยดูแลจัดการเรื่องภาษีเพื่อมิให้เกิดประเด็นทางภาษีกับกรมสรรพากร ที่จริงแล้วเจ้าของกิจการต้องตัดสินใจตั้งแต่ก่อนเริ่มธุรกิจว่าจะดำเนินธุรกิจแบบนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ถ้าผู้ประกอบการมีความรู้เรื่องภาษีก็คงจะดีไม่น้อยสำหรับการดำเนินกิจการ สิ่งที่เจ้าของธุรกิจควรรู้เกี่ยวกับภาษี ถึงแม้ธุรกิจจะจ้างนักบัญชีเป็นที่ปรึกษา เจ้าของธุรกิจก็ควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภาษี ซึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้เกี่ยวกับภาษีมีดังนี้ 1 อัตราภาษีสำหรับประเภทธุรกิจบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยปกติก่อนเริ่มกิจการผู้ประกอบการต้องตัดสินใจเลือกประเภทธุรกิจว่าจะเป็นแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีอัตราการเสียภาษีที่แตกต่างกัน ดังนี้ เมื่อเริ่มต้นธุรกิจถ้ากิจการคาดว่ารายได้ต่อปีจะเกิน 750,000 บาทก็ควรเลือกประกอบธุรกิจในรูปบริษัท เนื่องจากอัตราภาษีอยู่ที่ 15% ซึ่งจะประหยัดภาษีมากกว่ากรณีบุคคลธรรมดา   2 ประเภทภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ    ในการทำธุรกิจ มีภาษีที่สำคัญที่ผู้ประกอบการควรรู้ดังนี้ 2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม …