7 February 2023

ภาษีป้าย ประเด็นสำคัญที่เจ้าของกิจการต้องรู้

ในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ในฐานะลูกค้าเราคงจะไม่ปฏิเสธกันว่า สิ่งที่ทำให้ลูกค้าสะดุดตาและอยากเข้าไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการ นอกเหนือไปจากการตกแต่งร้านหรือการจัดโปรโมชั่นแล้ว ก็คือ ป้ายหน้าร้านค้าซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนผ่านไปผ่านมาจะสังเกตเห็นและมองเป็นอันดับแรก แต่ทราบกันหรือไม่ว่า ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับป้ายไม่ใช่แค่ค่าออกแบบป้ายหรือค่าติดตั้งเท่านั้น แต่ยังมีภาษีป้ายซึ่งเจ้าของธุรกิจรวมทั้งนักบัญชีต้องศึกษาทำความเข้าใจเนื่องจากภาษีป้ายถือเป็นค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจด้วย ลักษณะของป้ายที่ดี ในการทำธุรกิจ ป้ายหน้าร้านมีส่วนทำให้ร้านค้าน่าสนใจและดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ โดยลักษณะของการออกแบบป้ายที่ดีที่เจ้าของกิจการควรจัดทำนั้น ประกอบไปด้วย 1. การจัดวางภาพรวมของป้าย ในการจัดทำป้ายของกิจการ ภาพรวมของป้ายเป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการควรใส่ใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะข้อความที่ดึงดูดและเป็นที่จดจำของลูกค้า รวมทั้งการเลือกใช้สี การจัดวางตัวอักษรที่เหมาะสมที่ทำให้ลูกค้าสามารถอ่านและเข้าใจได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ระยะในการมองเห็นป้ายกิจการของลูกค้าก็มีความสำคัญ ในการจัดวางตัวอักษรหรือแผ่นป้ายควรคำนึงระดับการมองเห็นของคนทั่วไปด้วย โดยระยะการมองของคนทั่วไปโดยพื้นฐาน มุมมองสูงสุดระดับสายตาจะอยู่ที่ …

เช็กลิสต์เรื่องต้องรู้ ภาษีนิติบุคคลครึ่งปี

กิจการที่มีรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคมมีกำหนดต้องยื่นแบบภ.ง.ด.51 ภายใน 31 สิงหาคมของทุกปี เพื่อเป็นการทบทวนเรื่องของภาษีนิติบุคคลครึ่งปีก่อนถึงกำหนดการยื่นภาษี ผู้ประกอบการต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง มาติดตามเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องรู้กันในบทความนี้ ภ.ง.ด.51 คืออะไร ภ.ง.ด.51 เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีหรือรอบ 6 เดือน โดยกรมสรรพากรกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภายในระยะเวลา 2 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี  ยกตัวอย่างเช่น ถ้ากิจการมีรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ …

Tax Point จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในการขายสินค้าหรือบริการ ภาระภาษีของผู้ประกอบการที่จด VAT ของแต่ละประเภทกิจการ ไม่ว่าจะเป็น กิจการขายสินค้า กิจการให้บริการ กิจการนำเข้า มีความแตกต่างกัน เมื่อมีภาระภาษี ถือว่ากิจการมีสิทธิและหน้าที่ในการจัดเก็บ VAT จากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ   หลักในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT ย่อมาจาก Value Added Tax) เป็นภาษีที่จัดเก็บจากการขายสินค้า หรือการให้บริการ ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ กิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 1. …

ไม่รู้ไม่ได้! กฎหมายภาษีที่ส่งผลกระทบต่องานบัญชี

งานบัญชีมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ซึ่งกฎหมายที่ใกล้ตัวนักบัญชีที่สุดคือ ประมวลรัษฎากรซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ที่จัดเก็บโดยกรมสรรพากร รวมทั้งกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายศุลกากร, พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และพระราชบัญญัติภาษีป้าย นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท), พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และพ.ศ.2547, พระราชบัญญัติประกันสังคม, พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น กฎหมายภาษีเป็นกฎหมายที่สำคัญ โดยเฉพาะประมวลรัษฎากรซึ่งเป็นกฎหมายภาษีที่นักบัญชีทั้งในองค์กรและสำนักงานบัญชี …

เรื่องของ ‘ใบกำกับภาษี’ ที่เจ้าของกิจการไม่รู้ไม่ได้

ใบกำกับภาษีเป็นเอกสารที่เป็นหัวใจของทุกกิจการที่อยู่ในระบบ VAT ผู้ประกอบการหลายคนสับสน เวลาลูกค้าขอใบกำกับภาษีเมื่อกิจการมีการขายสินค้าหรือให้บริการ ว่าควรออกเมื่อไหร่ รายละเอียดที่ ต้องใส่ในใบกำกับภาษีนั้นมีอะไรบ้าง  ใบกำกับภาษีมีผลต่อเรื่องภาษีหรือไม่ จากคำถามต่างๆ ดังกล่าว บทความนี้มีคำตอบมาฝากกัน ใบกำกับภาษีคืออะไร ใบกำกับภาษี (Tax invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่จดทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่มจัดทำและออกให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ โดย ใบกำกับภาษีจะแสดงมูลค่าสินค้าหรือบริการและจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการ จดทะเบียนเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในแต่ละครั้ง โดยภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT ย่อมาจาก Value …

เทคนิคการวางแผนภาษีแบบเหนือชั้น ช่วยผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

เป้าหมายของการประกอบธุรกิจคือได้รับกำไรสูงสุด ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มุ่งสู่การสร้างยอดขายให้มากที่สุด แต่สิ่งที่สำคัญประการหนึ่งในการประกอบธุรกิจคือการจัดการเรื่องภาษี เพื่อให้เสียภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ป้องกันความเสี่ยงสำหรับภาระภาษีในอนาคต การวางแผนกลยุทธ์ทางด้านภาษีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของกิจการควรคำนึงถึง การวางแผนภาษี คืออะไร การวางแผนภาษี (Tax Planning) คือ การกำหนดแนวทางปฏิบัติทางด้านภาษีอากรของกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุดและเสียภาษีเป็นจำนวนน้อยที่สุด โดยถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักกฎหมายภาษีอากร ดังนั้น การวางแผนภาษีจึงมิใช่การหลีกเลี่ยงภาษีหรือการประหยัดภาษีแต่ไม่ถูกต้องแต่อย่างใด ผู้ประกอบการจึงควรศึกษาแนวทางในการวางแผนภาษี เพื่อจะได้กำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมทางภาษีของกิจการต่อไป ผู้ประกอบการหลายคนอาจเกิดความสับสนระหว่างการวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษีและการหลบหลีกภาษีว่าต่างกันอย่างไร ลองไปดูกันว่าการหลีกเลี่ยงภาษีและการหลบหลีกภาษีแตกต่างจากการวางแผนภาษีอย่างไร การหลีกเลี่ยงภาษี …

E-Tax Invoice เจ้าสิ่งนี้คืออะไร? และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ E-Tax Invoice เข้ามามีบทบาทในประเทศไทย?

โลกหมุนเร็วเหลือเกิน เป็นคำพูดที่เหมาะจะใช้กับหัวข้อนี้ที่สุด เพราะประเทศไทยยุค 2021 ทุก ๆ วันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างถูกหยิบยกหันหน้าเข้าพึ่งโลกออนไลน์เกือบจะทั้งหมดแล้ว และยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้คนให้ความสำคัญกับการอยู่บ้าน หรือ Social Distancing มาขึ้น จนทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกโยกย้ายขึ้นไปบนออนไลน์ทั้งหมด แม้แต่พ่อค้า – แม่ค้า หรือเจ้าของธุรกิจต่าง ๆ ก็เริ่มทำการขายค้าผ่านทางออนไลน์ในแพลตฟอร์มของ Facebook หรือ Google มากกว่าการขายแบบออฟไลน์ ที่เรารู้จักกันดีว่าการเปิดร้านขายของ …

วิธีการดาวน์โหลด โปรแกรมจัดเตรียมข้อมูลใบแนบ RD Prep (NF003)

กรมสรรพากรได้จัดทำโปรแกรมแปลงไฟล์รูปแบบใหม่ ซึ่งมีขั้นตอนการแปลงไฟล์ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมจัดเตรียมข้อมูลใบแนบ RD Prep โดยเข้าที่ https://efiling.rd.go.th/rd-cms/ เพื่อทำการดาวน์โหลด เลือก RDPrep_1.1.1_win_x64 เมื่อเลือกแล้ว กด “ I Agree “ เมื่อเลือกแล้ว กด “ I Agree ” แล้ว …

เจ้าของบริษัทควรรู้! ซื้อสิ่งนี้ …ขอใบกำกับภาษี เพื่อลดหย่อนภาษีได้!

คำถามชวนปวดหัวของนายจ้าง และเจ้าของบริษัท ในสถานการณ์ที่เคร่งเครียดและเต็มไปด้วยปัญหาแบบนี้ นายจ้างอย่างเราต้องมาแปลงร่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวสำคัญ ที่จะกอบกู้ขวัญและกำลังใจของเหล่าลูกน้องกลับคืนมาอีกครั้ง เพราะเมื่อไม่มีใจก็ไม่มีงาน เอาล่ะ…มาลุยกันอีกสักครั้ง!  ถึงเวลาทวงคืนแรงกายแรงใจของเหล่าพนักงานในบริษัท อะไรจะช่วยฮีลใจได้ดีเท่าความใส่ใจ และสวัสดิการดี ๆ จากบริษัท ดังนั้นถ้าคุณอยากเป็นเจ้านายดีเด่น ไม่ยากเลย PEAK ขอบอกเคล็ดลับความใส่ใจมัดใจลูกน้องให้อยู่หมัด ด้วยสวัสดิการขั้นเทพที่จะทำให้ทุกคนในบริษัทร้อง “ว้าว” ที่สำคัญ…ขอแอบกระซิบบอกเบา ๆ ว่านอกจากจัดสวัสดิการ และของสมนาคุณให้พนักงานแล้ว สามารถขอใบกำกับภาษี มาเพื่อลดหย่อนภาษีของบริษัทได้อีกด้วย! ทำไมบริษัทต้องเสียภาษี? …

ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 ต่างกันอย่างไร

ในการจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ มีแบบแสดงรายการภาษีที่เกี่ยวข้องคือ ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 แบบทั้งสองประเภทนี้คืออะไร ใช้เมื่อไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร  มาติดตามดูกัน ภ.ง.ด.54 ภ.ง.ด.54 คือ  แบบยื่นรายการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจำหน่ายเงินกำไรตามมาตรา 70และมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร วิธีใช้ ภ.ง.ด.54  ผู้จ่ายเงินได้ ได้แก่ บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือคณะบุคคล จ่ายเงินได้ตามมาตรา …