กิจกรรม

ทั้งหมด

บัญชี

ภาษี

ธุรกิจ

การใช้งานโปรแกรม

ข่าวสาร

30 เม.ย. 2024

PEAK Account

14 min

ระเบียบการแข่งขัน PEAK Digital Accounting Championship 2024

ไฟล์ระเบียบการแข่งขัน หมายเหตุ: กำหนดการมีการเปลี่ยนแปลง ปิดรับสมัครในวันที่ 7 มิ.ย. 2567 เวลา 23.59 น. และประกาศผลรอบคัดเลือก 12 มิ.ย. 2567 เวลา 17.00 น. โครงการค้นหา “สุดยอดว่าที่นักบัญชี” แห่งยุคดิจิทัล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 – 17.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1. วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อสร้างเวทีให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้แสดงความสามารถและทดสอบความรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์1.2 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ด้านการบัญชี1.3 ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเสริมสร้างความสามัคคีให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา1.4 มอบโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนจากสถาบันอื่น 2. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 2.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี โดยต้องมีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ณ วันสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน2.2 สมาชิกทีมละ 2 คน อายุไม่เกิน 25 ปี และศึกษาอยู่สถาบันเดียวกัน2.3 แต่ละสถาบันสามารถมีอาจารย์ประจำภาควิชาได้ไม่เกิน 2 ท่าน 3. ขอบเขตเนื้อหาการแข่งขัน 3.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชีและภาษี3.2 การใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์3.3 การวิเคราะห์และประยุกต์การใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ตามประเภทของธุรกิจ 4. การรับสมัคร 4.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 4.2 ทีมผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ bit.ly/peak-dac-2024 เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับอีเมล์ยืนยันจากระบบ โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถเริ่มส่งผลงานได้หลังจากได้รับอีเมลยืนยันการสมัครเท่านั้น 4.3 ปิดรับสมัครการแข่งขันและส่งผลงานวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567 ภายในเวลา 23.59 น.4.4 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำส่งผลงานรอบคัดเลือกโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 4.4.1 ทำวิดีโอบน TikTok เพื่อแนะนำ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs ไทย ภายใต้หัวข้อ “PEAK, Friend of Business”4.4.2 ความยาวไม่เกิน 2 นาที4.4.3 รูปแบบวิดีโอเป็นแนวตั้ง (9:16)4.4.4  อัปโหลดบนแอปพลิเคชัน TikTok พร้อมเปิดสาธารณะ4.4.5  Mention @peakaccount และติดแฮชแท็ก จำนวน 3 แฮชแท็ก ดังต่อไปนี้   #PEAKDAC2024 #PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์4.4.6 หลังจากวิดีโอถูกเผยแพร่บน TikTok ผู้สมัครต้องคัดลอกลิงก์ของวิดีโอ เพื่อนำ ไปกรอกในฟอร์มตามลิงก์ข้อ 4.24.4.7 แต่ละทีมสามารถส่งผลงานวิดีโอได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากมีการส่งผลงานมากกว่า 1 ครั้ง ทางคณะกรรมการจะพิจารณาจากการส่งผลงานครั้งแรกเท่านั้น 4.5  คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 24 ทีม เพื่อแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผ่านทางอีเมลผู้เข้าแข่งขัน และเฟสบุ๊คแฟนเพจ PEAK – โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAKaccount.com วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567 หมายเหตุ : หากทีมใดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิจากการแข่งขัน ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด 5. วัน เวลา และสถานที่จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 24 ทีม ต้องเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายเหตุ : ไม่มีบริการที่จอดรถ ผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ติดตามสามารถจอดพาหนะได้บริเวณใกล้เคียง ได้แก่ อาคารจามจุรี 9 หรือศูนย์การค้าเเอมพาร์ค หรือศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดยอัตราค่าบริการที่จอดรถเป็นไปตามระเบียบของผู้ให้บริการ 6. กำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน09.00 – 10.00 น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน10.00 – 10.30 น. เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าแข่งขัน10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที10.45 – 11.45 น. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ส่วนที่ 1 (ข้อสอบปรนัย)11.45 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน13.00 – 14.30 น. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ส่วนที่ 2-3 (ภาคปฎิบัติและวิเคราะห์)14.30 – 15.30 น. กิจกรรมให้ความรู้จากวิทยากรพิเศษ15.30 – 15.35 น. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์15.35 – 16.30 น. การนำเสนอผลการวิเคราะห์16.30 – 17.00 น. ประกาศผลการแข่งขัน พิธีมอบรางวัล และกล่าวปิดงาน หมายเหตุ : ไม่มีบริการอาหารกลางวันให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ติดตาม ผู้เข้าสอบต้องนั่งประจำที่สอบ ก่อนเวลาสอบ อย่างน้อย 10 นาที 7. รูปแบบและเกณฑ์การพิจารณาในการตัดสินผลการแข่งขัน การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ โดยแต่ละรอบมีเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้ 7.1  รอบคัดเลือก คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากผลงานคลิปวิดีโอของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด เพื่อคัดเลือกทีมผู้เข้ารอบแข่งขันชิงชนะเลิศ จำนวน 24 ทีม ได้แก่ โดยมีเกณฑ์การพิจารณารอบคัดเลือก ดังนี้ 7.2  รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศประกอบด้วยการสอบ 3 ส่วน ผลรวม 100 คะแนน โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้ ส่วนที่ 1 การตอบคำถามความรู้ด้านบัญชีและภาษี (30 คะแนน)เป็นการตอบคำถามรูปแบบปรนัยผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 30 ข้อ จำนวน 30 คะแนน โดยใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมงเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี การบัญชี และ พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 ภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนที่ 2 การใช้งานโปรแกรม PEAK บันทึกบัญชี และวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี (50 คะแนน)เป็นการบันทึกบัญชีตามโจทย์ที่กำหนด พร้อมนำข้อมูลทางบัญชีมาวิเคราะห์และตอบคำถาม โดยใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาทีเนื้อหาประกอบด้วย การสมัครและสร้างกิจการ การบันทึกยอดยกมา การบันทึกรายการค้าระหว่างงวดบัญชี การเรียกดูรายงานเอกสาร และงบการเงิน ส่วนที่ 3 การนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี (20 คะแนน)เป็นการนำเสนอการวิเคราะห์ให้แก่คณะกรรมการ โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษาต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทำข้อสอบส่วนที่ 2 โดยใช้ระยะเวลาการนำเสนอ 3 นาที และถามตอบ 5 นาที รวมเป็น 8 นาที ต่อทีมเนื้อหาประกอบด้วย วิเคราะห์และเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรของธุรกิจ ถามตอบจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุด 6 อันดับแรกเท่านั้น (ระดับปวส. 3 ทีม และระดับปริญญาตรี 3 ทีม) เพื่อนำเสนอการวิเคราะห์ในส่วนที่ 3 กับคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการได้ซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม และตัดสินอันดับผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด 8. ข้อปฏิบัติในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 8.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องนำโน้ตบุ๊กมาจำนวน 1 เครื่อง ต่อ 1 ทีม โดยทางบริษัทจะจัดเตรียมปลั๊กชาร์จ ไฟสำหรับโน้ตบุ๊ก และ Wifi ให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน8.2 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน นิสิต นักศึกษาของสถาบัน8.3 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนในทีมต้องรายงานตัวพร้อมกัน และแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ ภายในเวลาลงทะเบียน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน8.4 ห้ามผู้เข้าแข่งขันนำเครื่องเขียน เครื่องมือสื่อสาร เครื่องคำนวณ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ รวมถึงนาฬิกา Smart Watch เข้าแข่งขัน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะมีการจัดเตรียมเครื่องเขียน และกระดาษทดให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน8.5 ห้ามผู้เข้าแข่งขันยืมอุปกรณ์ใด ๆ จากผู้เข้าแข่งขันทีมอื่นขณะแข่งขัน8.6 ห้ามผู้เข้าแข่งขันกระทำการใด ๆ ที่ทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริต8.7 ผู้เข้าแข่งขันที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีน้ำมูก หรือผลการตรวจ ATK เป็นบวก จะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ สามารถแข่งขันด้วยจำนวนสมาชิกที่เหลือได้ หมายเหตุ : หากฝ่าฝืนข้อปฏิบัติในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิจากการแข่งขัน ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด 9. รางวัลการแข่งขัน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รางวัลชนะเลิศ : โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 8,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ระดับปริญญาตรี รางวัลชนะเลิศ : โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 8,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล สมาชิกของทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 24 ทีม จะได้รับเกียรติบัตรโดย PEAK 10. ผู้รับผิดชอบโครงการ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด

10 พ.ค. 2023

PEAK Account

1 min

88 STARTUP JOBS FAIR for All 2023 : HACK THE JOBS, HOB THE SKILLS

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 PEAK ได้รับเกียรติจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการร่วมแนะนำตำแหน่งงานให้กับน้องๆ นักศึกษา ในกิจกรรม 88 STARTUP JOBS FAIR For All 2023 : HACK THE JOBS, HOB THE SKILLS ณ อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในครั้งนี้พี่ๆ ชาว PEAKer ได้มีการพูดคุยและตอบคำถามเกี่ยวกับตำแหน่งงานต่างๆ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานด้านบัญชีอย่างครบถ้วน เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาร่วมเป็นหนึ่งในพวกเราชาว PEAKer คลิก ??รือส่งข้อมูลได้ที่ [email protected]

4 เม.ย. 2023

PEAK Account

3 min

SMEs Beyond Change for Success สัมมนาเพื่อธุรกิจ SMEs โดย PEAK และ UOB BizSmart

จบลงไปแล้วด้วยความประทับใจ กับกิจกรรมสัมมนาเพื่อธุรกิจ #SMEsBeyondChangeforSuccess ที่ PEAK #ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ร่วมกับธนาคารยูโอบี (UOB BizSmart) มาชวนผู้ประกอบการ SMEs “เปลี่ยนเพื่อความสำเร็จที่เหนือกว่า” ภายในงานมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อธุรกิจ SMEs ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจได้อย่างรอบด้านจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็น เรียกได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs จะได้รับความรู้เพื่อนำไปต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจได้อย่างรอบด้าน ทั้งในเรื่องของข้อมูลทางด้านบัญชีและเทคโนโลยีดิจิทัลอีกด้วย ภาพข่าว เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา : คุณสาธิต บุญโฉลก Head of Product, Customer Experience & Digital, UOB คุณภีม เพชรเกตุ CEO และ Founder ของ PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์คุณสาโรจน์ อธิวิทวัส CEO จาก Wisible และคุณสืบพงศ์ ภาสเวคิน Head of Customer Success จาก ZORT

15 มี.ค. 2023

PEAK Account

3 min

PEAK Spark Thailand’s Accounting Firm Competition 2023 ที่สุดแห่งการแข่งขันสำนักงานบัญชี (รอบชิงชนะเลิศ)

จบไปแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมด้วยความประทับใจ สำหรับกิจกรรม PEAK Spark Thailand’s Accounting Firm Competition 2023 ที่เปิดโอกาสให้สำนักงานบัญชีได้เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจในหัวข้อ “แผนธุรกิจเปลี่ยนสำนักงานบัญชีสู่ยุคดิจิทัล” ชิงรางวัลแพ็กเกจการตลาดมูลค่ารวม 320,000 บาท โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก พร้อมผลตอบรับที่ดีเยี่ยม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เป็นการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจรอบตัดสินต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ อาคาร ทรู ดิจิทัล พาร์ค ซึ่งผู้เข้าแข่งขันทุกท่านล้วนเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี และนำเสนอแผนธุรกิจที่น่าสนใจ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น พร้อมได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการทุกท่าน ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการเสริมสร้างและพัฒนาความแข็งแกร่งให้กับสำนักงานบัญชีของตน พร้อมยืนหยัดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสำนักงานบัญชีที่นำเสนอแผนธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมคว้ารางวัลในครั้งนี้ไป ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รับแพ็กเกจการตลาด มูลค่า 150,000 บาท ได้แก่ บริษัท ซี.แอล.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รับแพ็กเกจการตลาด มูลค่า 80,000 บาท ได้แก่ บริษัท เอสเอ็ม แอคเคาน์ติ้ง คอนซัลแทนท์ จำกัด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รับแพ็กเกจการตลาด มูลค่า 50,000 บาท ได้แก่ บริษัท อิมเพรส แอคเคานท์ติ้ง จำกัด รางวัลชมเชย รับแพ็กเกจการตลาด มูลค่า 20,000 บาท ได้แก่ สำนักงานบัญชี ซีดับเบิลยูเอส และบริษัท เทพธรรมการบัญชีและภาษีอากร จำกัด PEAK ขอขอบคุณทุกสำนักงานบัญชีที่เข้าร่วมกิจกรรม และขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับสำนักงานบัญชีที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ PEAK พร้อมสนับสนุนทุกการเติบโตให้สำนักงานบัญชียุคใหม่ก้าวสู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัลได้อย่างมั่นคง

19 ก.พ. 2023

PEAK Account

2 min

กิจกรรมเปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) ได้มีการจัดกิจกรรม ‘เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566’ เพื่อถ่ายทอดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้กับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ SMEs ทั่วไปได้รับทราบ โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้กำหนดจัดกิจกรรมสัญจรเพื่อส่งเสริมธุรกิจ SMEs ในกรุงเทพมหานคร และอีก 20 จังหวัดทั่วประเทศ ในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ด้านบัญชีและภาษี การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ตลอดจนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจอีกด้วย ซึ่งในครั้งนี้ PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ได้ร่วมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมบัญชี On Cloud ภายในงาน PEAK พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จในธุรกิจมากยิ่งขึ้น จากการมีระบบบัญชีที่ดี สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น เพื่อช่วยยกระดับธุรกิจและเศรษฐกิจของไทย ทดลองใช้งานโปรแกรมบัญชี PEAK ได้แล้ววันนี้!คลิก (ไม่มีค่าใช้จ่าย). PEAK Call Center: 1485LINE: @peakaccount. สอบถามเพิ่มเติม คลิก

27 พ.ย. 2022

PEAK Account

2 min

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีและภาษี | PEAK x TBS

คุณวรัญญา ทัศวานนท์ ผู้จัดการสถาบันการเรียนรู้ PEAK Academy พร้อมด้วยคุณพิมพ์พิชชา ยิ่งรุ่งเรือง และคุณอุรชา เสริมสุขเลิศ จาก PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้และทักษะทางบัญชีที่จำเป็นในโครงการฝึกปฏิบัติการใช้งาน Accounting Software สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม และ 6, 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยเนื้อหาการบรรยายครอบคลุมหลักการทำงานของโปรแกรมบัญชี On Cloud การสมัครใช้งาน การสร้างและตั้งค่ากิจการ การสร้างฐานข้อมูล การจัดการเอกสารและสินทรัพย์ต่างๆ ตลอดจนกิจกรรม Workshop ให้น้องๆ นักศึกษาได้ทดลองใช้งานจริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานด้านบัญชีของน้องๆ ในอนาคต

27 พ.ย. 2022

PEAK Account

2 min

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีและภาษี | PEAK x CBS

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ได้รับเกียรติจาก #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆ นิสิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ‘โปรแกรมบัญชีออนไลน์กับผู้สอบบัญชี’ การบรรยายครั้งนี้ คุณวรัญญา ทัศวานนท์ ผู้จัดการสถาบันการเรียนรู้ PEAK Academy และคุณจักรพงษ์ ทรงกำพลพันธุ์  PARC Accounting Manager ได้ถ่ายทอดขั้นตอนการนำ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เข้ามาช่วยในการทำงานของผู้สอบบัญชีในด้านต่างๆ อย่างถูกต้อง เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสาร การติดตามข้อมูลตั้งแต่งบการเงินจนถึงเอกสารต้นทาง การตรวจสอบแหล่งที่มาของรายงานในระบบ การคัดเลือกรายการที่มีสาระสำคัญผิดปกติ หรือน่าสนใจเป็นพิเศษ การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยระบบ Dashboard เป็นต้น ซึ่งช่วยให้น้องๆ ที่สนใจในงานสอบบัญชีสามารถเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

27 พ.ย. 2022

PEAK Account

1 min

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการทำงานในสายงาน IT | PEAK x PSU Trang

เมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ จัดกิจกรรม  PEAK Online Roadshow  เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับทักษะการทำงานที่สำคัญในตำแหน่งงานสายเทคโนโลยีให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ตรัง เพื่อให้น้องๆ ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งงานต่างๆ ในสายงาน และมีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มต้นชีวิตการทำงาน นอกจากนั้นพี่ๆ ชาว PEAKer ยังได้เน้นย้ำให้เห็นถึงวัฒนธรรมการทำงานของ PEAK   ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการสื่อสารและการเลือกใช้ Application มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาการทำงาน เป็นต้น

27 พ.ย. 2022

PEAK Account

2 min

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีและภาษี | PEAK x PSU Trang

เมื่อวันที่ 10  กันยายน ที่ผ่านมา PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ จัดกิจกรรม  PEAK Online Roadshow  เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องของความสำคัญของเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทในการประกอบอาชีพสายงานบัญชีมากขึ้น  เพื่อให้น้องๆ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มต้นทำงานบัญชีในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นพี่ ๆ ชาว PEAKer ยังได้เน้นย้ำให้เห็นถึงวัฒนธรรมการทำงานของ PEAK ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการสื่อสารและการเลือกใช้ Application มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาการทำงานบัญชีอีกด้วย

27 พ.ย. 2022

PEAK Account

2 min

Culture of Innovation Strategic Workshop โดย Microsoft Thailand และ MIA

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ตอกย้ำภาพความสำคัญของการเข้าถึงข้อมูลและนวัตกรรมบัญชี ภายในงาน Culture of Innovation Strategic Workshop คุณภีม เพชรเกตุ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ได้รับเกียรติจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมเสวนาในหัวข้อ Adaptability of Innovative Culture Panel Talk การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและนวัตกรรม ร่วมกับเหล่า Speaker ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด และคุณพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ภายในงาน Culture of Innovation Strategic Workshop เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ภายในงานมีผู้เข้าร่วมเสนาจากบริษัทชั้นนำอื่นๆ กว่า 30 ท่าน ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสาระ ความรู้ที่น่าสนใจตลอดทั้งงานอีกด้วย โดยคุณภีม เพชรเกตุ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลที่ถูกต้อง ตั้งแต่การออกแบบ การจัดเก็บ การแก้ไขปัญหาในระบบการทำงานขององค์กร ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลเป็นอย่างมาก

9 ก.ค. 2022

PEAK Account

4 min

บรรยากาศและภาพความประทับใจในงาน PEAK Partner Accountant Conference 2022

จบลงไปแล้วอย่างอบอุ่น สำหรับงาน PEAK Partner Accountant Conference 2022 หรือ PPAC 2022 ที่เป็นการรวบรวมสาระความรู้ทางบัญชีจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ไว้อย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น • การตอบปัญหาข้อสงสัยและแนะนำความรู้ทางด้านการวางแผนภาษีจากอาจารย์ สุเทพ พงษ์พิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร • การบอกเล่าประสบการณ์การเริ่มต้นทำการตลาดของสำนักงานบัญชีจาก คุณกฤษ เกตุศร เจ้าของเพจบัญชีคลับและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี • การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประสบการณ์การบริหารสำนักงานบัญชี เพื่อปรับ mindset ทีมงานให้เรียนรู้และปรับใช้เทคโนโลยีจากคุณเพชรา สงวนยวง เจ้าของสำนักงานบัญชี พี.ดับบลิว.การบัญชีและกฎหมาย, คุณมานิตย์ องค์พิสุทธ์ ผู้บริหารสำนักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ชินดิเคท และ คุณนิว หาญภักดี กรรมการผู้จัดการ นิวเวิลล์ ออดิท แอนด์ แทกซ์ แอคเคาท์ติ้ง (ไทยแลนด์) • เคล็ดลับการจัดการงานของนักบัญชีที่มีความเครียดและความกดดันสูงจาก ดร. เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช อาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ทพญ.กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ CEO และ Fonder OCCA แอปพลิเคชันปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ • เคล็ดลับการบริหารสำนักงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณภีม เพชรเกตุ CEO และ Founder ของ PEAK งานนี้เรียกว่าผู้เข้าร่วมงานทั้งแบบ Onsite และ Online ได้รับความรู้กันไปถ้วนหน้า ไม่เพียงเท่านั้น ภายในงานยังประกอบไปด้วยหลากหลายกิจกรรมให้ได้ร่วมลุ้นรับของรางวัลกันอีกมากมาย เรียกได้ว่าจัดหนัก จัดเต็มตลอดทั้งงานกันเลยทีเดียว PEAK หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆ ท่านจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปพัฒนาต่อยอดความสำเร็จในอนาคตได้เป็นอย่างดี ดังแนวคิดที่เรียกว่า Bias for Action ทุกผลลัพธ์เกิดขึ้นได้จากการกระทำ ไม่ใช่เพียงแค่ การ Research การรับฟัง หรือการคิดเท่านั้น หากแต่ต้องลงมือกระทำเป็นสำคัญ PEAK พร้อมเป็นกำลังใจและเคียงข้างทุกความสำเร็จของทุกท่าน สุดท้ายนี้ PEAK ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็น วิทยากร พาร์ทเนอร์ ที่ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันมีคุณค่า ตลอดจนท่านผู้ชมที่ได้ติดตามกันมาโดยตลอด ซึ่งหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องแต่ประการใด ต้องขออภัย มา ณ ที่นี้

30 เม.ย. 2024

PEAK Account

14 min

ระเบียบการแข่งขัน PEAK Digital Accounting Championship 2024

ไฟล์ระเบียบการแข่งขัน หมายเหตุ: กำหนดการมีการเปลี่ยนแปลง ปิดรับสมัครในวันที่ 7 มิ.ย. 2567 เวลา 23.59 น. และประกาศผลรอบคัดเลือก 12 มิ.ย. 2567 เวลา 17.00 น. โครงการค้นหา “สุดยอดว่าที่นักบัญชี” แห่งยุคดิจิทัล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 – 17.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1. วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อสร้างเวทีให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้แสดงความสามารถและทดสอบความรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์1.2 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ด้านการบัญชี1.3 ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเสริมสร้างความสามัคคีให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา1.4 มอบโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนจากสถาบันอื่น 2. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 2.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี โดยต้องมีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ณ วันสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน2.2 สมาชิกทีมละ 2 คน อายุไม่เกิน 25 ปี และศึกษาอยู่สถาบันเดียวกัน2.3 แต่ละสถาบันสามารถมีอาจารย์ประจำภาควิชาได้ไม่เกิน 2 ท่าน 3. ขอบเขตเนื้อหาการแข่งขัน 3.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชีและภาษี3.2 การใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์3.3 การวิเคราะห์และประยุกต์การใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ตามประเภทของธุรกิจ 4. การรับสมัคร 4.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 4.2 ทีมผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ bit.ly/peak-dac-2024 เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับอีเมล์ยืนยันจากระบบ โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถเริ่มส่งผลงานได้หลังจากได้รับอีเมลยืนยันการสมัครเท่านั้น 4.3 ปิดรับสมัครการแข่งขันและส่งผลงานวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567 ภายในเวลา 23.59 น.4.4 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำส่งผลงานรอบคัดเลือกโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 4.4.1 ทำวิดีโอบน TikTok เพื่อแนะนำ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs ไทย ภายใต้หัวข้อ “PEAK, Friend of Business”4.4.2 ความยาวไม่เกิน 2 นาที4.4.3 รูปแบบวิดีโอเป็นแนวตั้ง (9:16)4.4.4  อัปโหลดบนแอปพลิเคชัน TikTok พร้อมเปิดสาธารณะ4.4.5  Mention @peakaccount และติดแฮชแท็ก จำนวน 3 แฮชแท็ก ดังต่อไปนี้   #PEAKDAC2024 #PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์4.4.6 หลังจากวิดีโอถูกเผยแพร่บน TikTok ผู้สมัครต้องคัดลอกลิงก์ของวิดีโอ เพื่อนำ ไปกรอกในฟอร์มตามลิงก์ข้อ 4.24.4.7 แต่ละทีมสามารถส่งผลงานวิดีโอได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากมีการส่งผลงานมากกว่า 1 ครั้ง ทางคณะกรรมการจะพิจารณาจากการส่งผลงานครั้งแรกเท่านั้น 4.5  คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 24 ทีม เพื่อแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผ่านทางอีเมลผู้เข้าแข่งขัน และเฟสบุ๊คแฟนเพจ PEAK – โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAKaccount.com วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567 หมายเหตุ : หากทีมใดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิจากการแข่งขัน ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด 5. วัน เวลา และสถานที่จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 24 ทีม ต้องเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายเหตุ : ไม่มีบริการที่จอดรถ ผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ติดตามสามารถจอดพาหนะได้บริเวณใกล้เคียง ได้แก่ อาคารจามจุรี 9 หรือศูนย์การค้าเเอมพาร์ค หรือศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดยอัตราค่าบริการที่จอดรถเป็นไปตามระเบียบของผู้ให้บริการ 6. กำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน09.00 – 10.00 น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน10.00 – 10.30 น. เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าแข่งขัน10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที10.45 – 11.45 น. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ส่วนที่ 1 (ข้อสอบปรนัย)11.45 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน13.00 – 14.30 น. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ส่วนที่ 2-3 (ภาคปฎิบัติและวิเคราะห์)14.30 – 15.30 น. กิจกรรมให้ความรู้จากวิทยากรพิเศษ15.30 – 15.35 น. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์15.35 – 16.30 น. การนำเสนอผลการวิเคราะห์16.30 – 17.00 น. ประกาศผลการแข่งขัน พิธีมอบรางวัล และกล่าวปิดงาน หมายเหตุ : ไม่มีบริการอาหารกลางวันให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ติดตาม ผู้เข้าสอบต้องนั่งประจำที่สอบ ก่อนเวลาสอบ อย่างน้อย 10 นาที 7. รูปแบบและเกณฑ์การพิจารณาในการตัดสินผลการแข่งขัน การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ โดยแต่ละรอบมีเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้ 7.1  รอบคัดเลือก คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากผลงานคลิปวิดีโอของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด เพื่อคัดเลือกทีมผู้เข้ารอบแข่งขันชิงชนะเลิศ จำนวน 24 ทีม ได้แก่ โดยมีเกณฑ์การพิจารณารอบคัดเลือก ดังนี้ 7.2  รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศประกอบด้วยการสอบ 3 ส่วน ผลรวม 100 คะแนน โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้ ส่วนที่ 1 การตอบคำถามความรู้ด้านบัญชีและภาษี (30 คะแนน)เป็นการตอบคำถามรูปแบบปรนัยผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 30 ข้อ จำนวน 30 คะแนน โดยใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมงเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี การบัญชี และ พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 ภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนที่ 2 การใช้งานโปรแกรม PEAK บันทึกบัญชี และวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี (50 คะแนน)เป็นการบันทึกบัญชีตามโจทย์ที่กำหนด พร้อมนำข้อมูลทางบัญชีมาวิเคราะห์และตอบคำถาม โดยใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาทีเนื้อหาประกอบด้วย การสมัครและสร้างกิจการ การบันทึกยอดยกมา การบันทึกรายการค้าระหว่างงวดบัญชี การเรียกดูรายงานเอกสาร และงบการเงิน ส่วนที่ 3 การนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี (20 คะแนน)เป็นการนำเสนอการวิเคราะห์ให้แก่คณะกรรมการ โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษาต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทำข้อสอบส่วนที่ 2 โดยใช้ระยะเวลาการนำเสนอ 3 นาที และถามตอบ 5 นาที รวมเป็น 8 นาที ต่อทีมเนื้อหาประกอบด้วย วิเคราะห์และเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรของธุรกิจ ถามตอบจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุด 6 อันดับแรกเท่านั้น (ระดับปวส. 3 ทีม และระดับปริญญาตรี 3 ทีม) เพื่อนำเสนอการวิเคราะห์ในส่วนที่ 3 กับคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการได้ซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม และตัดสินอันดับผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด 8. ข้อปฏิบัติในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 8.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องนำโน้ตบุ๊กมาจำนวน 1 เครื่อง ต่อ 1 ทีม โดยทางบริษัทจะจัดเตรียมปลั๊กชาร์จ ไฟสำหรับโน้ตบุ๊ก และ Wifi ให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน8.2 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน นิสิต นักศึกษาของสถาบัน8.3 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนในทีมต้องรายงานตัวพร้อมกัน และแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ ภายในเวลาลงทะเบียน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน8.4 ห้ามผู้เข้าแข่งขันนำเครื่องเขียน เครื่องมือสื่อสาร เครื่องคำนวณ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ รวมถึงนาฬิกา Smart Watch เข้าแข่งขัน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะมีการจัดเตรียมเครื่องเขียน และกระดาษทดให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน8.5 ห้ามผู้เข้าแข่งขันยืมอุปกรณ์ใด ๆ จากผู้เข้าแข่งขันทีมอื่นขณะแข่งขัน8.6 ห้ามผู้เข้าแข่งขันกระทำการใด ๆ ที่ทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริต8.7 ผู้เข้าแข่งขันที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีน้ำมูก หรือผลการตรวจ ATK เป็นบวก จะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ สามารถแข่งขันด้วยจำนวนสมาชิกที่เหลือได้ หมายเหตุ : หากฝ่าฝืนข้อปฏิบัติในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิจากการแข่งขัน ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด 9. รางวัลการแข่งขัน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รางวัลชนะเลิศ : โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 8,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ระดับปริญญาตรี รางวัลชนะเลิศ : โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 8,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล สมาชิกของทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 24 ทีม จะได้รับเกียรติบัตรโดย PEAK 10. ผู้รับผิดชอบโครงการ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด

10 พ.ค. 2023

PEAK Account

1 min

88 STARTUP JOBS FAIR for All 2023 : HACK THE JOBS, HOB THE SKILLS

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 PEAK ได้รับเกียรติจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการร่วมแนะนำตำแหน่งงานให้กับน้องๆ นักศึกษา ในกิจกรรม 88 STARTUP JOBS FAIR For All 2023 : HACK THE JOBS, HOB THE SKILLS ณ อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในครั้งนี้พี่ๆ ชาว PEAKer ได้มีการพูดคุยและตอบคำถามเกี่ยวกับตำแหน่งงานต่างๆ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานด้านบัญชีอย่างครบถ้วน เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาร่วมเป็นหนึ่งในพวกเราชาว PEAKer คลิก ??รือส่งข้อมูลได้ที่ [email protected]

4 เม.ย. 2023

PEAK Account

3 min

SMEs Beyond Change for Success สัมมนาเพื่อธุรกิจ SMEs โดย PEAK และ UOB BizSmart

จบลงไปแล้วด้วยความประทับใจ กับกิจกรรมสัมมนาเพื่อธุรกิจ #SMEsBeyondChangeforSuccess ที่ PEAK #ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ร่วมกับธนาคารยูโอบี (UOB BizSmart) มาชวนผู้ประกอบการ SMEs “เปลี่ยนเพื่อความสำเร็จที่เหนือกว่า” ภายในงานมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อธุรกิจ SMEs ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจได้อย่างรอบด้านจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็น เรียกได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs จะได้รับความรู้เพื่อนำไปต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจได้อย่างรอบด้าน ทั้งในเรื่องของข้อมูลทางด้านบัญชีและเทคโนโลยีดิจิทัลอีกด้วย ภาพข่าว เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา : คุณสาธิต บุญโฉลก Head of Product, Customer Experience & Digital, UOB คุณภีม เพชรเกตุ CEO และ Founder ของ PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์คุณสาโรจน์ อธิวิทวัส CEO จาก Wisible และคุณสืบพงศ์ ภาสเวคิน Head of Customer Success จาก ZORT

15 มี.ค. 2023

PEAK Account

3 min

PEAK Spark Thailand’s Accounting Firm Competition 2023 ที่สุดแห่งการแข่งขันสำนักงานบัญชี (รอบชิงชนะเลิศ)

จบไปแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมด้วยความประทับใจ สำหรับกิจกรรม PEAK Spark Thailand’s Accounting Firm Competition 2023 ที่เปิดโอกาสให้สำนักงานบัญชีได้เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจในหัวข้อ “แผนธุรกิจเปลี่ยนสำนักงานบัญชีสู่ยุคดิจิทัล” ชิงรางวัลแพ็กเกจการตลาดมูลค่ารวม 320,000 บาท โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก พร้อมผลตอบรับที่ดีเยี่ยม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เป็นการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจรอบตัดสินต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ อาคาร ทรู ดิจิทัล พาร์ค ซึ่งผู้เข้าแข่งขันทุกท่านล้วนเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี และนำเสนอแผนธุรกิจที่น่าสนใจ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น พร้อมได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการทุกท่าน ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการเสริมสร้างและพัฒนาความแข็งแกร่งให้กับสำนักงานบัญชีของตน พร้อมยืนหยัดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสำนักงานบัญชีที่นำเสนอแผนธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมคว้ารางวัลในครั้งนี้ไป ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รับแพ็กเกจการตลาด มูลค่า 150,000 บาท ได้แก่ บริษัท ซี.แอล.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รับแพ็กเกจการตลาด มูลค่า 80,000 บาท ได้แก่ บริษัท เอสเอ็ม แอคเคาน์ติ้ง คอนซัลแทนท์ จำกัด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รับแพ็กเกจการตลาด มูลค่า 50,000 บาท ได้แก่ บริษัท อิมเพรส แอคเคานท์ติ้ง จำกัด รางวัลชมเชย รับแพ็กเกจการตลาด มูลค่า 20,000 บาท ได้แก่ สำนักงานบัญชี ซีดับเบิลยูเอส และบริษัท เทพธรรมการบัญชีและภาษีอากร จำกัด PEAK ขอขอบคุณทุกสำนักงานบัญชีที่เข้าร่วมกิจกรรม และขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับสำนักงานบัญชีที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ PEAK พร้อมสนับสนุนทุกการเติบโตให้สำนักงานบัญชียุคใหม่ก้าวสู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัลได้อย่างมั่นคง

19 ก.พ. 2023

PEAK Account

2 min

กิจกรรมเปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) ได้มีการจัดกิจกรรม ‘เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566’ เพื่อถ่ายทอดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้กับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ SMEs ทั่วไปได้รับทราบ โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้กำหนดจัดกิจกรรมสัญจรเพื่อส่งเสริมธุรกิจ SMEs ในกรุงเทพมหานคร และอีก 20 จังหวัดทั่วประเทศ ในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ด้านบัญชีและภาษี การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ตลอดจนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจอีกด้วย ซึ่งในครั้งนี้ PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ได้ร่วมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมบัญชี On Cloud ภายในงาน PEAK พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จในธุรกิจมากยิ่งขึ้น จากการมีระบบบัญชีที่ดี สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น เพื่อช่วยยกระดับธุรกิจและเศรษฐกิจของไทย ทดลองใช้งานโปรแกรมบัญชี PEAK ได้แล้ววันนี้!คลิก (ไม่มีค่าใช้จ่าย). PEAK Call Center: 1485LINE: @peakaccount. สอบถามเพิ่มเติม คลิก

27 พ.ย. 2022

PEAK Account

2 min

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีและภาษี | PEAK x TBS

คุณวรัญญา ทัศวานนท์ ผู้จัดการสถาบันการเรียนรู้ PEAK Academy พร้อมด้วยคุณพิมพ์พิชชา ยิ่งรุ่งเรือง และคุณอุรชา เสริมสุขเลิศ จาก PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้และทักษะทางบัญชีที่จำเป็นในโครงการฝึกปฏิบัติการใช้งาน Accounting Software สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม และ 6, 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยเนื้อหาการบรรยายครอบคลุมหลักการทำงานของโปรแกรมบัญชี On Cloud การสมัครใช้งาน การสร้างและตั้งค่ากิจการ การสร้างฐานข้อมูล การจัดการเอกสารและสินทรัพย์ต่างๆ ตลอดจนกิจกรรม Workshop ให้น้องๆ นักศึกษาได้ทดลองใช้งานจริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานด้านบัญชีของน้องๆ ในอนาคต