พันธมิตรด้านการศึกษา

ทั้งหมด

บัญชี

ภาษี

ธุรกิจ

การใช้งานโปรแกรม

ข่าวสาร

12 ต.ค. 2023

PEAK Account

2 min

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี มุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้และทักษะว่าที่นักบัญชีในยุคดิจิทัล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารประสิทธิรัตน์ PEAK ได้รับเกียรติร่วมถ่ายทอดความรู้การใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ แก่นักศึกษาปริญญาโท คณะบัญชี โดยมีคุณอุรชา เสริมสุขเลิศ Academy Assistant ของ PEAK เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ วิทยากรได้นำเสนอการทำบัญชีในยุคดิจิทัลด้วย PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทำบัญชีที่สำคัญ เช่น การสร้างกิจการและฐานข้อมูลของกิจการ การออกเอกสารทางธุรกิจ การพิมพ์รายงานทางบัญชี การอ่าน Dashboard เพื่อการบริหารจัดการ พร้อมนำเสนอภาพรวมการใช้งานฟีเจอร์ที่สำคัญ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัด Workshop ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สายงานบัญชีในอนาคต และมองเห็นเป้าหมายในสายงานที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อพัฒนาวงการบัญชีในประเทศไทยให้เติบโตต่อไป หากสถาบันอุดมศึกษาใดสนใจให้ PEAK เข้าไปร่วมแบ่งปันความรู้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจได้ที่ [email protected] ทดลองใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ฟรี! 30 วัน มูลค่า 1,200 บาท คลิก ไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติม PEAK Call Center โทร.1485 หรือแอดไลน์ @peakaccount (bit.ly/peak-line-pa)

30 ส.ค. 2023

PEAK Account

2 min

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ร่วมถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพทางด้านบัญชี ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี มุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาว่าที่นักบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในยุคดิจิทัล.เมื่อวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี PEAK ได้รับเกียรติร่วมถ่ายทอดความรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพนักบัญชียุคดิจิทัลด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK โดยมีคุณอุรชา เสริมสุขเลิศ Academy Assistant ของ PEAK เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยบรรยายและถ่ายทอดความรู้การทำบัญชีในยุคดิจิทัลด้วย PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และครอบคลุมไปถึงผู้ประกอบการ เช่น การเจาะลึกการใช้งานฟีเจอร์ การสร้างกิจการและฐานข้อมูลของกิจการ การออกเอกสารทางบัญชี การออกงบการเงินและรายงานทางบัญชี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัด Workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ปฏิบัติใช้งานจริงในลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น การสร้างเอกสารรายการค้า การบันทึกรายรับรายจ่าย การออกงบการเงิน เป็นต้น ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากสถาบันอุดมศึกษาใดสนใจให้ PEAK เข้าไปร่วมแบ่งปันความรู้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจได้ที่ bd@adminmkt

16 ส.ค. 2023

PEAK Account

2 min

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี มุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาว่าที่นักบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา PEAK ได้รับเกียรติไปร่วมถ่ายทอดความรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์” ประจำปีการศึกษา 2566 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โดยมีคุณวรัญญา ทัศวานนท์ Learning Management Manager และคุณอุรชา เสริมสุขเลิศ Academy Assistant เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยเนื้อหาการบรรยายในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้การใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เช่น ภาพรวมการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ การสร้างกิจการและฐานข้อมูลของกิจการ การออกเอกสารบัญชีต่างๆ การออกงบการเงินและรายงานทางบัญชี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการทำ Workshop เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเอกสารรายการค้า รายรับรายจ่าย การออกงบการเงิน เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการบรรยายในครั้งนี้ไปต่อยอดพัฒนาการทำงานในอนาคตต่อไปได้

16 ส.ค. 2023

PEAK Account

2 min

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี มุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาว่าที่นักบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา PEAK ได้มีโอกาสร่วมมือกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ โดยมีคุณพิมพ์พิชชา ยิ่งรุ่งเรือง Accounting Transformation Specialist เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ การบรรยายนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพด้วย PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ โดยนักศึกษาได้มีการทดลองปฏิบัติใช้งานจริง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และความเข้าใจในการทำงานด้านบัญชีอย่างแท้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดสู่การทำงานในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่แวดวงวิชาชีพบัญชีได้ต่อไป

16 ก.ค. 2023

PEAK Account

1 min

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ได้รับเกียรติร่วมถ่ายทอดความรู้ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ภายในงาน PeerPower Community Meet Up

คุณภีม เพชรเกตุ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบงานบัญชี การแก้ไขปัญหา ตลอดจนการเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจด้วยตัวเลขทางบัญชี ภายในงาน PeerPower Community Meet Up ที่จัดขึ้น ณ อาคาร Silom Edge เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คุณภีม เพชรเกตุได้แสดงมุมมองถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อธุรกิจในปัจจุบัน รวมไปถึงจุดกำเนิดของการสร้างโปรแกรมบัญชีออนไลน์ เพื่อขับเคลื่อนแวดลงบัญชีก้าวสู่ความเป็นยุคดิจิทัล โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเสวนาเป็นจำนวนมาก

25 พ.ค. 2023

PEAK Account

2 min

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง PEAK และ RMUTTO

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 คุณภีม เพชรเกตุ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร PEAK ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ในการเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งจะนำไปเสริมสร้างศักยภาพว่าที่นักบัญชีรุ่นใหม่ต่อไป PEAK เชื่อมั่นว่าการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้แข็งแกร่งนั้นคือรากฐานสำคัญของประเทศ PEAK พร้อมสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาว่าที่บัญชีในอนาคตให้มีความแข็งแกร่งพร้อมก้าวสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

25 พ.ค. 2023

PEAK Account

2 min

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง PEAK และ RRC

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์เชิงลึกให้แก่คณะอาจารย์ภาควิชาบัญชี โดยมีคุณพิมพ์พิชชา ยิ่งรุ่งเรือง Accounting Transformation Specialist เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้. โดยมีเนื้อหาการบรรยายเป็นการถ่ายทอดความรู้การใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เช่น การสร้างกิจการและฐานข้อมูลของกิจการ การออกเอกสารบัญชีต่างๆ การออกงบการเงินและรายงานทางบัญชี เป็นต้น .นอกจากนี้ยังมีการทดสอบการทำ Workshop และทดสอบ PEAK Advisor Basic and Advanced Level เพื่อให้อาจารย์ภาควิชาบัญชีสามารถนำความรู้ในการใช้งานโปรแกรมไปถ่ายทอดกับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10 พ.ค. 2023

PEAK Account

2 min

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง PEAK และ TU

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์แก่นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีในรายวิชา AC314 Accounting Information Systemโดยมีคุณพิมพ์พิชชา ยิ่งรุ่งเรือง Accounting Transformation Specialist เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยมีเนื้อหาการบรรยายเป็นการถ่ายทอดความรู้การใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เช่น การสร้างกิจการและฐานข้อมูลของกิจการ การออกเอกสารบัญชีต่างๆ การออกงบการเงินและรายงานทางบัญชี เป็นต้น นักศึกษาสามารถนำความรู้ในการใช้งานโปรแกรมบัญชีไปพัฒนาการทำงานในอนาคต เพื่อเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่แวดวงวิชาชีพบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

25 เม.ย. 2023

PEAK Account

4 min

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง PEAK และ APHEIT

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 PEAK ได้รับเกียรติเป็นอันประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 25 สถาบันโปรแกรมบัญชีออนไลน์เจ้าแรกของประเทศไทยที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) อันประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 25 สถาบัน เพื่อพัฒนาศักยภาพ และต่อยอดการเรียนรู้แบบดิจิทัลแก่นิสิตและนักศึกษาภาควิชาบัญชีและบริหารธุรกิจรุ่นใหม่ ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพพร้อมออกสู่ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล โดย PEAK ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมระบบการทำงานที่ช่วยให้การทำบัญชีมีความรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ว่การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยคุณภีม เพชรเกตุ ผู้ก่อตั้ง และ CEO ของ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ และ ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับคณบดีภาควิชาบัญชีและบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำอีกกว่า 25 สถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วิทยาลัยดุสิตธานี มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้มีการลงนามอย่างเป็นทางการ ณ หอประชุม SBU HALL มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

4 เม.ย. 2023

PEAK Account

2 min

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง PEAK และ eTech

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้กับคณะอาจารย์ภาควิชาบัญชี โดยมีคุณพิมพ์พิชชา ยิ่งรุ่งเรือง Accounting Transformation Specialist เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ โดยเนื้อหาการบรรยายในครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมการสร้างและตั้งค่ากิจการ ฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัญต่างๆ ตลอดจนมีการวัดระดับความรู้ PEAK Advisor Basic Level เพื่อให้อาจารย์สามารถนำความรู้ในการใช้งานโปรแกรมไปเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักศึกษาภาควิชาบัญชีให้พร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป

1 มี.ค. 2023

PEAK Account

2 min

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง PEAK และ CMU Business School

PEAK ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและวิชาชีพบัญชีให้พร้อมก้าวสู่ยุคดิจิทัล PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวิชาชีพบัญชี หนึ่งในภารกิจสำคัญเพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัลและสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับเศรษฐกิจไทย

1 มี.ค. 2023

PEAK Account

2 min

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง PEAK และ RMUTTO CPC

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จัดกิจกรรม Workshop ถ่ายทอดความรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้กับนักศึกษาสาขาบัญชี ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 โดยมีคุณพิมพ์พิชชา ยิ่งรุ่งเรือง Accounting Tranformation Specialist เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้. โดยเนื้อหาการบรรยายในครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ การสร้างและตั้งค่ากิจการ ฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัญต่างๆ ตลอดจนมีการวัดระดับความรู้ PEAK Advisor Basic Level ซึ่งน้องๆ นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานบัญชีและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

12 ต.ค. 2023

PEAK Account

2 min

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี มุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้และทักษะว่าที่นักบัญชีในยุคดิจิทัล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารประสิทธิรัตน์ PEAK ได้รับเกียรติร่วมถ่ายทอดความรู้การใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ แก่นักศึกษาปริญญาโท คณะบัญชี โดยมีคุณอุรชา เสริมสุขเลิศ Academy Assistant ของ PEAK เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ วิทยากรได้นำเสนอการทำบัญชีในยุคดิจิทัลด้วย PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทำบัญชีที่สำคัญ เช่น การสร้างกิจการและฐานข้อมูลของกิจการ การออกเอกสารทางธุรกิจ การพิมพ์รายงานทางบัญชี การอ่าน Dashboard เพื่อการบริหารจัดการ พร้อมนำเสนอภาพรวมการใช้งานฟีเจอร์ที่สำคัญ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัด Workshop ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สายงานบัญชีในอนาคต และมองเห็นเป้าหมายในสายงานที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อพัฒนาวงการบัญชีในประเทศไทยให้เติบโตต่อไป หากสถาบันอุดมศึกษาใดสนใจให้ PEAK เข้าไปร่วมแบ่งปันความรู้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจได้ที่ [email protected] ทดลองใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ฟรี! 30 วัน มูลค่า 1,200 บาท คลิก ไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติม PEAK Call Center โทร.1485 หรือแอดไลน์ @peakaccount (bit.ly/peak-line-pa)

30 ส.ค. 2023

PEAK Account

2 min

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ร่วมถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพทางด้านบัญชี ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี มุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาว่าที่นักบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในยุคดิจิทัล.เมื่อวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี PEAK ได้รับเกียรติร่วมถ่ายทอดความรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพนักบัญชียุคดิจิทัลด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK โดยมีคุณอุรชา เสริมสุขเลิศ Academy Assistant ของ PEAK เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยบรรยายและถ่ายทอดความรู้การทำบัญชีในยุคดิจิทัลด้วย PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และครอบคลุมไปถึงผู้ประกอบการ เช่น การเจาะลึกการใช้งานฟีเจอร์ การสร้างกิจการและฐานข้อมูลของกิจการ การออกเอกสารทางบัญชี การออกงบการเงินและรายงานทางบัญชี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัด Workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ปฏิบัติใช้งานจริงในลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น การสร้างเอกสารรายการค้า การบันทึกรายรับรายจ่าย การออกงบการเงิน เป็นต้น ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากสถาบันอุดมศึกษาใดสนใจให้ PEAK เข้าไปร่วมแบ่งปันความรู้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจได้ที่ bd@adminmkt

16 ส.ค. 2023

PEAK Account

2 min

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี มุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาว่าที่นักบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา PEAK ได้รับเกียรติไปร่วมถ่ายทอดความรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์” ประจำปีการศึกษา 2566 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โดยมีคุณวรัญญา ทัศวานนท์ Learning Management Manager และคุณอุรชา เสริมสุขเลิศ Academy Assistant เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยเนื้อหาการบรรยายในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้การใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เช่น ภาพรวมการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ การสร้างกิจการและฐานข้อมูลของกิจการ การออกเอกสารบัญชีต่างๆ การออกงบการเงินและรายงานทางบัญชี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการทำ Workshop เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเอกสารรายการค้า รายรับรายจ่าย การออกงบการเงิน เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการบรรยายในครั้งนี้ไปต่อยอดพัฒนาการทำงานในอนาคตต่อไปได้

16 ส.ค. 2023

PEAK Account

2 min

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี มุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาว่าที่นักบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา PEAK ได้มีโอกาสร่วมมือกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ โดยมีคุณพิมพ์พิชชา ยิ่งรุ่งเรือง Accounting Transformation Specialist เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ การบรรยายนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพด้วย PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ โดยนักศึกษาได้มีการทดลองปฏิบัติใช้งานจริง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และความเข้าใจในการทำงานด้านบัญชีอย่างแท้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดสู่การทำงานในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่แวดวงวิชาชีพบัญชีได้ต่อไป

16 ก.ค. 2023

PEAK Account

1 min

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ได้รับเกียรติร่วมถ่ายทอดความรู้ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ภายในงาน PeerPower Community Meet Up

คุณภีม เพชรเกตุ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบงานบัญชี การแก้ไขปัญหา ตลอดจนการเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจด้วยตัวเลขทางบัญชี ภายในงาน PeerPower Community Meet Up ที่จัดขึ้น ณ อาคาร Silom Edge เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คุณภีม เพชรเกตุได้แสดงมุมมองถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อธุรกิจในปัจจุบัน รวมไปถึงจุดกำเนิดของการสร้างโปรแกรมบัญชีออนไลน์ เพื่อขับเคลื่อนแวดลงบัญชีก้าวสู่ความเป็นยุคดิจิทัล โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเสวนาเป็นจำนวนมาก

25 พ.ค. 2023

PEAK Account

2 min

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง PEAK และ RMUTTO

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 คุณภีม เพชรเกตุ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร PEAK ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ในการเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งจะนำไปเสริมสร้างศักยภาพว่าที่นักบัญชีรุ่นใหม่ต่อไป PEAK เชื่อมั่นว่าการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้แข็งแกร่งนั้นคือรากฐานสำคัญของประเทศ PEAK พร้อมสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาว่าที่บัญชีในอนาคตให้มีความแข็งแกร่งพร้อมก้าวสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ