แนะนำการใช้งาน

ทั้งหมด

บัญชี

ภาษี

ธุรกิจ

การใช้งานโปรแกรม

ข่าวสาร

17 ก.ค. 2024

PEAK Account

2 min

Update Function 17/07/2024

PEAK with the new function designed to enhance efficiency. ✨ 1. Add Document Classification Group Display (Online view) 📢 For businesses using the classification group function, when creating documents with the classification group attached, the system will automatically pull the classification group into the document page. The system will display the information in three places: below the business information, below the supplier or customer information, and below the document number information. This allows branch-based businesses to view the details easily. Thank you for the suggestion K.Kanjana, DX Enterprise Co., Ltd. ✨ 2. Add Configuration to Display Withholding Tax Document Number on Document Page (Online view) 📢 For businesses issuing revenue documents with withholding tax, the system will display the withholding tax document number on the document page. This can be adjusted by toggling the display of the withholding tax document number on and off. The supported documents include credit notes, debit notes, and receipts. Thank you for the suggestion K.Jitrada INNOVATION WASH & DRY LIMITED PARTNERSHIP ✨ 3. Add Time Range Selection on Withholding Tax and Deducted Tax Pages  📢 For businesses that need to view withholding tax and deducted tax information, it is possible to select the period for which they wish to view these tax records. This feature allows users to conveniently access the information they need for the desired time frame. ✨ 4. Add a Button for Creating Multiple Documents 📢 For businesses using the Pro Plus package that need to create multiple documents simultaneously, the system adds a button for creating multiple documents in supported documents, including sales proposals, invoices, receipts, purchase orders, purchase records, and expense records on both the revenue and expense sides. This enhancement allows users to create documents more conveniently. ✨ 5. Add Update Data Button in the Bank Reconciliation Function 📢For businesses using the bank reconciliation feature, users can press the ‘Update Data’ button if additional documents are created during the reconciliation process. The system will automatically update the newly created document information, enhancing user convenience and efficiency.

17 ก.ค. 2024

PEAK Account

4 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 17/07/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มการแสดงกลุ่มจัดประเภทหน้าเอกสาร (Online view) 📢 สำหรับกิจการที่ใช้ฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภท เมื่อทำการสร้างเอกสารโดยติดกลุ่มจัดประเภทระบบจะดึงกลุ่มจัดประเภทไปยังหน้าเอกสารให้อัตโนมัติ โดยระบบจะแสดงข้อมูลอยู่ 3 จุด ได้แก่ ด้านล่างข้อมูลกิจการ, ด้านล่างข้อมูลผู้ขาย หรือลูกค้า และด้านล่างข้อมูลเลขที่เอกสาร เพื่อให้ธุรกิจที่ทำงานตามสาขาสามารถดูรายละเอียดได้สะดวกมากขึ้น ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณกาญจนา บริษัท ดีเอ็กซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ✨ 2. เพิ่มการตั้งค่าแสดงเลขที่เอกสารภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายหน้าเอกสาร (Online view) 📢 สำหรับกิจการที่ออกเอกสารฝั่งรายรับและมีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่หน้าเอกสาร สามารถแก้ไขโดยกดเปิด-ปิดการแสดงเลขที่ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย โดยเอกสารที่รองรับ ได้แก่ ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้และใบเสร็จรับเงิน ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณJitrada ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโนเวชั่น วอช แอนด์ ดราย ✨ 3. เพิ่มการเลือกช่วงเวลาในหน้าภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 📢 สำหรับกิจการที่ต้องการดูข้อมูลภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายและภาษีหัก ณ ที่จ่าย สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องดูรายการภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย และภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามช่วงเวลาที่ต้องการได้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ✨ 4. เพิ่มปุ่มการสร้างเอกสารหลายรายการ 📢 สำหรับกิจการแพ็กเกจ Pro Plus ที่ต้องการสร้างเอกสารพร้อมกันหลายฉบับ ระบบเพิ่มปุ่มการสร้างเอกสารหลายรายการในเอกสารที่รองรับทั้งฝั่งรายรับและรายจ่าย ได้แก่ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ บันทึกซื้อสินค้า บันทึกค่าใช้จ่าย และสมุดรายวัน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเอกสารได้สะดวกมากขึ้น ✨ 5. เพิ่มการแสดงปุ่มอัปเดตข้อมูลที่ฟังก์ชันการกระทบยอดธนาคาร 📢สำหรับกิจการที่ใช้ฟังก์ชันการกระทบยอดธนาคาร หากมีการสร้างเอกสารเพิ่มเติมระหว่างกระทบยอดธนาคาร สามารถกดปุ่มอัปเดตข้อมูล ระบบจะทำการอัปเดตข้อมูลเอกสารที่สร้างใหม่ให้อัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

3 ก.ค. 2024

PEAK Account

3 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 03/07/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มการเลือกประเภทผู้ติดต่อหน้าสร้างผู้ติดต่อ 📢 สำหรับทุกกิจการที่เพิ่มรายชื่อผู้ติดด่อ เมื่อสร้างรายชื่อสามารถระบุประเภทผู้ติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือผู้ขาย โดยระบบจะทำการรันรหัสผู้ติดต่อแยกจากกัน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานที่เลือกผู้ติดต่อเวลาออกเอกสารสามารถดูรายชื่อได้สะดวกมากขึ้น ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดย บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ✨ 2. เพิ่มการตั้งค่ารหัสผู้ติดต่อที่เมนูตั้งค่า 📢 สำหรับผู้ใช้งานที่ระบุประเภทผู้ติดต่อ ระบบเพิ่มการตั้งค่ารหัสผู้ติดต่อให้ผู้ใช้งานสามารถระบุตัวอักษรในการรันรหัสผู้ติดต่อได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานดูข้อมูลผู้ติดต่อได้สะดวกมากขึ้น ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดย บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ✨ 3. เพิ่มการกระทบยอดช่องทางการเงิน e-Wallet  📢 สำหรับกิจการที่มีการใช้ช่องทางการเงิน e-Wallet ระบบเพิ่มการรองรับการกระทบยอดเงินโดยสามารถนำเข้าข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถกระทบยอดเงินได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ✨ 4. ปรับการแสดงผลหน้าการเชื่อมต่อระบบรับชำระเงิน 📢 สำหรับทุกกิจการ ระบบเพิ่มหน้าการเชื่อมต่อระบบรับชำระเงินที่เมนูตั้งค่าแอปพลิเคชันภายนอก เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลและเชื่อมต่อได้สะดวกมากขึ้น

19 มิ.ย. 2024

PEAK Account

3 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 19/06/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มฟังก์ชันเอกสารเงินมัดจำ (Deposit) 📢 กิจการที่มีการรับหรือจ่ายเงินค่าสินค้า/บริการด้วยเงินมัดจำ  ระบบสามารถออกเอกสารเงินมัดจำให้ลูกค้า/คู่ค้าเป็นหลักฐานของการรับหรือจ่ายเงินมัดจำได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท1.1 ฝั่งรายรับ สามารถออกเอกสารเงินมัดจำอ้างอิงกับใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินได้ 1.2 ฝั่งรายจ่าย สามารถอ้างอิงกับบันทึกค่าใช้จ่ายนอกจากนี้สามารถพิมพ์รายงานเอกสารเงินมัดจำได้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถออกเอกสารและทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น คู่มือการสร้างเอกสารใบจ่ายมัดจำคู่มือการสร้างเอกสารใบรับเงินมัดจำคู่มือวิธีการพิมพ์รายงานใบจ่ายเงินมัดจำคู่มือวิธีการพิมพ์รายงานใบรับเงินมัดจำ ตัวอย่างเอกสารเงินมัดจำฝั่งรายรับ ตัวอย่างเอกสารเงินมัดจำฝั่งรายจ่าย ✨ 2. เพิ่มการเชื่อมต่อโปรแกรม XSelly ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ 📢 สำหรับกิจการธุรกิจขายของออนไลน์ PEAK มีการเชื่อมต่อกับโปรแกรม XSelly เป็นระบบบริหารการขาย สต๊อก ตัวแทน จัดส่ง ดูรายงาน จบในที่เดียว เพิ่มความสะดวกในการบริหารการขาย ตั้งแต่เริ่มรับออเดอร์ ตลอดจนติดตามสถานะการจัดส่งได้เอง สามารถตั้งค่าการส่งข้อมูลที่โปรแกรม XSelly มาสร้างเอกสารใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินที่ PEAK ได้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้สะดวกมากขึ้น คู่มือการเชื่อมต่อ PEAK x XSelly ✨ 3. ปรับข้อความและการแสดงข้อความหน้าสรุปข้อมูลในหน้าสร้างเอกสาร 📢 สำหรับกิจการที่สร้างขึ้นมาใหม่และมีการออกเอกสารในโปรแกรม ระบบมีการปรับข้อความสรุปข้อมูลในหน้าสร้างเอกสารให้อ่านง่ายมากขึ้น รวมถึงปรับการแสดงข้อความหน้าสรุปข้อมูลให้แสดงเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ใช้งานดูสรุปข้อมูลในแต่ละเอกสารได้ง่ายขึ้น

19 มิ.ย. 2024

PEAK Account

2 min

Update Function 19/06/2024

PEAK with the new function designed to enhance efficiency. ✨ 1. Add function for deposit document Businesses that receive or pay for goods/services using deposits can issue deposit documents as evidence of the transaction. There are two types:1.1 On the receiving side, deposit documents can be issued in reference to invoices or receipts.1.2 On the paying side, deposits can be linked to expense records.Additionally, reports on deposit documents can be printed to facilitate the issuance of documents and streamline the process for users. A sample document of a deposit receipt A sample document of a deposit payment ✨ 2. Added integration with XSelly, an online store management system 📢 For online business operations, PEAK is connected to the XSelly program as a sales management system that covers inventory, agents, deliveries, and reporting all in one place. This enhances the convenience of sales management from receiving orders to tracking delivery status. Settings in XSelly can be configured to generate invoices and receipts for payments received at PEAK, making it easier for users to work efficiently. ✨ 3. Adjust the text and formatting of the summary information on the document page 📢 For newly established businesses that create documentation in the program, the system has been adjusted to summarize information on the document creation page to make it easier to read. This includes adjusting the summary information display to show only relevant items, making it easier for users to view summary information in each document.

29 พ.ค. 2024

PEAK Account

2 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 29/05/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มการรับชำระเงินด้วย BBL QR Collection และ Krungsri Bill Payment Collection 📢 สำหรับกิจการที่มีการใช้บัญชีธนาคารกรุงเทพและกรุงศรีในการรับชำระเงิน สามารถกดเชื่อมต่อเพื่อรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code หน้าเอกสาร ลดระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้ หากมีการจ่ายชำระเงินผ่าน QR Code ธนาคารจะแจ้งผลการชำระเงินให้ทันที และลงบันทึกบัญชีในระบบ PEAK ให้อัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรับชำระเงินได้สะดวกมากขึ้น คู่มือการใช้งาน BBL QR Collectionคู่มือการใช้งาน Krungsri Bill Payment Collection ✨ 2. เพิ่มการรับชำระเงินด้วย Beam Payment Collection 📢 แพลตฟอร์มรับชำระเงินที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรับชำระเงินผ่านใบแจ้งหนี้ของ PEAK ได้โดยตรง ผ่านช่องทาง QR บัตรเครดิต/บัตรเดบิตหรือ e-wallet พร้อมทั้งช่วยลงบัญชีให้อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าให้ระบบออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีต่อจากใบแจ้งหนี้ให้อัตโนมัติได้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรับชำระเงินได้สะดวกมากขึ้น คู่มือการใช้งาน Beam Payment Collection ✨ 3. เพิ่มการรองรับช่องทางการเงิน NocNoc 📢 สำหรับทุกกิจการ ระบบเพิ่มการรองรับช่องทางการเงิน NocNoc เพื่อรองรับช่องทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้น

8 พ.ค. 2024

PEAK Account

1 min

Update Function 08/05/2024

PEAK with the new function designed to enhance efficiency. ✨ 1. To automatically add the display of contact names in the signature block on the document 📢 For every business that issues documents through the program, when issuing documents to customers, the signature block on the document will automatically display the customer’s name. This allows users who send documents to customers/partners to not have to manually write the contact person’s name and helps users work more conveniently. Thank you for the suggestion, by SEALONG (THAILAND) CO., LTD. ✨ 2. Add an option to search for documents or display information by month range 📢 For users searching for documents, they can select a document’s month range or data display. Additionally, they can choose a non-consecutive month range, in cases where a business’s accounting period does not align with the calendar year. This helps users search for documents more efficiently. ✨ 3. Add the display of search results on the print report page 📢 For advanced document search users, when searching for documents and wanting to print a document report, the system will display the search criteria details. This allows users to review the information before printing the report ✨ 4. Add support for 123Service financial channels 📢 For every business, the system now adds support for 123Service financial channels, allowing for a much wider variety of financial transaction options.

8 พ.ค. 2024

PEAK Account

3 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 08/05/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มการแสดงชื่อผู้ติดต่อที่ช่องลายเซ็นต์บนหน้าเอกสารให้อัตโนมัติ 📢 สำหรับทุกกิจการที่ออกเอกสารในโปรแกรม เมื่อออกเอกสารให้กับลูกค้า ช่องลายเซ็นต์หน้าเอกสารระบบจะแสดงชื่อผู้คู่ค้าให้อัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ส่งเอกสารให้กับลูกค้า/คู่ค้าไม่ต้องเขียนชื่อผู้ติดต่อเองและช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยบริษัท ซีลอง (ประเทศไทย) จำกัด ✨ 2. เพิ่มตัวเลือกปุ่มค้นหาเอกสารหรือการแสดงข้อมูลตามช่วงเดือน 📢 สำหรับผู้ใช้งานที่ค้นหาเอกสาร สามารถเลือกระบุช่วงเดือนของเอกสารหรือการแสดงข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถเลือกช่วงเดือนแบบข้ามปีได้ กรณีที่กิจการมีรอบบัญชีที่ไม่ตรงปีปฏิทิน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเอกสารได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ✨ 3. เพิ่มการแสดงข้อมูลการค้นหาหน้าพิมพ์รายงาน 📢 สำหรับผู้ใช้งานที่ค้นหาเอกสารขั้นสูง เมื่อค้นหาเอกสารและต้องการพิมพ์รายงานเอกสาร ระบบจะแสดงรายละเอียดเงื่อนไขที่ได้ค้นหา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนพิมพ์รายงาน ✨ 4. เพิ่มการรองรับช่องการเงิน 123Service 📢 สำหรับทุกกิจการ ระบบเพิ่มการรองรับช่องทางการเงิน 123Service เพื่อรองรับช่องทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้น

23 เม.ย. 2024

PEAK Account

2 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 24/04/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มตัวเลือกการแสดงปุ่มชำระเงิน สำหรับกิจการที่ส่งเอกสารผ่านทางอีเมล 📢 สำหรับกิจการที่ส่งเอกสารที่ให้ลูกค้าผ่านอีเมล และเชื่อมต่อช่องทางการรับชำระเงิน เช่น SCB QR Payment หรือ Pay Solutions สามารถตั้งค่าให้ระบบการแสดงปุ่มชำระเงินที่เอกสารเพื่อให้คู่ค้าสามารถชำระเงินได้ง่ายขึ้น ✨ 2. ปรับลิงก์คู่มือใช้งานที่หน้าโปรแกรม PEAK Account 📢สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ระบบได้มีการปรับลิงก์คู่มือเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคู่มือสอนการใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้ด้วยตนเองและสามารถค้นหาคู่มือได้ง่ายขึ้น

17 ก.ค. 2024

PEAK Account

2 min

Update Function 17/07/2024

PEAK with the new function designed to enhance efficiency. ✨ 1. Add Document Classification Group Display (Online view) 📢 For businesses using the classification group function, when creating documents with the classification group attached, the system will automatically pull the classification group into the document page. The system will display the information in three places: below the business information, below the supplier or customer information, and below the document number information. This allows branch-based businesses to view the details easily. Thank you for the suggestion K.Kanjana, DX Enterprise Co., Ltd. ✨ 2. Add Configuration to Display Withholding Tax Document Number on Document Page (Online view) 📢 For businesses issuing revenue documents with withholding tax, the system will display the withholding tax document number on the document page. This can be adjusted by toggling the display of the withholding tax document number on and off. The supported documents include credit notes, debit notes, and receipts. Thank you for the suggestion K.Jitrada INNOVATION WASH & DRY LIMITED PARTNERSHIP ✨ 3. Add Time Range Selection on Withholding Tax and Deducted Tax Pages  📢 For businesses that need to view withholding tax and deducted tax information, it is possible to select the period for which they wish to view these tax records. This feature allows users to conveniently access the information they need for the desired time frame. ✨ 4. Add a Button for Creating Multiple Documents 📢 For businesses using the Pro Plus package that need to create multiple documents simultaneously, the system adds a button for creating multiple documents in supported documents, including sales proposals, invoices, receipts, purchase orders, purchase records, and expense records on both the revenue and expense sides. This enhancement allows users to create documents more conveniently. ✨ 5. Add Update Data Button in the Bank Reconciliation Function 📢For businesses using the bank reconciliation feature, users can press the ‘Update Data’ button if additional documents are created during the reconciliation process. The system will automatically update the newly created document information, enhancing user convenience and efficiency.

17 ก.ค. 2024

PEAK Account

4 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 17/07/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มการแสดงกลุ่มจัดประเภทหน้าเอกสาร (Online view) 📢 สำหรับกิจการที่ใช้ฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภท เมื่อทำการสร้างเอกสารโดยติดกลุ่มจัดประเภทระบบจะดึงกลุ่มจัดประเภทไปยังหน้าเอกสารให้อัตโนมัติ โดยระบบจะแสดงข้อมูลอยู่ 3 จุด ได้แก่ ด้านล่างข้อมูลกิจการ, ด้านล่างข้อมูลผู้ขาย หรือลูกค้า และด้านล่างข้อมูลเลขที่เอกสาร เพื่อให้ธุรกิจที่ทำงานตามสาขาสามารถดูรายละเอียดได้สะดวกมากขึ้น ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณกาญจนา บริษัท ดีเอ็กซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ✨ 2. เพิ่มการตั้งค่าแสดงเลขที่เอกสารภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายหน้าเอกสาร (Online view) 📢 สำหรับกิจการที่ออกเอกสารฝั่งรายรับและมีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่หน้าเอกสาร สามารถแก้ไขโดยกดเปิด-ปิดการแสดงเลขที่ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย โดยเอกสารที่รองรับ ได้แก่ ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้และใบเสร็จรับเงิน ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณJitrada ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโนเวชั่น วอช แอนด์ ดราย ✨ 3. เพิ่มการเลือกช่วงเวลาในหน้าภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 📢 สำหรับกิจการที่ต้องการดูข้อมูลภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายและภาษีหัก ณ ที่จ่าย สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องดูรายการภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย และภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามช่วงเวลาที่ต้องการได้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ✨ 4. เพิ่มปุ่มการสร้างเอกสารหลายรายการ 📢 สำหรับกิจการแพ็กเกจ Pro Plus ที่ต้องการสร้างเอกสารพร้อมกันหลายฉบับ ระบบเพิ่มปุ่มการสร้างเอกสารหลายรายการในเอกสารที่รองรับทั้งฝั่งรายรับและรายจ่าย ได้แก่ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ บันทึกซื้อสินค้า บันทึกค่าใช้จ่าย และสมุดรายวัน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเอกสารได้สะดวกมากขึ้น ✨ 5. เพิ่มการแสดงปุ่มอัปเดตข้อมูลที่ฟังก์ชันการกระทบยอดธนาคาร 📢สำหรับกิจการที่ใช้ฟังก์ชันการกระทบยอดธนาคาร หากมีการสร้างเอกสารเพิ่มเติมระหว่างกระทบยอดธนาคาร สามารถกดปุ่มอัปเดตข้อมูล ระบบจะทำการอัปเดตข้อมูลเอกสารที่สร้างใหม่ให้อัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

3 ก.ค. 2024

PEAK Account

3 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 03/07/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มการเลือกประเภทผู้ติดต่อหน้าสร้างผู้ติดต่อ 📢 สำหรับทุกกิจการที่เพิ่มรายชื่อผู้ติดด่อ เมื่อสร้างรายชื่อสามารถระบุประเภทผู้ติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือผู้ขาย โดยระบบจะทำการรันรหัสผู้ติดต่อแยกจากกัน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานที่เลือกผู้ติดต่อเวลาออกเอกสารสามารถดูรายชื่อได้สะดวกมากขึ้น ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดย บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ✨ 2. เพิ่มการตั้งค่ารหัสผู้ติดต่อที่เมนูตั้งค่า 📢 สำหรับผู้ใช้งานที่ระบุประเภทผู้ติดต่อ ระบบเพิ่มการตั้งค่ารหัสผู้ติดต่อให้ผู้ใช้งานสามารถระบุตัวอักษรในการรันรหัสผู้ติดต่อได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานดูข้อมูลผู้ติดต่อได้สะดวกมากขึ้น ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดย บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ✨ 3. เพิ่มการกระทบยอดช่องทางการเงิน e-Wallet  📢 สำหรับกิจการที่มีการใช้ช่องทางการเงิน e-Wallet ระบบเพิ่มการรองรับการกระทบยอดเงินโดยสามารถนำเข้าข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถกระทบยอดเงินได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ✨ 4. ปรับการแสดงผลหน้าการเชื่อมต่อระบบรับชำระเงิน 📢 สำหรับทุกกิจการ ระบบเพิ่มหน้าการเชื่อมต่อระบบรับชำระเงินที่เมนูตั้งค่าแอปพลิเคชันภายนอก เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลและเชื่อมต่อได้สะดวกมากขึ้น

19 มิ.ย. 2024

PEAK Account

3 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 19/06/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มฟังก์ชันเอกสารเงินมัดจำ (Deposit) 📢 กิจการที่มีการรับหรือจ่ายเงินค่าสินค้า/บริการด้วยเงินมัดจำ  ระบบสามารถออกเอกสารเงินมัดจำให้ลูกค้า/คู่ค้าเป็นหลักฐานของการรับหรือจ่ายเงินมัดจำได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท1.1 ฝั่งรายรับ สามารถออกเอกสารเงินมัดจำอ้างอิงกับใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินได้ 1.2 ฝั่งรายจ่าย สามารถอ้างอิงกับบันทึกค่าใช้จ่ายนอกจากนี้สามารถพิมพ์รายงานเอกสารเงินมัดจำได้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถออกเอกสารและทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น คู่มือการสร้างเอกสารใบจ่ายมัดจำคู่มือการสร้างเอกสารใบรับเงินมัดจำคู่มือวิธีการพิมพ์รายงานใบจ่ายเงินมัดจำคู่มือวิธีการพิมพ์รายงานใบรับเงินมัดจำ ตัวอย่างเอกสารเงินมัดจำฝั่งรายรับ ตัวอย่างเอกสารเงินมัดจำฝั่งรายจ่าย ✨ 2. เพิ่มการเชื่อมต่อโปรแกรม XSelly ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ 📢 สำหรับกิจการธุรกิจขายของออนไลน์ PEAK มีการเชื่อมต่อกับโปรแกรม XSelly เป็นระบบบริหารการขาย สต๊อก ตัวแทน จัดส่ง ดูรายงาน จบในที่เดียว เพิ่มความสะดวกในการบริหารการขาย ตั้งแต่เริ่มรับออเดอร์ ตลอดจนติดตามสถานะการจัดส่งได้เอง สามารถตั้งค่าการส่งข้อมูลที่โปรแกรม XSelly มาสร้างเอกสารใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินที่ PEAK ได้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้สะดวกมากขึ้น คู่มือการเชื่อมต่อ PEAK x XSelly ✨ 3. ปรับข้อความและการแสดงข้อความหน้าสรุปข้อมูลในหน้าสร้างเอกสาร 📢 สำหรับกิจการที่สร้างขึ้นมาใหม่และมีการออกเอกสารในโปรแกรม ระบบมีการปรับข้อความสรุปข้อมูลในหน้าสร้างเอกสารให้อ่านง่ายมากขึ้น รวมถึงปรับการแสดงข้อความหน้าสรุปข้อมูลให้แสดงเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ใช้งานดูสรุปข้อมูลในแต่ละเอกสารได้ง่ายขึ้น

19 มิ.ย. 2024

PEAK Account

2 min

Update Function 19/06/2024

PEAK with the new function designed to enhance efficiency. ✨ 1. Add function for deposit document Businesses that receive or pay for goods/services using deposits can issue deposit documents as evidence of the transaction. There are two types:1.1 On the receiving side, deposit documents can be issued in reference to invoices or receipts.1.2 On the paying side, deposits can be linked to expense records.Additionally, reports on deposit documents can be printed to facilitate the issuance of documents and streamline the process for users. A sample document of a deposit receipt A sample document of a deposit payment ✨ 2. Added integration with XSelly, an online store management system 📢 For online business operations, PEAK is connected to the XSelly program as a sales management system that covers inventory, agents, deliveries, and reporting all in one place. This enhances the convenience of sales management from receiving orders to tracking delivery status. Settings in XSelly can be configured to generate invoices and receipts for payments received at PEAK, making it easier for users to work efficiently. ✨ 3. Adjust the text and formatting of the summary information on the document page 📢 For newly established businesses that create documentation in the program, the system has been adjusted to summarize information on the document creation page to make it easier to read. This includes adjusting the summary information display to show only relevant items, making it easier for users to view summary information in each document.