บัญชีสินทรัพย์

ทั้งหมด

บัญชี

ภาษี

ธุรกิจ

การใช้งานโปรแกรม

ข่าวสาร

16 พ.ย. 2022

PEAK Account

5 min

การขายสินทรัพย์

ขั้นตอนขายสินทรัพย์สามารถเข้าทำได้หลายวิธีดังนี้ วิธีที่ 1 เข้าที่ PEAK Asset เมนูทะเบียนสินทรัพย์ >> เลือกกลุ่มสินทรัพย์ >> เลือกสินทรัพย์ >>ทำรายการ >> ขายสินทรัพย์ (กรณีขายเชื่อหรือตั้งลูกหนี้)วิธีที่ 2 เข้าที่เมนูรายรับ >> ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้ >> สร้างใบแจ้งหนี้ขายสินทรัพย์ (กรณีขายเชื่อหรือตั้งลูกหนี้)วิธีที่ 3 เข้าที่เมนูรายรับ >> ใบเสร็จรับเงิน >> สร้างใบเสร็จรับเงินขายสินทรัพย์ (กรณีขายสด) วิธีที่ 1 เข้าที่ PEAK Asset ขั้นตอนที่ 1.1 เมนูทะเบียนสินทรัพย์ >> ขายสินทรัพย์ (กรณีขายเชื่อหรือตั้งลูกหนี้) ขั้นตอนที่ 1.2 ระบบจะลิงก์ไปที่หน้าใบแจ้งหนี้เพื่อทำการขายสินทรัพย์ ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ของใบแจ้งหนี้ทีบันทึกขายสินทรัพย์ หน้า PEAK Asset ค่าเสื่อมก่อนบันทึกขายสินทรัพย์ หน้า PEAK Asset ค่าเสื่อมหลังบันทึกการขายสินทรัพย์ ขั้นตอนที่ 1.3 การรับชำระเงินเมื่อมีการรับชำระเงินให้เข้าที่เมนูรายรับ >> เลือกใบแจ้งหนี้ใบเดิม >> เลือกข้อมูลการชำระ >> กดรับชำระแล้ว ขั้นตอนที่ 1.4 ขั้นตอนออกใบเสร็จรับเงิน วิธี […]

16 พ.ย. 2022

PEAK Account

5 min

การบันทึกสินทรัพย์ยกมา

ก่อนจะทำการบันทึกสินทรัพย์ยกมา ต้องมีการเพิ่มกลุ่มสินทรัพย์เป็นฐานข้อมูลในระบบให้เรียบร้อย (วิธีการเพิ่มกลุ่มสินทรัพย์) ขั้นตอนการบันทึกสินทรัพย์ยกมา สามารถทำได้ 2 วิธีวิธีที่ 1: การบันทึกสินทรัพย์ทีละรายการวิธีที่ 2: การ Import Excel บันทึกสินทรัพย์ยกมา เมื่อบันทึกสินทรัพย์ยกมาที่ PEAK Asset แล้ว ให้ทำการบันทึกสินทรัพย์ยกมาที่สมุดรายวันอีกครั้ง เพื่อให้งบการเงินมีการแสดงยอดสินทรัพย์ยกมา สามารถดูวิธีการบันทึกสินทรัพย์ยกมาได้ ที่นี่ (คลิ๊กคำว่าที่นี่) วิธีที่ 1: การบันทึกสินทรัพย์ทีละรายการ วิธีนี้จะเป็นการเพิ่มรายการลงในทะเบียนสินทรัพย์ทีละรายการ ใช้สำหรับกรณีที่มีรายการสินทรัพย์ยกมาจากงวดก่อนที่ยังไม่ได้ทำรายการซื้อสินทรัพย์ มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1.1.: เข้าที่ PEAK Asset เลือกทะเบียนสินทรัพย์ ขั้นตอนที่ 1.2.: เลือกหมวดหมู่หลักที่ต้องการ >> หมวดหมู่ย่อยสินทรัพย์ที่ต้องการ >> คลิกที่เลขที่กลุ่มสินทรัพย์ที่ต้องการเพื่อลงบันทึกสินทรัพย์ยกมา ตัวอย่าง บันทึกสินทรัพย์ยกมาเป็นอาคารกุล ขั้นตอนที่ 1.3.: กดคลิกเครื่องหมาย Dropdown ปุ่มทำรายการ >> เลือก บันทึกสินทรัพย์ยกมา […]

16 พ.ย. 2022

PEAK Account

2 min

การเข้า PEAK Asset

ระบบใหม่ PEAK Asset ที่จะมาช่วยนักบัญชี ดูสินทรัพย์ของกิจการ ควบคุมการรับเข้ารับออก สรุปรายการมูลค่าสินทรัพย์ที่มี และคำนวณค่าเสื่อมราคาทางบัญชี พร้อมลงบันทึกบัญชีอัตโนมัติ หรือสามารถทำเป็นทะเบียนคุมสินทรัพย์แต่ละรายการ แนบไฟล์ภาพ เพื่อใช้ตรวจนับยอดคงเหลือให้ตรงกับทะเบียน ป้องกันสินทรัพย์สูญหายภายในกิจการ ขั้นตอนการเข้าใช้งาน PEAK Asset ให้ทำการกดปุ่ม Application Center เลือก PEAK Assetระบบจะทำการเปิด Tab Browser ใหม่ เป็นหน้า PEAK Asset ข้อมูลรายการสินทรัพย์ทั้งหมดที่เคยสร้างไว้ใน PEAK จะมาแสดงที่ PEAK Asset ด้วย และหากมีการแก้ไขใน PEAK Asset ข้อมูลบน PEAK จะถูกแก้ไขตาม – จบขั้นตอนวิธีการเข้า PEAK Asset –

16 พ.ย. 2022

PEAK Account

5 min

การขายสินทรัพย์

ขั้นตอนขายสินทรัพย์สามารถเข้าทำได้หลายวิธีดังนี้ วิธีที่ 1 เข้าที่ PEAK Asset เมนูทะเบียนสินทรัพย์ >> เลือกกลุ่มสินทรัพย์ >> เลือกสินทรัพย์ >>ทำรายการ >> ขายสินทรัพย์ (กรณีขายเชื่อหรือตั้งลูกหนี้)วิธีที่ 2 เข้าที่เมนูรายรับ >> ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้ >> สร้างใบแจ้งหนี้ขายสินทรัพย์ (กรณีขายเชื่อหรือตั้งลูกหนี้)วิธีที่ 3 เข้าที่เมนูรายรับ >> ใบเสร็จรับเงิน >> สร้างใบเสร็จรับเงินขายสินทรัพย์ (กรณีขายสด) วิธีที่ 1 เข้าที่ PEAK Asset ขั้นตอนที่ 1.1 เมนูทะเบียนสินทรัพย์ >> ขายสินทรัพย์ (กรณีขายเชื่อหรือตั้งลูกหนี้) ขั้นตอนที่ 1.2 ระบบจะลิงก์ไปที่หน้าใบแจ้งหนี้เพื่อทำการขายสินทรัพย์ ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ของใบแจ้งหนี้ทีบันทึกขายสินทรัพย์ หน้า PEAK Asset ค่าเสื่อมก่อนบันทึกขายสินทรัพย์ หน้า PEAK Asset ค่าเสื่อมหลังบันทึกการขายสินทรัพย์ ขั้นตอนที่ 1.3 การรับชำระเงินเมื่อมีการรับชำระเงินให้เข้าที่เมนูรายรับ >> เลือกใบแจ้งหนี้ใบเดิม >> เลือกข้อมูลการชำระ >> กดรับชำระแล้ว ขั้นตอนที่ 1.4 ขั้นตอนออกใบเสร็จรับเงิน วิธี […]

16 พ.ย. 2022

PEAK Account

5 min

การบันทึกสินทรัพย์ยกมา

ก่อนจะทำการบันทึกสินทรัพย์ยกมา ต้องมีการเพิ่มกลุ่มสินทรัพย์เป็นฐานข้อมูลในระบบให้เรียบร้อย (วิธีการเพิ่มกลุ่มสินทรัพย์) ขั้นตอนการบันทึกสินทรัพย์ยกมา สามารถทำได้ 2 วิธีวิธีที่ 1: การบันทึกสินทรัพย์ทีละรายการวิธีที่ 2: การ Import Excel บันทึกสินทรัพย์ยกมา เมื่อบันทึกสินทรัพย์ยกมาที่ PEAK Asset แล้ว ให้ทำการบันทึกสินทรัพย์ยกมาที่สมุดรายวันอีกครั้ง เพื่อให้งบการเงินมีการแสดงยอดสินทรัพย์ยกมา สามารถดูวิธีการบันทึกสินทรัพย์ยกมาได้ ที่นี่ (คลิ๊กคำว่าที่นี่) วิธีที่ 1: การบันทึกสินทรัพย์ทีละรายการ วิธีนี้จะเป็นการเพิ่มรายการลงในทะเบียนสินทรัพย์ทีละรายการ ใช้สำหรับกรณีที่มีรายการสินทรัพย์ยกมาจากงวดก่อนที่ยังไม่ได้ทำรายการซื้อสินทรัพย์ มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1.1.: เข้าที่ PEAK Asset เลือกทะเบียนสินทรัพย์ ขั้นตอนที่ 1.2.: เลือกหมวดหมู่หลักที่ต้องการ >> หมวดหมู่ย่อยสินทรัพย์ที่ต้องการ >> คลิกที่เลขที่กลุ่มสินทรัพย์ที่ต้องการเพื่อลงบันทึกสินทรัพย์ยกมา ตัวอย่าง บันทึกสินทรัพย์ยกมาเป็นอาคารกุล ขั้นตอนที่ 1.3.: กดคลิกเครื่องหมาย Dropdown ปุ่มทำรายการ >> เลือก บันทึกสินทรัพย์ยกมา […]

16 พ.ย. 2022

PEAK Account

2 min

การเข้า PEAK Asset

ระบบใหม่ PEAK Asset ที่จะมาช่วยนักบัญชี ดูสินทรัพย์ของกิจการ ควบคุมการรับเข้ารับออก สรุปรายการมูลค่าสินทรัพย์ที่มี และคำนวณค่าเสื่อมราคาทางบัญชี พร้อมลงบันทึกบัญชีอัตโนมัติ หรือสามารถทำเป็นทะเบียนคุมสินทรัพย์แต่ละรายการ แนบไฟล์ภาพ เพื่อใช้ตรวจนับยอดคงเหลือให้ตรงกับทะเบียน ป้องกันสินทรัพย์สูญหายภายในกิจการ ขั้นตอนการเข้าใช้งาน PEAK Asset ให้ทำการกดปุ่ม Application Center เลือก PEAK Assetระบบจะทำการเปิด Tab Browser ใหม่ เป็นหน้า PEAK Asset ข้อมูลรายการสินทรัพย์ทั้งหมดที่เคยสร้างไว้ใน PEAK จะมาแสดงที่ PEAK Asset ด้วย และหากมีการแก้ไขใน PEAK Asset ข้อมูลบน PEAK จะถูกแก้ไขตาม – จบขั้นตอนวิธีการเข้า PEAK Asset –