บัญชีสินทรัพย์

ทั้งหมด

บัญชี

ภาษี

ธุรกิจ

การใช้งานโปรแกรม

ข่าวสาร

16 พ.ย. 2022

PEAK Account

5 min

การขายสินทรัพย์

ขั้นตอนขายสินทรัพย์สามารถเข้าทำได้หลายวิธีดังนี้ วิธีที่ 1 เข้าที่ PEAK Asset เมนูทะเบียนสินทรัพย์ >> เลือกกลุ่มสินทรัพย์ >> เลือกสินทรัพย์ >>ทำรายการ >> ขายสินทรัพย์ (กรณีขายเชื่อหรือตั้งลูกหนี้)วิธีที่ 2 เข้าที่เมนูรายรับ >> ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้ >> สร้างใบแจ้งหนี้ขายสินทรัพย์ (กรณีขายเชื่อหรือตั้งลูกหนี้)วิธีที่ 3 เข้าที่เมนูรายรับ >> ใบเสร็จรับเงิน >> สร้างใบเสร็จรับเงินขายสินทรัพย์ (กรณีขายสด) วิธีที่ 1 เข้าที่ PEAK Asset ขั้นตอนที่ 1.1 เมนูทะเบียนสินทรัพย์ >> ขายสินทรัพย์ (กรณีขายเชื่อหรือตั้งลูกหนี้) ขั้นตอนที่ 1.2 ระบบจะลิงก์ไปที่หน้าใบแจ้งหนี้เพื่อทำการขายสินทรัพย์ ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ของใบแจ้งหนี้ทีบันทึกขายสินทรัพย์ หน้า PEAK Asset ค่าเสื่อมก่อนบันทึกขายสินทรัพย์ หน้า PEAK Asset ค่าเสื่อมหลังบันทึกการขายสินทรัพย์ ขั้นตอนที่ 1.3 การรับชำระเงินเมื่อมีการรับชำระเงินให้เข้าที่เมนูรายรับ >> เลือกใบแจ้งหนี้ใบเดิม >> เลือกข้อมูลการชำระ >> กดรับชำระแล้ว ขั้นตอนที่ 1.4 ขั้นตอนออกใบเสร็จรับเงิน วิธีที่ 2 เข้าที่เมนูรายรับ >> ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้ >> กดดูทั้งหมดเมื่อกดดูทั้งหมดแล้วให้กด เครื่องหมาย Drop Down ตรง +สร้างใบแจ้งหนี้ และเลือก ‘+สร้างใบแจ้งหนี้ขายสินทรัพย์ ‘ และทำตามขั้นตอนที่ 1.2 ได้เลย วิธีที่ 3 เข้าที่เมนูรายรับ >> ใบเสร็จรับเงิน >> สร้างใบเสร็จรับเงินขายสินทรัพย์ (กรณีขายสด) เมื่อกดดูทั้งหมดแล้วให้กด เครื่องหมาย Drop Down ตรง +ออกใบเสร็จ และเลือก ‘+สร้างใบเสร็จรับเงินขายสินทรัพย์ ‘ และกรอกข้อมูลที่ต้องการได้เลย เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วกดอนุมัติใบเสร็จรับเงินขายสินทรัพย์ สามารถดูวิดีโอวิธีการขายสินทรัพย์ (PA005) ได้ที่ลิงก์ PEAK Account วิธีการบันทึกขายสินทรัพย์ -จบขั้นตอนการขายสินทรัพย์-

16 พ.ย. 2022

PEAK Account

5 min

การบันทึกสินทรัพย์ยกมา

ก่อนจะทำการบันทึกสินทรัพย์ยกมา ต้องมีการเพิ่มกลุ่มสินทรัพย์เป็นฐานข้อมูลในระบบให้เรียบร้อย (วิธีการเพิ่มกลุ่มสินทรัพย์) ขั้นตอนการบันทึกสินทรัพย์ยกมา สามารถทำได้ 2 วิธีวิธีที่ 1: การบันทึกสินทรัพย์ทีละรายการวิธีที่ 2: การ Import Excel บันทึกสินทรัพย์ยกมา เมื่อบันทึกสินทรัพย์ยกมาที่ PEAK Asset แล้ว ให้ทำการบันทึกสินทรัพย์ยกมาที่สมุดรายวันอีกครั้ง เพื่อให้งบการเงินมีการแสดงยอดสินทรัพย์ยกมา สามารถดูวิธีการบันทึกสินทรัพย์ยกมาได้ ที่นี่ (คลิ๊กคำว่าที่นี่) วิธีที่ 1: การบันทึกสินทรัพย์ทีละรายการ วิธีนี้จะเป็นการเพิ่มรายการลงในทะเบียนสินทรัพย์ทีละรายการ ใช้สำหรับกรณีที่มีรายการสินทรัพย์ยกมาจากงวดก่อนที่ยังไม่ได้ทำรายการซื้อสินทรัพย์ มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1.1.: เข้าที่ PEAK Asset เลือกทะเบียนสินทรัพย์ ขั้นตอนที่ 1.2.: เลือกหมวดหมู่หลักที่ต้องการ >> หมวดหมู่ย่อยสินทรัพย์ที่ต้องการ >> คลิกที่เลขที่กลุ่มสินทรัพย์ที่ต้องการเพื่อลงบันทึกสินทรัพย์ยกมา ตัวอย่าง บันทึกสินทรัพย์ยกมาเป็นอาคารกุล ขั้นตอนที่ 1.3.: กดคลิกเครื่องหมาย Dropdown ปุ่มทำรายการ >> เลือก บันทึกสินทรัพย์ยกมา ขั้นตอนที่ 1.4.: จะมี Pop-Up บันทึกสินทรัพย์ยกมาขึ้นมาให้ทำการระบุวันที่ซื้อสินทรัพย์, วันที่เริ่มให้ระบบคิดค่าเสื่อม, มูลค่าทุนสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา เมื่อระบุข้อมูลและตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม ‘ยืนยัน’ ตัวอย่าง บันทึกสินทรัพย์ยกมา เช่น ซื้อสินทรัพย์วันที่ 16/05/2020 สิ้นงวดบัญชี 31/12/2020 มีสินทรัพย์ยกมาราคาทุน 1,000,000 บาท ต้องการสร้างสินทรัพย์เพื่อทำบัญชีต้นงวดเริ่มตั้งแต่ 01/01/2021 ให้บันทึกสินทรัพย์ยกมา ดังนี้1. วันที่ซื้อสินทรัพย์ = 16/05/20202. วันที่เริ่มให้ PEAK คิดค่าเสื่อมราคา = 01/01/20213. มูลค่าสินทรัพย์ = 1,000,000 4. ค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา = 25,138.86 เมื่อกดปุ่มยืนยันระบบจะไปเพิ่มสินทรัพย์ใหม่ให้ในรายการกลุ่มสินทรัพย์ที่เลือกทำรายการ แต่ระบบจะไม่มีการบันทึกบัญชีสินทรัพย์มูลค่าสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสมยกมาให้ ยกเว้นหากสินทรัพย์ยกมาระบุให้ PEAK ทำการคิดค่าเสื่อมย้อนหลัง ระบบจะทำการบันทึก JVDP ย้อนหลังให้ตามการคำนวณที่ได้ วิธีที่ 2: การ Import Excel บันทึกสินทรัพย์ยกมา จะเป็นการเพิ่มสินทรัพย์ยกมาด้วยไฟล์ Excel มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 2.1.: เข้าที่ PEAK Asset เมนูทะเบียนสินทรัพย์ > นำเข้าสินทรัพย์ยกมา ขั้นตอนที่ 2.2.: จะมี Pop-Up นำเข้าสินทรัพย์ยกมาขึ้นมาสามารถกดปุ่มดาวน์โหลดฟอร์ม (.xlxs) เพื่อนำไฟล์ Excel จากระบบ ใส่ข้อมูลสินทรัพย์ยกมาที่ต้องการนำเข้า สามารถดูรายละเอียดได้ที่ sheet คำอธิบาย ตัวอย่างไฟล์ Excel ที่ Export ออกมา ก่อนแก้ไขให้ทำการ ‘กดเปิดใช้งานการแก้ไข’ และแนะนำให้อ่าน Description ข้อมูลก่อนกรอกข้อมูลจริง เมื่ออ่านเรียบร้อยแล้ว เลือกหน้า ImportFixAssetGroup ขั้นตอนที่ 2.3.: หลังจากใส่ข้อมูลให้อัปโหลดไฟล์เข้าระบบจากนั้นทำการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอีกครั้งก่อนกดนำเข้าสินทรัพย์ยกมา เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม ‘นำเข้าสินทรัพย์ยกมา’ สามารถดูวิดีโอการบันทึกสินทรัพย์ยกมา (PA003) ได้ที่ลิงก์ PEAK Account วิธีการบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) วินาทีที่ 11:49 – จบขั้นตอนวิธีการบันทึกสินทรัพย์ยกมา –

16 พ.ย. 2022

PEAK Account

2 min

การเข้า PEAK Asset

ระบบใหม่ PEAK Asset ที่จะมาช่วยนักบัญชี ดูสินทรัพย์ของกิจการ ควบคุมการรับเข้ารับออก สรุปรายการมูลค่าสินทรัพย์ที่มี และคำนวณค่าเสื่อมราคาทางบัญชี พร้อมลงบันทึกบัญชีอัตโนมัติ หรือสามารถทำเป็นทะเบียนคุมสินทรัพย์แต่ละรายการ แนบไฟล์ภาพ เพื่อใช้ตรวจนับยอดคงเหลือให้ตรงกับทะเบียน ป้องกันสินทรัพย์สูญหายภายในกิจการ ขั้นตอนการเข้าใช้งาน PEAK Asset ให้ทำการกดปุ่ม Application Center เลือก PEAK Assetระบบจะทำการเปิด Tab Browser ใหม่ เป็นหน้า PEAK Asset ข้อมูลรายการสินทรัพย์ทั้งหมดที่เคยสร้างไว้ใน PEAK จะมาแสดงที่ PEAK Asset ด้วย และหากมีการแก้ไขใน PEAK Asset ข้อมูลบน PEAK จะถูกแก้ไขตาม – จบขั้นตอนวิธีการเข้า PEAK Asset –

16 พ.ย. 2022

PEAK Account

5 min

การขายสินทรัพย์

ขั้นตอนขายสินทรัพย์สามารถเข้าทำได้หลายวิธีดังนี้ วิธีที่ 1 เข้าที่ PEAK Asset เมนูทะเบียนสินทรัพย์ >> เลือกกลุ่มสินทรัพย์ >> เลือกสินทรัพย์ >>ทำรายการ >> ขายสินทรัพย์ (กรณีขายเชื่อหรือตั้งลูกหนี้)วิธีที่ 2 เข้าที่เมนูรายรับ >> ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้ >> สร้างใบแจ้งหนี้ขายสินทรัพย์ (กรณีขายเชื่อหรือตั้งลูกหนี้)วิธีที่ 3 เข้าที่เมนูรายรับ >> ใบเสร็จรับเงิน >> สร้างใบเสร็จรับเงินขายสินทรัพย์ (กรณีขายสด) วิธีที่ 1 เข้าที่ PEAK Asset ขั้นตอนที่ 1.1 เมนูทะเบียนสินทรัพย์ >> ขายสินทรัพย์ (กรณีขายเชื่อหรือตั้งลูกหนี้) ขั้นตอนที่ 1.2 ระบบจะลิงก์ไปที่หน้าใบแจ้งหนี้เพื่อทำการขายสินทรัพย์ ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ของใบแจ้งหนี้ทีบันทึกขายสินทรัพย์ หน้า PEAK Asset ค่าเสื่อมก่อนบันทึกขายสินทรัพย์ หน้า PEAK Asset ค่าเสื่อมหลังบันทึกการขายสินทรัพย์ ขั้นตอนที่ 1.3 การรับชำระเงินเมื่อมีการรับชำระเงินให้เข้าที่เมนูรายรับ >> เลือกใบแจ้งหนี้ใบเดิม >> เลือกข้อมูลการชำระ >> กดรับชำระแล้ว ขั้นตอนที่ 1.4 ขั้นตอนออกใบเสร็จรับเงิน วิธีที่ 2 เข้าที่เมนูรายรับ >> ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้ >> กดดูทั้งหมดเมื่อกดดูทั้งหมดแล้วให้กด เครื่องหมาย Drop Down ตรง +สร้างใบแจ้งหนี้ และเลือก ‘+สร้างใบแจ้งหนี้ขายสินทรัพย์ ‘ และทำตามขั้นตอนที่ 1.2 ได้เลย วิธีที่ 3 เข้าที่เมนูรายรับ >> ใบเสร็จรับเงิน >> สร้างใบเสร็จรับเงินขายสินทรัพย์ (กรณีขายสด) เมื่อกดดูทั้งหมดแล้วให้กด เครื่องหมาย Drop Down ตรง +ออกใบเสร็จ และเลือก ‘+สร้างใบเสร็จรับเงินขายสินทรัพย์ ‘ และกรอกข้อมูลที่ต้องการได้เลย เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วกดอนุมัติใบเสร็จรับเงินขายสินทรัพย์ สามารถดูวิดีโอวิธีการขายสินทรัพย์ (PA005) ได้ที่ลิงก์ PEAK Account วิธีการบันทึกขายสินทรัพย์ -จบขั้นตอนการขายสินทรัพย์-

16 พ.ย. 2022

PEAK Account

5 min

การบันทึกสินทรัพย์ยกมา

ก่อนจะทำการบันทึกสินทรัพย์ยกมา ต้องมีการเพิ่มกลุ่มสินทรัพย์เป็นฐานข้อมูลในระบบให้เรียบร้อย (วิธีการเพิ่มกลุ่มสินทรัพย์) ขั้นตอนการบันทึกสินทรัพย์ยกมา สามารถทำได้ 2 วิธีวิธีที่ 1: การบันทึกสินทรัพย์ทีละรายการวิธีที่ 2: การ Import Excel บันทึกสินทรัพย์ยกมา เมื่อบันทึกสินทรัพย์ยกมาที่ PEAK Asset แล้ว ให้ทำการบันทึกสินทรัพย์ยกมาที่สมุดรายวันอีกครั้ง เพื่อให้งบการเงินมีการแสดงยอดสินทรัพย์ยกมา สามารถดูวิธีการบันทึกสินทรัพย์ยกมาได้ ที่นี่ (คลิ๊กคำว่าที่นี่) วิธีที่ 1: การบันทึกสินทรัพย์ทีละรายการ วิธีนี้จะเป็นการเพิ่มรายการลงในทะเบียนสินทรัพย์ทีละรายการ ใช้สำหรับกรณีที่มีรายการสินทรัพย์ยกมาจากงวดก่อนที่ยังไม่ได้ทำรายการซื้อสินทรัพย์ มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1.1.: เข้าที่ PEAK Asset เลือกทะเบียนสินทรัพย์ ขั้นตอนที่ 1.2.: เลือกหมวดหมู่หลักที่ต้องการ >> หมวดหมู่ย่อยสินทรัพย์ที่ต้องการ >> คลิกที่เลขที่กลุ่มสินทรัพย์ที่ต้องการเพื่อลงบันทึกสินทรัพย์ยกมา ตัวอย่าง บันทึกสินทรัพย์ยกมาเป็นอาคารกุล ขั้นตอนที่ 1.3.: กดคลิกเครื่องหมาย Dropdown ปุ่มทำรายการ >> เลือก บันทึกสินทรัพย์ยกมา ขั้นตอนที่ 1.4.: จะมี Pop-Up บันทึกสินทรัพย์ยกมาขึ้นมาให้ทำการระบุวันที่ซื้อสินทรัพย์, วันที่เริ่มให้ระบบคิดค่าเสื่อม, มูลค่าทุนสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา เมื่อระบุข้อมูลและตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม ‘ยืนยัน’ ตัวอย่าง บันทึกสินทรัพย์ยกมา เช่น ซื้อสินทรัพย์วันที่ 16/05/2020 สิ้นงวดบัญชี 31/12/2020 มีสินทรัพย์ยกมาราคาทุน 1,000,000 บาท ต้องการสร้างสินทรัพย์เพื่อทำบัญชีต้นงวดเริ่มตั้งแต่ 01/01/2021 ให้บันทึกสินทรัพย์ยกมา ดังนี้1. วันที่ซื้อสินทรัพย์ = 16/05/20202. วันที่เริ่มให้ PEAK คิดค่าเสื่อมราคา = 01/01/20213. มูลค่าสินทรัพย์ = 1,000,000 4. ค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา = 25,138.86 เมื่อกดปุ่มยืนยันระบบจะไปเพิ่มสินทรัพย์ใหม่ให้ในรายการกลุ่มสินทรัพย์ที่เลือกทำรายการ แต่ระบบจะไม่มีการบันทึกบัญชีสินทรัพย์มูลค่าสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสมยกมาให้ ยกเว้นหากสินทรัพย์ยกมาระบุให้ PEAK ทำการคิดค่าเสื่อมย้อนหลัง ระบบจะทำการบันทึก JVDP ย้อนหลังให้ตามการคำนวณที่ได้ วิธีที่ 2: การ Import Excel บันทึกสินทรัพย์ยกมา จะเป็นการเพิ่มสินทรัพย์ยกมาด้วยไฟล์ Excel มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 2.1.: เข้าที่ PEAK Asset เมนูทะเบียนสินทรัพย์ > นำเข้าสินทรัพย์ยกมา ขั้นตอนที่ 2.2.: จะมี Pop-Up นำเข้าสินทรัพย์ยกมาขึ้นมาสามารถกดปุ่มดาวน์โหลดฟอร์ม (.xlxs) เพื่อนำไฟล์ Excel จากระบบ ใส่ข้อมูลสินทรัพย์ยกมาที่ต้องการนำเข้า สามารถดูรายละเอียดได้ที่ sheet คำอธิบาย ตัวอย่างไฟล์ Excel ที่ Export ออกมา ก่อนแก้ไขให้ทำการ ‘กดเปิดใช้งานการแก้ไข’ และแนะนำให้อ่าน Description ข้อมูลก่อนกรอกข้อมูลจริง เมื่ออ่านเรียบร้อยแล้ว เลือกหน้า ImportFixAssetGroup ขั้นตอนที่ 2.3.: หลังจากใส่ข้อมูลให้อัปโหลดไฟล์เข้าระบบจากนั้นทำการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอีกครั้งก่อนกดนำเข้าสินทรัพย์ยกมา เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม ‘นำเข้าสินทรัพย์ยกมา’ สามารถดูวิดีโอการบันทึกสินทรัพย์ยกมา (PA003) ได้ที่ลิงก์ PEAK Account วิธีการบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) วินาทีที่ 11:49 – จบขั้นตอนวิธีการบันทึกสินทรัพย์ยกมา –

16 พ.ย. 2022

PEAK Account

2 min

การเข้า PEAK Asset

ระบบใหม่ PEAK Asset ที่จะมาช่วยนักบัญชี ดูสินทรัพย์ของกิจการ ควบคุมการรับเข้ารับออก สรุปรายการมูลค่าสินทรัพย์ที่มี และคำนวณค่าเสื่อมราคาทางบัญชี พร้อมลงบันทึกบัญชีอัตโนมัติ หรือสามารถทำเป็นทะเบียนคุมสินทรัพย์แต่ละรายการ แนบไฟล์ภาพ เพื่อใช้ตรวจนับยอดคงเหลือให้ตรงกับทะเบียน ป้องกันสินทรัพย์สูญหายภายในกิจการ ขั้นตอนการเข้าใช้งาน PEAK Asset ให้ทำการกดปุ่ม Application Center เลือก PEAK Assetระบบจะทำการเปิด Tab Browser ใหม่ เป็นหน้า PEAK Asset ข้อมูลรายการสินทรัพย์ทั้งหมดที่เคยสร้างไว้ใน PEAK จะมาแสดงที่ PEAK Asset ด้วย และหากมีการแก้ไขใน PEAK Asset ข้อมูลบน PEAK จะถูกแก้ไขตาม – จบขั้นตอนวิธีการเข้า PEAK Asset –