17 September 2021
ใบเพิ่มหนี้คือ

ใบเพิ่มหนี้คืออะไร

ใบเพิ่มหนี้ ถือเป็นใบกำกับภาษีชนิดหนึ่ง ซึ่งออกเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดจากใบกำกับภาษีภาษีเดิมที่ออกไป โดยปรับให้ฐานภาษีมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้น
โดยเงื่อนไขในการออกใบเพิ่มหนี้ที่เป็นใบกำกับภาษี จะมีอยู่ด้วยกัน 3 เงื่อนไข

 1. ผู้ออกใบเพิ่มหนี้ จะต้องจด VAT
 2. ผู้ออกใบเพิ่มหนี้ จะต้องเคยออกไปใบกำกับภาษีไปแล้ว
 3. ภายหลังการออกใบกำกับภาษี มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เป็นสาเหตุในการเพิ่มหนี้ตาม ม.86/9 โดยมีอยู่ 2 สาเหตุคือ
 1. เพิ่มราคาสินค้า เนื่องจากสินค้าเกินกว่าจำนวนที่ตกลงกัน คำนวณราคาต่ำกว่าความเป็นจริง
 2. เพิ่มราคาบริการ เนื่องจากให้บริการเกินกว่าที่กำหนด คำนวณราคาต่ำกว่าความเป็นจริง

6 รายการที่ต้องมีในใบเพิ่มหนี้

 1. คำว่า “ใบเพิ่มหนี้”
 2. ชื่อ ที่อยู่ และเลข 13 หลักของผู้ขาย
 3. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อ
 4. วัน เดือน ปี ที่ออกใบเพิ่มหนี้
 5. เลขที่ใบกำกับภาษีเดิม มูลค่าเดิมตามใบกำกับภาษี มูลค่าที่ถูกต้อง ผลต่าง และภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บเพิ่มจากผู้ซื้อ
 6. คำอธิบายสาเหตุของการเพิ่มหนี้

ต้องออกใบเพิ่มหนี้ ตอนไหน?

 1. ออกในเดือนที่มีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเพิ่มหนี้ แต่ถ้าไม่ทัน…
 2. ออกในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีเหตุการณ์ก็ได้

ถ้าเป็นคนที่ต้องออกใบเพิ่มหนี้ ต้องทำอย่างไรต่อ?

ถ้าเราเป็นผู้ออกใบเพิ่มหนี้ สิ่งที่เราต้องทำคือ นำรายการใบเพิ่มหนี้นี่จะต้องนำเข้าไปในรายงานภาษีขายด้วย เหมือนเป็นรายการขายเพิ่มอีกรายการ ในเดือนที่ออกใบเพิ่มหนี้
ถ้าเป็นคนที่รับใบเพิ่มหนี้ ต้องทำอย่างไร?
ถ้าเราเป็นผู้รับใบเพิ่มหนี้ สิ่งที่เราต้องทำคือ นำรายการใบเพิ่มหนี้ที่รับมานี่จะต้องนำเข้าไปในรายงานภาษีซื้อด้วย เหมือนเป็นรายการซื้อเพิ่มอีกรายการ ในเดือนที่ตามวันที่ในใบเพิ่มหนี้ที่รับมา

หวังว่าในบทความนี้คุณผู้อ่านจะได้เข้าใจมากขึ้นว่า ใบเพิ่มหนี้ที่ถูกต้องประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง เหตุผลอะไรบ้าง และผู้ประกอบการทุกท่านจะออกไม่ผิดกัน สำหรับความรู้อื่นๆเกี่ยวกับใบกำกับภาษี สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้