สำหรับในบทความนี้ เราจะมาพูดถึง e-Tax Invoice by Time Stamp กันครับว่ามีรายละเอียดเป็นอย่างไร และมีความน่าสนใจอย่างไรบ้าง

e-Tax Invoice by Time Stamp คืออะไร?

e-Tax Invoice by Time Stamp (ชื่อเดิม e-Tax Invoice by Email) เป็นการจัดทำใบกำกับภาษีโดยการส่งอีเมลถึงผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ พร้อมสำเนา CC ไปยังระบบของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.หรือ ETDA) เพื่อให้ระบบประทับรับรองเวลา (Time Stamp) และระบบจะส่งใบกำกับภาษีที่ประทับรับรองเวลาแล้วให้กับผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อเป็นหลักฐานในการทำธุรกรรม

e-Tax Invoice by Time Stamp

3 เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ออก e-Tax Invoice by Time Stamp ได้

นอกจากใบกำกับภาษีเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบออนไลน์ได้แล้ว กรมสรรพากรยังได้อนุมัติเอกสารอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ได้แก่

 1. ใบกำกับภาษี (เต็มรูป) ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
 2. ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) ตามมาตรา 86/9 แห่งประมวลรัษฎากร
 3. ใบลดหนี้ (Credit Note) ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร

คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ขอจัดทำ e-Tax Invoice by Time Stamp

ผู้ประกอบการที่ต้องการขอจัดทำ e-Tax Invoice by Time Stamp จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. กิจการมีรายได้ไม่ควรเกิน 30 ล้านบาทต่อปี (แม้รายได้จะเกินเกณฑ์ แต่ถ้ามีการออกใบกำกับภาษีต่อเดือนจำนวนไม่มากก็สามารถสมัครได้ครับ)
 3. ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติโครงการใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
 4. ไม่มีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงการเสียภาษี ไม่มีประวัติการออกและใช้ใบกำกับภาษีปลอมหรือใบกำกับภาษีที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ขั้นตอนการทำงานระบบ e-Tax Invoice by Time Stamp

 1. ผู้ออกใบกำกับภาษี (ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ) สร้างใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ PDF/A-3
 2. ผู้ออกใบกำกับภาษีใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับกรมสรรพากรส่งใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อทางอีเมล (ระบุได้ 1 อีเมลเท่านั้น) และสำเนาอีเมล (E-mail CC) ไปยังระบบกลางของสพธอ.(ETDA) หรืออีเมล [email protected] เพื่อประทับรับรองเวลา โดยอีเมล 1 ฉบับ แนบไฟล์เพียง 1 ไฟล์เท่านั้น
 3. ใบกำกับภาษีที่ส่งไปยังสพธอ. (ETDA) จะได้รับการประทับรับรองเวลา จากนั้นระบบจะทำการจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการประทับรับรองเวลาไปยังผู้ออกใบกำกับภาษีและผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ ซึ่งถือว่าเป็นใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง

การยื่นคำขอใช้ระบบ e-Tax Invoice by Time Stamp

 1. เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร https://www.rd.go.th/27659.html และเลือกหัวข้อ ‘ยื่นคำขออนุมัติ’
 2. ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก และกรอกข้อมูลตามแบบ ก.อ.01 ที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์
 3. เมื่อกรอกแบบ ก.อ.01 เสร็จแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนเอกสารที่ใช้ในการขออนุมัติ ซึ่งต้องอัปโหลดเข้าระบบประกอบด้วยแบบ ก.อ.01 ที่ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อในแบบ ก.อ.01
 4. ระบบจะส่งอีเมลไปยังอีเมลที่ระบุในแบบ ก.อ.01 โดยท่านต้องกดยืนยันลิงก์ในอีเมลฉบับดังกล่าว
 5. จากนั้นสรรพากรจะใช้เวลาตรวจสอบเอกสาร ถ้าครบถ้วน กรมสรรพากรจะส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้มีอำนาจลงนาม โดยจะจัดส่งรหัสยืนยัน (Activate Code) ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับกรมสรรพากรเพื่อใช้ยืนยันการสมัคร
 6. เมื่อท่านได้รับ Activate Code เรียบร้อยแล้ว โปรดนำ Activate Code ที่ได้รับมากรอกเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้และกำหนดรหัสผ่านในเว็บไซต์เดิม
 7. จากนั้นระบบจะแจ้งรหัสผู้ใช้ ซึ่งจะนำหน้าด้วย CM แล้วตามด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้ในการเข้าสู่ระบบ
 8. เข้าสู่เว็บไซต์เดิม กดเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผู้ใช้ (CM ตามด้วยเลขประจำตัวเสียภาษี 13 หลัก) และรหัสผ่านที่กำหนดไว้
 9. บันทึก Email Address สำหรับส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
 10. จากนั้น ท่านสามารถออกใบกำกับภาษีตามอีเมลที่ระบุไว้ตามขั้นตอนการทำงานระบบ e-Tax Invoice by Time Stamp ได้เลย
การยื่นคำขอใช้ระบบ e-Tax Invoice by Time Stamp

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ e-Tax Invoice by Time Stamp กับโปรแกรม PEAK

ออกเอกสารง่ายในไม่กี่คลิก