4 October 2023
PR

ครั้งแรกของโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK ตอกย้ำภาพผู้นำนวัตกรรมบัญชี ร่วมมือกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ภาควิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ สร้างบัณฑิตแห่งยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 PEAK ได้รับเกียรติเป็นอันประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 25 สถาบันโปรแกรมบัญชีออนไลน์เจ้าแรกของประเทศไทยที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) อันประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 25 สถาบัน เพื่อพัฒนาศักยภาพ และต่อยอดการเรียนรู้แบบดิจิทัลแก่นิสิตและนักศึกษาภาควิชาบัญชีและบริหารธุรกิจรุ่นใหม่ ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพพร้อมออกสู่ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล โดย PEAK ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมระบบการทำงานที่ช่วยให้การทำบัญชีมีความรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ว่การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน …

PR

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ผนึกกำลังกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาคุณภาพบัณฑิต เตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

PEAK ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและวิชาชีพบัญชีให้พร้อมก้าวสู่ยุคดิจิทัล .PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวิชาชีพบัญชี หนึ่งในภารกิจสำคัญเพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัลและสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับเศรษฐกิจไทย

PR

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เสริมศักยภาพด้านบัญชีให้กับนิสิต พร้อมก้าวสู่ยุคดิจิทัล

PEAK ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ความรู้ในทางปฏิบัติ ทักษะเทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันให้กับนิสิต เตรียมพร้อมก้าวสู่ยุคดิจิทัล PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวิชาชีพบัญชี หนึ่งในภารกิจสำคัญเพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัลและสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับเศรษฐกิจไทย

PR

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ ระดับป.ตรี-ป.เอก

PEAK ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รวมไปถึงการใช้สื่อนวัตกรรมในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการ ระดับปริญญาตรี ตลอดจนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

PR

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ผนึกกำลังกับคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พัฒนาคุณภาพบัณฑิต เตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

PEAK ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและพัฒนาวิชาชีพบัญชี ให้พร้อมก้าวสู่ยุคดิจิทัล PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวิชาชีพบัญชี หนึ่งในภารกิจสำคัญเพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัลและสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับเศรษฐกิจไทย

PR

PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยกระดับบุคลากรด้านบัญชี เตรียมพร้อมแข่งขันระดับประชาคมอาเซียน

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ร่วมลงนามกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชีให้กับนักศึกษา สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความพร้อมในการแข่งขันกับนักบัญชีจากประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวิชาชีพบัญชี หนึ่งในภารกิจสำคัญเพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัลและสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับเศรษฐกิจไทย

PR

PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีการลงนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยการลงนามครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาด้านการปฏิบัติงานบัญชีให้มีทักษะ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานสายอาชีพ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ หวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาในวิชาชีพบัญชี เพื่อผลิตบุคลากรในสายงานบัญชีที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของ PEAK ที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

PR

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีการลงนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565.โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกันในหลายมิติ ได้แก่ พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดการจ้างงาน ยกระดับการบริหารงานทางด้านวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลในทุกแขนง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิชาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัยให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้ซอฟต์แวร์ระบบบัญชี PEAK เพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย …

PR

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือกับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือกับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีการหารือและร่างข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้. ด้านการเรียนและการสอน สาขาวิชาการบัญชี ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ด้านการพัฒนาผลงานทางวิชาการ …

PR

PEAK ผนึกกำลังกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสำหรับโลกธุรกิจแห่งอนาคต

คุณภีม เพชรเกตุ   ผู้ก่อตั้งโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK  และรศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร  คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมืออย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา สำหรับขอบเขตความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการให้สิทธิ์การใช้งาน การอบรมการใช้งาน การตอบคำถามและให้ข้อมูลทางเทคนิค ตลอดจนการแก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปของบริษัท สำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ และการนำไปช่วยเหลือสังคม เช่น กิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน สตาร์ตอัพ …