3 December 2023

กรณีขายสินทรัพย์ที่มีการคำนวณค่าเสื่อม NEW PEAK (NR042)

กรณีขายสินทรัพย์ที่มีการคำนวณค่าเสื่อมอัตโนมัติไว้ มีขั้นตอนสำคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ทำรายการหยุดคิดค่าเสื่อมราคาขั้นตอนที่ 2  ขายสินทรัพย์ ขั้นตอนที่ 3 บันทึกขาดทุน/กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ ตัวอย่างทางบริษัทได้ทำการซื้อคอมพิวเตอร์มา 1 เครื่อง ราคา 20,000 บาท โดยทำการซื้อสินทรัพย์เมื่อวันที่ 01 ม.ค. 2018 ซึ่งมีการขายสินทรัพย์นี้ในวันที่ 28ก.ย.2021 ในราคา 15,000 …