ส่งใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี ผ่านระบบ e-Tax invoice

ถ้าทางกิจการมีการเชื่อมต่อการส่ง e-Tax Invoice ที่โปรแกรม PEAK เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถที่จะส่งเอกสาร ใบลดหนี้ ผ่านระบบ e-Tax Invoice ได้
โดยเอกสารใบลดหนี้ที่สามารถส่ง e-Tax Invoice ได้นั้น จะต้องเป็น ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี
ผู้ใช้งานสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เอกสารใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี ที่ต้องการส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
กดคลิกเครื่องหมาย Drop Down ที่ปุ่ม ส่งเอกสาร >> เลือก e-Tax Invoice

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เอกสารใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี ที่ต้องการส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนที่ 2: ขั้นตอนการส่งใบกำกับภาษีอิเล็กจะแบ่งเป็น 2 แบบ

แบบที่ 1:ช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ผ่าน INET

 • เมื่อกดส่ง e-Tax invoice ระบบจะทำการส่งข้อมูลเข้าไปที่ INET สามารถกดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ INET ได้

แบบที่ 2: ใช้ระบบ e-Tax Invoice by Email

 • ระบบจะขึ้น Pop-Up แสดงข้อมูลผู้รับอีเมล
  ผู้รับ: ระบุอีเมลผู้รับ
  ​Cc: ระบุระบบระบุข้อมูลให้อัตโนมัติ
  ห้อข้อ: ระบบระบุข้อมูลให้อัตโนมัติ
  เรียน: ผู้ติดต่อ ระบบระบบระบุข้อมูลให้อัตโนมัติ
  กรอกข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อย กด “ส่ง”

หมายเหตุ: เอกสารใบลดหนี้ที่ต้องการส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นเอกสารฉบับใบลดหนี้แบบอ้างอิงเท่านั้น

หมายเหตุ: เอกสารใบลดหนี้ที่ต้องการส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นเอกสารฉบับใบลดหนี้แบบอ้างอิงเท่านั้น

– จบขั้นตอนการส่งเอกสารใบลดหนี้ e-Tax invoice –