4 October 2023

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.92

New Features

 • PEAK Payroll ปรับระบบคำนวณประกันสังคมให้เป็นจำนวนเต็มเสมอ
 • PEAK Asset ปรับการนำเข้าสินทรัพย์ ให้สามารถใส่หน่วยสินทรัพย์ที่สร้างได้
 • PEAK Tax เพิ่มตัวเลือกขอคืนภาษี กรณียื่นแบบภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย

Update

 • PEAK ป้องกันการสร้างเลขที่บัญชีเกิน 16 ตัวอักษร
 • New PEAK เพิ่มให้การออกเช็คจ่ายใส่เลขที่สาขา และเลขที่บัญชีให้อัตโนมัติ
 • New PEAK ระบบจำการแสดงจำนวนรายการต่อหน้าเอกสาร
 • New PEAK ป้องกันการเปลี่ยนผู้ติดต่อกรณีสร้างเอกสารอื่นจากใบเสนอราคา
 • New PEAK เพื่อตัวเลือกการสร้างผู้ติดต่อตัวอย่าง และสินค้าตัวอย่าง กรณีไม่มีรายการในกิจการ
 • PEAK Tax เพิ่มฟังก์ชันจัดอันดับผู้ติดต่อตอนสร้างเอกสารภาษี

Bug Fix

 • PEAK แก้ไขสร้างธนาคารใหม่แล้วระบบสร้างไม่สำเร็จ
 • PEAK แก้ไขกรณีตั้งค่าผู้ติดต่อสร้างซ้ำไม่ได้แล้วระบบยอมให้สรา้ง
 • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ และพัฒนาระบบ เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น

แนะนำ Highlight New Features

PEAK Payroll ปรับระบบคำนวณประกันสังคมให้เป็นจำนวนเต็มเสมอ
เพื่อให้การคำนวณประกันสังคมแสดงเหมือนกับตอนยื่นประกันสังคมออนไลน์

 • กรณีสร้างทำจ่ายเงินเดือน พนักงานที่ขึ้นประกันสังคม ระบบจะทำการคำนวณเงินสมทบประกันสังคมให้อัตโนมัติ โดยหากคำนวณได้เป็นเลขทศนิยม จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม
 • การคำนวณนี้ระบบปัดเลขให้ทั้งเงินสมทบลูกจ้าง และเงินสมทบนายจ้าง
หน้าการสร้างทำจ่ายเงินเดือน

PEAK Asset ปรับการนำเข้าสินทรัพย์ ให้สามารถใส่หน่วยสินทรัพย์ที่สร้างได้
เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถนำเข้าสินทรัพย์โดยใช้หน่วยที่สร้างขึ้นได้

 • ปรับให้ไฟล์การนำเข้ากลุ่มสินทรัพย์ ช่องหน่วยจากเดิมใส่ตัวเลือกชื่อของหน่วยที่ระบบมีให้เริ่มต้น เป็นเลขที่หน่วยสินทรัพย์ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสร้างขึ้นมาเองได้
ไฟล์การนำเข้ากลุ่มสินทรัพย์ ช่องใส่หน่วย
 • เลขที่หน่วยสินทรัพย์ดูได้จากเมนู ทะเบียนสินทรัพย์ > หน่วยสินทรัพย์
หน้าสำหรับดูเลขที่หน่วยสินทรัพย์ หรือเพิ่มหน่วยสินทรัพย์

PEAK Tax เพิ่มตัวเลือกขอคืนภาษี กรณียื่นแบบภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย
เพื่อให้ระบบบันทึกภาษีที่ชำระเกินเข้าลูกหนี้กรมสรรพากร

 • เมนูภาษีมูลค่าเพิ่ม > แบบภ.พ.30 กรณียืนภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย หลังจากกดถัดไประบบจะขึ้นหน้าให้เลือกรายการภาษีที่ชำระเกิน
 • ตัวเลือกขอคืนภาษี จะทำให้ยอดภาษีที่เกินในรอบการยื่นนั้น รวมกับเครดิตภาษีคงเหลือยกมา ถูกบันทึกเข้าบัญชี 115452 – ลูกหนี้สรรพากร ภ.พ.30 รอรับคืนจากการขอคืน
หน้าเลือกรูปแบบขอคืนภาษี กรณีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย
 • และในการยื่นภาษีภ.พ.30 รอบถัดไป จะไม่มีภาษีชำระเกินยกมาเนื่องจากปรับเข้าลูกหนี้กรมสรรพากร
ปุ่มสำหรับบันทึกบัญชีปิดภาษี
 • ตัวอย่างการบันทึกภาษีกรณีเลือกรายการภาษีที่ชำระเกินเป็นขอคืนภาษี
ตัวอย่างปิดบัญชีกรณีเลือกขอคืนภาษี

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK