18 August 2022

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.78

New Features

 • New PEAK เปิดเมนูการตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งาน และเพิ่มหน้าสำหรับแสดงกิจการทั้งหมดที่ผู้ใช้งานเป็นสมาชิก
 • New PEAK เปิดฟังก์ชันการ Export รายงานสินค้า/บริการ และปรับการแสดงข้อมูล ให้อิงตามระบบสินค้าใหม่
 • New PEAK เปิดฟังก์ชันการนำใบเสนอราคาไปสร้างใบสั่งซื้อ
 • หน้า OnlineView เพิ่มฟังก์ชันการแก้ไข ทำให้หน้าใบเสนอราคาสามารถเปิด-ปิดส่วนวันที่ตอบรับได้
 • PEAK Tax เพิ่ม Tab แสดงรายละเอียดรายการภาษีที่ใช้ยื่นในแบบภาษี
 • PEAK Tax เพิ่มหน้าพิมพ์เอกสารใบแนบภาษีซื้อ-ภาษีขาย
 • PEAK Tax ที่หน้าเลือกรายการภาษี เพิ่มฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูลรายการภาษี
 • PEAK Payroll ฟังก์ชันรายงานสรุปจ่ายเงินเดือนตามช่วงเวลา เพื่อใช้สรุปเงินได้ทั้งปีของพนักงาน (ภ.ง.ด.1ก)

Update

 • เปิดฟังก์ชันการ Export รายงานงบทดลอง งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ที่หน้าเมนูบัญชี
 • เพิ่มการแสดงประวัติของผู้ใช้งานที่กดคำสั่ง ลงทะเบียนใบกำกับภาษีซื้อ
 • เพิ่มการค้นหาเลขที่และผู้ติดต่อที่ตารางเอกสารรายเดือน (Recurring)
 • ทำให้งบทดลองบน New PEAK สามารถกดที่ผังบัญชี เพื่อไปหน้าบัญชีแยกประเภท
 • หน้า OnlineView ปรับให้ข้อมูลผู้ติดต่อกลับแสดงเป็นผู้ใช้งานที่สร้างเอกสาร
 • บน PEAK Tax เพิ่ม UI แสดงขั้นตอนการสร้างภาษี
 • บน PEAK Tax เพิ่ม การตรวจสอบข้อมูลรายการภาษีเพื่อป้องกันการยื่นรายการผิดพลาด
 • การเชื่อมต่อ API เปิดให้สามารถจ่าย/รับชำระ ด้วยบัญชีลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้า

Bug Fix

 • แก้ไขการแสดงผลบน PEAK Tax ซ้อนทับหรือแสดงข้อมูลไม่ครบ
 • PEAK Tax แก้ไขการดึงข้อมูลรายการภาษีจาก PEAK กรณีประเภทเงินได้ไม่ตรงกับประเภท ภ.ง.ด.
 • แก้ไขการแก้ไขเอกสาร ให้ไม่สามารถแก้ไขเอกสารโดยปรับสถานะจากอนุมัติเป็นร่างหรือรออนุมัติ
 • แก้ไขการสร้างเอกสารโดยใช้รายการโปรด กรณีผู้ติดต่อถูกจัดเก็บให้สร้างไม่ได้
 • แก้ไขการเรียงใบแนบภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้เรียงตามวันที่ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ และพัฒนาระบบ เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
PEAK Update Version 02.78

แนะนำ Highlight New Features

New PEAK เปิดเมนูการตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งาน ที่มุมด้านขวากดที่เมนูข้อมูลส่วนตัว

 • หน้าตั้งค่าผู้ใช้งาน จะแสดงรายละเอียด และรูปภาพที่เคยตั้งค่าไว้ สามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์และลายเซ็น ที่ใช้สำหรับแสดงในหน้าเอกสาร
หน้าตั้งค่าผู้ใช้งาน
 • ส่วนของสิทธิการใช้งาน จะแสดงกิจการ และสิทธิการใช้งาน ที่ผู้ใช้งานเป็นสมาชิกอยู่
 • ที่หน้านี้สำหรับกิจการที่ผู้ใช้งานไม่ได้เป็น ผู้ดูแลระบบสูงสุด จะสามารถใช้คำสั่งออกจากกิจการ เมื่อใช้งานคำสั่งนี้ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้ากิจการที่ออกได้อีก จนกว่าจะมีผู้ใช้งานอื่นเชิญใหม่
หน้าตั้งค่าผู้ใช้งาน ส่วนสิทธิการใช้งาน

New PEAK เปิดฟังก์ชันการ Export รายงานสินค้า/บริการ

 • เข้าที่เมนูสินค้า > พิมพ์รายงาน
ปุ่มเพื่อใช้พิมพ์รายงานสินค้า/บริการ
 • จะแสดงหน้าให้เลือกประเภทสินค้า/บริการ และช่วงวันที่ที่ต้องการออกรายงาน จากนั้นกดที่พิมพ์รายงาน
หน้าสำหรับเลือกช่วงเวลา และประเภทสินค้า/บริการที่ต้องการ
 • รายงานสินค้า/บริการ จะแสดงรายการซื้อ – ขาย ต้นทุนขาย ตามช่วงวันที่ที่เลือก และจำนวนสินค้าคงเหลือตามวันที่สุดท้ายของรายงาน โดยข้อมูลทั้งหมดจะอ้างอิงตามหน้าเคลื่อนไหวสินค้าบน New PEAK
 • รายงานสินค้า/บริการนี้มีการปรับเปลี่ยนทั้งบน PEAK และ New PEAK
ตัวอย่างรายงานสินค้า/บริการ

New PEAK เปิดฟังก์ชันการนำใบเสนอราคาไปสร้างใบสั่งซื้อ

 • เข้าที่หน้าใบเสนอราคาที่สถานะเป็นอนุมัติ > ตัวเลือก > สร้างใบสั่งซื้อ
 • ใบสั่งซื้อที่ถูกสร้างขึ้น จะคัดลอกรายการสินค้าและคำอธิบายรายการจากใบเสนอราคา แต่จะไม่นำผู้ติดต่อ และราคาของใบเสนอราคามาด้วย
ปุ่มสำหรับกดคำสั่งสร้างใบสั่งซื้อจากใบเสนอราคา

หน้า OnlineView เพิ่มฟังก์ชันการแก้ไข ทำให้หน้าใบเสนอราคาสามารถเปิด-ปิดส่วนวันที่ตอบรับได้

 • เข้าที่หน้า OnlineView ใบเสนอราคา > แก้ไข > เลือกที่แก้ไขข้อมูลเลขที่เอกสาร
 • จะมีตัวเลือกสำหรับเปิด-ปิด วันที่ตอบรับ เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดว่าจะแสดงหรือซ่อนส่วนวันที่ตอบรับ
ส่วนวันที่ตอบรับที่จะโดนซ่อน และปุ่มสำหรับการกดแก้ไข

PEAK Tax เพิ่ม Tab แสดงรายละเอียดรายการภาษีที่ใช้ยื่นในแบบภาษี

 • เพิ่ม Tab ใหม่ทั้งแบบภาษี ภ.ง.ด.3 53 และ ภ.พ.30
 • เข้าที่หน้ารายละเอียดแบบภาษี > รายการภาษีขาย-ซื้อ / รายการหัก ณ ที่จ่าย ระบบจะแสดงรายการภาษีแนบที่ยื่น
ตัวอย่างหน้ารายละเอียดแบบภาษี และ Tab รายการภาษีที่ยื่น

PEAK Tax ที่หน้าเลือกรายการภาษี เพิ่มฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูลรายการภาษี

 • เพิ่มตัวเลือกทั้งแบบภาษี ภ.ง.ด.3 53 และ ภ.พ.30
 • ที่หน้าสร้างแบบภาษี ในขั้นตอนเลือกรายการภาษี จะมีจุดสามจุดด้านขวาของแต่ละรายการ หากต้องการแก้ไขตัวเลขภาษี ให้กดที่คำสั่ง แก้ไข
 • เมื่อยืนยันการแก้ไขแล้ว จะเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภาษีนั้น ๆ ทันที
ตัวอย่างปุ่มสำหรับกดแก้ไขภาษี

PEAK Payroll ฟังก์ชันรายงานสรุปจ่ายเงินเดือนตามช่วงเวลา เพื่อใช้สรุปเงินได้ทั้งปีของพนักงาน (ภ.ง.ด.1ก)

 • เข้าที่หน้าเงินเดือน > พิมพ์รายงาน
ทางเข้าพิมพ์รายงานสรุปจ่ายเงินเดือน
 • เลือกช่วงเวลาของวันที่ทำรายการจ่ายเงินเดือน เพื่อเป็นการบอกช่วงที่ต้องการทำสรุปเงินเดือนของพนักงาน จากนั้นกดที่พิมพ์รายงาน
หน้าสำหรับเลือกช่วงเวลาที่ต้องการออกรายงาน
 • ระบบจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel มีรายละเอียดดังนี้
  1. Sheet แรกจะแสดงยอดสรุปของเงินทั้งหมดที่พนักงานได้รับ พร้อมรายละเอียดของพนักงานแต่ละคน
  2. Sheet ถัดไปจะมีจำนวนตามรายการเงินเดือนของช่วงที่เลือก หน้ารายละเอียดจะเหมือนการออกรายงานจ่ายเงินเดือนแต่ละรายการ
  3. ใน Sheet สรุปการจ่ายเงินเดือน รายการเงินเพิ่ม/หัก ไหนที่พนักงานไม่เคยได้รับจะแสดงเป็นยอด 0.00
ตัวอย่างรายงานสรุปจ่ายเงินเดือน
 • ช่อง Column เงินได้ทางภาษีสุทธิ จะเป็นผลรวมเงินเพิ่มและเงินหัก ตามช่วงเวลาที่เลือก โดยจะต้องเป็นรายการเงินเพิ่มและเงินหัก ที่เลือกว่านำมาคำนวณภาษีเงินได้ทั้งปีเท่านั้น (สามารถนำช่องนี้เพื่อใช้เป็นสรุปการจ่ายเงินใน ภ.ง.ด.1)
ช่อง Column ในรายงานเพื่อใช้ทำ ภ.ง.ด.1

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK