update-function-31052022

New Features

 • New PEAK เพิ่มฟังก์ชันเพิ่มต้นทุนอื่นตอนซื้อสินทรัพย์
 • Online View เพิ่มฟังก์ชันการแสดงเลขที่เอกสารตามแต่ละประเภทของเอกสาร
 • PEAK Tax เพิ่มหน้าการสมัครใช้งาน และหน้าสร้างกิจการ
 • PEAK Tax เพิ่มการแสดงข้อมูล ระหว่างที่ระบบกำลังทำรายการสร้างเอกสารภาษี

Update

 • New PEAK ทำให้ใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี้ แบบอ้างอิงเปิดให้สามารถแก้ไขประเภท VAT ได้
 • New PEAK เพิ่มการแสดงข้อความกรณีที่ระบบเปลี่ยนเลขที่เอกสารให้อัตโนมัติ
 • New PEAK ป้องกันการสร้างการชำระเงินให้ใส่ค่าธรรมเนียมและรายการปรับปรุงไม่เกิน 20 รายการ
 • PEAK Tax ปรับ Design หน้า ภ.ง.ด. ภ.พ.30 และไอคอนแสดงรายการที่ผ่านการตรวจสอบ
 • PEAK Tax เพิ่มฟังก์ชันให้ระบบแสดงประเภทเงินได้ล่าสุดมาแสดงในการสร้างใบหัก ณ ที่จ่าย

Bug Fix

 • แก้ไขเอกสารใบวางบิล ไม่แสดงใบลดหนี้ของเอกสารที่ถูกนำมาวางบิล
 • แก้ไขฟังก์ชันสร้างใบสั่งซื้อจากใบเสนอราคา ไม่เปลี่ยนผังบัญชีจากขายสินค้าเป็นซื้อสินค้า
 • แก้ไขการส่งเอกสารสกุลเงินต่างประเทศ ด้วยอีเมลให้สกุลเงินแสดงตามในเอกสาร
 • แก้ไขการแสดงผลระยะเวลา Package คงเหลือในระยะขึ้นผิด
 • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ และพัฒนาระบบ เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
Update โปรแกรมบัญชี
PEAK Version 2.88

แนะนำ Highlight New Features

New PEAK เพิ่มฟังก์ชันเพิ่มต้นทุนอื่นตอนซื้อสินทรัพย์

สำหรับกรณีที่การซื้อสินทรัพย์มีต้นทุนอื่นที่ไม่สามารถแบ่งได้ว่าเป็นของสินทรัพย์รายการใด เช่น ค่าขนส่ง ค่าทดสอบระบบ

 • ที่หน้าเมนูรายจ่าย > ซื้อสินทรัพย์ > เพิ่มต้นทุนอื่น
 • ใส่ข้อมูลต้นทุนอื่นที่ได้รับ และสร้างเอกสาร ในสินทรัพย์แต่ละรายการจะถูกปันส่วนต้นทุนเพื่อคิดค่าเสื่อมเพิ่ม
 • ต้นทุนอื่นจะถูกนำไปคำนวณเป็นต้นทุนของสินทรัพย์โดยเฉลี่ยตามมูลค่าของสินทรัพย์แต่ละตัว
หนั้าฟังก์ชั่นการซื้อสินทรัพย์
ช่องสำหรับใส่ข้อมูลต้นทุนสินทรัพย์อื่น หลังกดปุ่มเพิ่มต้นทุนอื่น

Online View เพิ่มฟังก์ชันการแสดงเลขที่เอกสารตามแต่ละประเภทของเอกสาร

ในกรณีที่ต้องการระบุเลขเอกสารและประเภทเอกสารเปลี่ยนแปลงตามการตั้งค่า

 • ที่หน้าเอกสาร > พิมพ์ ตัวเลือกเอกสาร
 • ระบบจะเปลี่ยนเลขที่เอกสารให้ เฉพาะกรณีที่เลขที่เอกสารเดิมตรงกับการตั้งค่าเท่านั้น หากผู้ใช้งานเปลี่ยนแปลงเอง ระบบจะไม่สามารถเปลี่ยนได้
ประเภทเอกสารบนหน้าโปรแกรม
ปุมสำหรับพิมพ์เอกสารในหลาย ๆ ประเภท
 • ใน Online View จะแสดงเลขที่เอกสารด้านหน้าเปลี่ยนแปลงไปตามการตั้งค่า
Online View
เลขที่เอกสารจะเปลี่ยนแปลงดูได้จากหน้า Online View
 • การตั้งค่าเลขที่เอกสารเข้าได้ที่เมนู ตั้งค่า > ตั้งค่าเอกสาร > เลขที่เอกสาร
การตั้งค่าเลขที่เอกสารบนโปรแกรม
การแสดงเลขที่เอกสาร จะอยู่ที่การตั้งค่า

PEAK Tax เพิ่มหน้าการสมัครใช้งาน และหน้าสร้างกิจการ

สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการทำรายการด้วยระบบ PEAK Tax อย่างเดียว

 • เข้าที่เว็บ tax.peakaccount.com จะมีปุ่มสำหรับสมัครใช้งาน และเข้าสู่ระบบ
 • สำหรับผู้ใช้งานที่ใช้ PEAK อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องสมัครที่ PEAK Tax ใหม่อีกครั้ง
PEAK Tax เพิ่มหน้าการสมัครใช้งาน
หน้าเข้าสู่ระบบของ PEAK Tax
 • หลังการเข้าสู่ระบบ จะมีปุ่มให้สามารถสร้างกิจการได้
 • การสมัครและสร้างกิจการที่ PEAK Tax จะถือว่าเป็นการกิจการในระบบ PEAK ด้วย
หน้าหลัง Log-in ใน PEAK Tax
หน้าหลัง Log-in ใน PEAK Tax

PEAK Tax เพิ่มการแสดงข้อมูล ระหว่างที่ระบบกำลังทำรายการสร้างเอกสารภาษี

 • ในขั้นตอนการตรวจสอบรายการภาษีเมื่อ ภ.ง.ด. และ ภ.พ.30 จะแสดง Process ที่ระบบกำลังทำงาน
PEAK Tax สร้างเอกสาร
หน้าการแสดงข้อมูลระหว่างที่ระบบกำลังทำการสร้างเอกสารภาษี

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK