อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 28/05/2020
Table of Contents
PEAK อัปเดต 2.38

วันนี้ 28.05.2020 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK มีอัพเดท Version ใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดการพัฒนาดังนี้

New

 • สำหรับผู้ที่ต้องการเชื่อมต่อ API เราได้มีพันธมิตรสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลจาก CRM ด้วยโปรแกรม Wisible
 • รองรับการนำข้อมูลจาก File Statement ในรูปแบบของ PDF สำหรับธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ซึ่งสามารถรองรับข้อมูลได้สำหรับรูปแบบ KCyber และ K Plus SME
 • ระบบนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) ให้กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยสามารถยื่นเอกสาร งบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบกำไรขาดทุน

Update

 • ฟังก์ชันการพิมพ์เอกสารโดยสามารถพิมพ์ “ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี” เมื่อทำการออกใบแจ้งหนี้โดยมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ฟังก์ชันการพิมพ์เอกสารโดยสามารถพิมพ์ “ใบกำกับภาษีอย่างย่อ” เมื่อมีการออกใบเสร็จ โดยทำการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • ฟังก์ชันการพิมพ์เอกสารในเอกสารใบรวมจ่ายโดยสามารถพิมพ์ “ใบสำคัญจ่าย”
 • ฟังก์ชันสามารถเลือกกำหนดรูปแบบบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ ของแต่ละผู้ติดต่อได้
 • ฟังก์ชันคำนำหน้าชื่อในช่องทางเพิ่มลูกค้า/ผู้จ่ายเงิน สำหรับบุคคลธรรมดา

Bug Fix

 • การแสดงผลรวมหน้าสินค้าแต่รหัส ไม่นำข้อมูลการคืนมารวมด้วย (แก้ไขให้ทำการนับรวมยอดทั้งซื้อ-คืนสินค้าในหน้าผลรวม)
 • รายงานลูกหนี้ที่หน้าผู้ติดต่อ แสดงรายการใบแจ้งหนี้ที่มีการไปสร้างใบวางบิลและรับชำระแล้ว (แก้ไขให้รายการที่ชำระเงินแล้วไม่ให้ข้อมูลไปแสดงในรายงานลูกหนี้)
 • สร้างสินค้าในระบบแล้วทำการเปลี่ยนหน่วยใหม่ในไฟล์ Import หน่วยไม่เปลี่ยนไปตามไฟล์ Import ( แก้ไขให้แสดงหน่วยจากไฟล์ Import ตรงกันกับในระบบ)
 • Import สินค้าเข้าระบบไม่ได้ถ้าไฟล์มีการใส่เลขทศนิยม (แก้ไขให้นำเข้าข้อมูลได้เมื่อตัวเลขมีการใส่ทศนิยม)
 • รายการจ่ายทำเป็นร่างเอกสารไว้ แล้วส่งอนุมัติตอนโดยไม่มีข้อมูลการชำระ(ปิดส่วนการชำระเงิน) ซึ่งเมื่อทำการเข้าเอกสารอีกครั้ง ช่องชำระเงินทำการปรากฏให้ทำการชำระเงินขึ้นมา (แก้ไขให้ทำการปิดส่วนการชำระเงินเหมือนตอนที่ส่งอนุมัติไว้)
 • และปรับปรุงเล็กๆน้อยๆในส่วนอื่นๆเพื่อแก้ไขให้มีความเสถียร และประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
PEAK มีอะไรใหม่
โปรแกรมบัญชี PEAK Update V.2.38

โปรแกรมบัญชี PEAK Update V.2.38

แนะนำ Highlight New Feature

 • สำหรับลูกค้าที่ทำการเชื่อมต่อ API ทางเราได้มีพันธมิตรใหม่เป็นโปรแกรมผู้ช่วยบริหารความสัมพันธ์ธุรกิจของคุณกับลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ  เพื่อช่วยให้ประสิทธิภาพยอดขาย และเพิ่มคุณภาพการให้บริการในระดับที่ดียิ่งขึ้น โดยสามารถทำการปิดดีลการขายและนำไปขยายตลาดสำหรับลูกค้าใหม่ได้อีกด้วย ด้วยโปรแกรม Wisible

  โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://peakaccount.com/partner/wisible
การเชื่อมต่อกับ Wisible

เพิ่มการรองรับการนำข้อมูลจาก File Statement ในรูปแบบของ PDF สำหรับธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ซึ่งสามารถรองรับข้อมูลได้สำหรับรูปแบบ KCyber และ K Plus SME

เพิ่มการรองรับการนำข้อมูลจาก File Statemen

ระบบนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) ให้กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยสามารถยื่นเอกสาร งบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบกำไรขาดทุน ได้อย่างง่ายดาย

ะบบนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing)

ฟังก์ชันคำนำหน้าชื่อในช่องทางเพิ่มลูกค้า/ผู้จ่ายเงิน สำหรับบุคคลธรรมดา

ฟังก์ชันคำนำหน้าชื่อ

ฟังก์ชันสามารถเลือกกำหนดรูปแบบบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ ของแต่ละผู้ติดต่อได้

ฟังก์ชันสามารถเลือกกำหนดรูปแบบบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้

ฟังก์ชันการพิมพ์เอกสารโดยสามารถพิมพ์ “ใบกำกับภาษีอย่างย่อ” เมื่อมีการออกใบเสร็จ

ฟังก์ชันการพิมพ์เอกสาร

ฟังก์ชันการพิมพ์เอกสารในใบรวมจ่าย สามารถพิมพ์ “ใบสำคัญจ่าย”

ฟังก์ชันการพิมพ์เอกสารในใบรวมจ่าย

ฟังก์ชันการพิมพ์เอกสารโดยสามารถพิมพ์ “ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี” เมื่อมีกรณีที่เป็นการขายสินค้าเท่านั้น

ฟังก์ชันการพิมพ์เอกสาร