update-function-27042022

New Features

 • New PEAK ฟังก์ชันกดรับใบเสร็จ ที่เอกสารฝั่งรายจ่าย
 • New PEAK ฟังก์ชันรับใบเสร็จและลงทะเบียนใบกำกับภาษี ที่หน้าตารางฝั่งรายจ่าย
 • Online View เพิ่มปุ่มตัวเลือกแก้ไขชื่อสมุดรายวันที่หน้า
 • PEAK Tax เพิ่มปุ่มอัปเดตข้อมูล กรณีข้อมูลไม่ตรงกับใน PEAK

Update

 • Online View เพิ่มคำว่าสาขาที่ ของเอกสารในหน้า
 • Online View การปิดลายเซ็น และตราประทับให้แสดงเส้นสำหรับพิมพ์ได้
 • Online View ปรับให้ช่องจำนวน ราคา/หน่วย ส่วนลด/หน่วย แสดงทศนิยม 3 ตำแหน่ง หรือ 4 ตำแหน่ง ตามข้อมุลที่ใส่
 • PEAK Tax เอกสารตอนพิมพ์ของใบหน้า และใบแนบแบบภาษี เปลี่ยนวันที่ให้เป็นรูปแบบ พ.ศ. ทั้งหมด
 • ปรับ Text file ภ.ง.ด.2 ให้ประเภทเงินได้แสดงแบบโปรแกรม RD Prep รูปแบบใหม่

Bug Fix

 • แก้ไขช่องเลือกผู้ติดต่อ บน New PEAK โหลดช้า ไม่ขึ้นรายชื่อผู้ติดต่อ
 • แก้ไขสมุดรายวันขึ้นสถานะรออนุมัติแล้วทำงานต่อไม่ได้
 • แก้ไขข้อความใน รายงานรายเดือน ส่งเข้าอีเมลขึ้นข้อความช่วงเวลาผิด
 • ป้องกันการเข้าสร้างเอกสารที่ LINE @PEAKConnect ให้เป็นตามสิทธิการใช้งาน
 • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ และพัฒนาระบบ เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
Update โปรแกรมบัญชี
Update PEAK Version 2.85

แนะนำ Highlight New Features

New PEAK ฟังก์ชันกดรับใบเสร็จ ที่เอกสารฝั่งรายจ่าย

สำหรับกิจการที่ต้องการคุมเอกสารฝั่งรายจ่ายที่บันทึกบัญชีไว้ ว่ามีการได้รับใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จจากทางคู่ค้าแล้วหรือยัง

 • เข้าที่หน้าเอกสารฝั่งรายจ่าย บันทึกซื้อสินค้า บันทึกค่าใช้จ่าย และซื้อสินทรัพย์ ตรง Time line ด้านบน เฉพาะเอกสารที่มีการจ่ายชำระเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น จะมีแสดงปุ่ม “รับใบเสร็จ” ขึ้น
เอกสารฝั่งรายจ่ายบนโปรแกรม PEAK
ปุ่มรับใบเสร็จบน Time line เอกสาร
 • เมื่อกดรับใบเสร็จ สถานะเอกสารจะเปลี่ยนจากชำระแล้ว เป็น รับใบเสร็จแล้ว
 • หลังกดรับใบเสร็จ หากต้องการเปลี่ยนสถานะกลับมาเป็น ชำระแล้ว ให้เข้าที่ตัวเลือก > ยกเลิกรับใบเสร็จ
ใบเสร็จรับเงินบนโปรแกรม
หน้าเอกสาร เมื่อเปลี่ยนสถานะเป็น รับใบเสร็จรับเงินแล้ว

New PEAK ฟังก์ชันรับใบเสร็จและลงทะเบียนใบกำกับภาษี ที่หน้าตารางฝั่งรายจ่าย

สำหรับกิจการที่ต้องการลงทะเบียนใบกำกับภาษีพร้อมทั้งคุมการรับเอกสารจากคู่ค้า

 • ที่เมนูบันทึกซื้อสินค้า บันทึกค่าใช้จ่าย และซื้อสินทรัพย์
ฟังก์ชันรับใบเสร็จและลงทะเบียนใบกำกับภาษี
ทางเข้าเมนูเพื่อใช้ฟังก์ชันรับใบเสร็จ
 • Tab รอรับใบเสร็จ จะมีคำสั่งให้กด รับใบเสร็จและลงทะเบียนใบกำกับภาษี
ฟังก์ชันรับใบเสร็จ
ตัวอย่างทางเข้าปุ่ม เพื่อกดรับใบเสร็จและลงทะเบียนใบกำกับภาษี
 • เมื่อกดแล้วจะขึ้นคำสั่งให้ใส่วันที่และเลขที่เอกสารใบกำกับภาษีที่ได้รับมา เมื่อยืนยันสถานะเอกสาร จะเปลี่ยนเป็นรับใบเสร็จแล้ว และหากมีภาษีซื้อ ระบบจะลงทะเบียนและกลับรายการภาษีซื้อให้
หน้าเอกสารใบกำกับภาษี
หน้าสำหรับใส่ข้อมูลใบกำกับภาษีที่ต้องการลงทะเบียน

Online View เพิ่มปุ่มตัวเลือกแก้ไขชื่อสมุดรายวันที่หน้า

สำหรับกิจการที่ต้องการเปลี่ยนหัวเอกสารการบันทึกบัญชี เช่นเปลี่ยนเป็น ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย เป็นต้น

 • เข้าที่หน้า Online View ของเอกสารสมุดรายวันใน New PEAK เลือกแก้ไข ที่มุมบนขวา จะมีไอคอนสำหรับเปลี่ยนหัวเอกสาร
แก้ไขสมุดรายวันบนโปรแกรม
ไอคอนสำหรับเปลี่ยนหัวเอกสารสมุดรายวัน
 • หลังจากกดแล้วจะขึ้นให้เลือกหัวเอกสารที่ต้องการ หรือหากไม่มีตามตัวเลือก สามารถเลือกกำหนดเอง เพื่อพิมพ์ข้อความตามที่ต้องการได้
 • การแก้ไขหัวเอกสาร จะถูกแยกเป็นแต่ละประเภทของสมุดรายวัน เช่นหากแก้ สมุดรายวันจ่าย เป็น ใบสำคัญจ่าย หน้าสมุดรายวันรับ จะยังคงเป็นคำว่าสมุดรายวันรับอยู่ ไม่เปลี่ยนแปลงตาม
ไอคอนสำหรับเปลี่ยนหัวเอกสารสมุดรายวัน
หน้าเลือกหัวเอกสาร หรือพิมพ์ชื่อเอกสารที่ต้องการ

PEAK Tax เพิ่มปุ่มอัปเดตข้อมูล กรณีข้อมูลไม่ตรงกับใน PEAK

เพื่อความสะดวกในการอัปเดตข้อมูลยื่นภาษี ทั้งในกรณีที่มีการแก้ไขที่หน้า PEAK หรือแก้จากหน้า PEAK Tax แล้วต้องการให้ข้อมูลอัปเดตใหม่

 • ที่หน้าสร้างแบบ ภ.พ.30 หรือ ภ.ง.ด. ทั้งหมด ในขั้นตอนการเลือกรายการภาษี หลังจากกดตรวจสอบ ระบบจะแจ้งเตือนรายการที่มีข้อมูลใน PEAK กับ PEAK Tax ไม่ตรงกัน (ธงสีส้มหรือแดง)
 • หากข้อมูลไม่ตรง ในไอคอนตัวเลือก (จุดสามจุด) จะมีให้กดอัปเดตข้อมูล เพื่อเปลี่ยนจำนวนเงินก่อนภาษี และจำนวนเงินภาษี ให้เป็นเหมือนกับข้อมูลใน PEAK ปัจจุบัน
การสร้างแบบภาษี ภ.พ.30 หรือ ภ.ง.ด.บนโปรแกรม
ปุ่มสำหรับอัปเดตข้อมูล ตอนที่กำลังสร้างแบบภาษี ภ.พ.30 หรือ ภ.ง.ด.
 • ในหน้าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะแสดงคำสั่งไว้หลังข้อมูลพื้นฐาน (หากข้อมูลใน PEAK และ PEAK Tax ตรงกันจะไม่ขึ้นแสดง)
อัปเดตที่หน้าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ปุ่มอัปเดตที่หน้าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ในหน้าใบกำกับภาษีซื้อ และใบกำกับภาษีขาย จะแสดงคำสั่งไว้ก่อนปุ่มตัวเลือก (หากข้อมูลใน PEAK และ PEAK Tax ตรงกันจะไม่ขึ้นแสดง)
หน้าใบกำกับภาษีซื้อ หรือใบกำกับภาษีขาย
ปุ่มอัปเดตที่หน้าใบกำกับภาษีซื้อ หรือใบกำกับภาษีขาย

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK