Update-Function-24042024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. เพิ่มตัวเลือกการแสดงปุ่มชำระเงิน สำหรับกิจการที่ส่งเอกสารผ่านทางอีเมล

📢 สำหรับกิจการที่ส่งเอกสารที่ให้ลูกค้าผ่านอีเมล และเชื่อมต่อช่องทางการรับชำระเงิน เช่น SCB QR Payment หรือ Pay Solutions สามารถตั้งค่าให้ระบบการแสดงปุ่มชำระเงินที่เอกสารเพื่อให้คู่ค้าสามารถชำระเงินได้ง่ายขึ้น

เพิ่มตัวเลือกการแสดงปุ่มชำระเงิน สำหรับกิจการที่ส่งเอกสารผ่านทางอีเมล

✨ 2. ปรับลิงก์คู่มือใช้งานที่หน้าโปรแกรม PEAK Account

📢สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ระบบได้มีการปรับลิงก์คู่มือเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคู่มือสอนการใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้ด้วยตนเองและสามารถค้นหาคู่มือได้ง่ายขึ้น

ปรับลิงก์คู่มือใช้งานที่หน้าโปรแกรม PEAK Account