update-function-20052022

New Features

 • PEAK Tax เพิ่มตัวเลือกประเภทหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ออกให้ครั้งเดียว ออกให้ตลอดไป)
 • PEAK Tax เพิ่มฟังก์ชันการสร้าง ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.2
 • PEAK Tax เพิ่มการออกรายงานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบกำกับภาษีซื้อ และใบกำกับภาษีขาย
 • New PEAK เพิ่มตัวเลือกการพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ขนาด A5
 • New PEAK เพิ่มตัวเลือกการออกรายงานสินค้า/บริการ เฉพาะรายการที่มีการเคลื่อนไหว

Update

 • PEAK Tax หน้า Setting ให้สามารถใช้งานแก้ไขได้
 • New PEAK ปรับ UI การแสดงผลเลือกกิจการ และเลือกสินค้า/บริการ
 • New PEAK เพิ่มตัวเลือกประเภทหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ออกให้ครั้งเดียว ออกให้ตลอดไป)
 • New PEAK เพิ่มการแสดงปุ่มล็อกเอกสาร กรณีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย นำไปยื่นแบบ ภ.ง.ด.

Bug Fix

 • แก้ไขปัญหารายการสินค้า ไม่ตรงกับยอดคงเหลือที่แสดงในระบบ
 • แก้ไขการแสดงผลหน้าตั้งค่าใบลดหนี้ฝั่งรายจ่าย ออก
 • แก้ไขใบรวมบิลที่ PEAK แสดงจำนวนหัก ณ ที่จ่ายผิด
 • แก้ไขสินทรัพย์บันทึกค่าเสื่อมราคาซ้ำ กรณีซื้อสินทรัพย์และขายหรือหยุดค่าเสื่อมในเดือนเดียวกัน
 • แก้ไขที่ PEAK นำเข้ารายการเคลื่อนไหวธนาคารแสดงรายการไม่ครบ
 • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ และพัฒนาระบบ เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
Update โปรแกรมบัญชี

แนะนำ Highlight New Features

PEAK Tax เพิ่มตัวเลือกประเภทหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ออกให้ตลอดไป ออกให้ครั้งเดียว)

สำหรับกิจการที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบออกให้ตลอดไป ออกให้ครั้งเดียว

 • เมนูหัก ณ ที่จ่าย > สร้างใบหัก ณ ที่จ่าย > สร้างแบบละเอียด
 • ที่หน้านี้จะสามารถเลือกเงื่อนไขการหัก ณ ที่จ่ายได้ เงื่อนไขที่เลือกจะถูกนำไปแสดงที่หน้า Online View หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และมีผลกับ Text File ที่ใช้ยื่นในโปรแกรม RD Prep
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
ที่หน้าสร้าง หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ช่องเลือกเงื่อนไขการหักภาษี
 • ที่ New PEAK เพิ่มให้การชำระเงินฝั่งรายจ่าย สามารถเลือกประเภทใบหัก ณ ที่จ่ายได้ และเมื่อทำการดึงข้อมูลมาที่ PEAK Tax จะได้ค่าตามที่สร้างไว้
หน้าสร้างเอกสารการจ่ายชำระเงินบนโปรแกรม
ที่หน้าสร้างเอกสารการจ่ายชำระเงิน ช่องเลือกเงื่อนไขการหักภาษี

PEAK Tax เพิ่มฟังก์ชันการสร้าง ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.2

สามารถสร้างแบบ ภ.ง.ด. ใบหน้า ใบแนบ พิมพ์รายงาน ส่งบันทึกบัญชี และออก Text File นำเข้าระบบ RD Prep ได้

 • เมนูหัก ณ ที่จ่าย > แบบ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.2 > สร้างแบบ
PEAK Tax สร้าง ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.2
ทางเข้าเพื่อสร้างแบบ ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.2
 • เลือกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ต้องการ กรอกข้อมูลตามระบบ และสร้างเอกสาร
สร้างแบบ ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.2
เลือกภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ต้องการยื่นภาษีในแบบ
 • เมื่อสร้างเสร็จ จะสามารถพิมพ์ใบหน้า ใบแนบ ออก Text File รวมถึงดาวน์โหลดรายงานเป็นไฟล์ Excel ได้
ตัวอย่างใบหน้า ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.2
ปุ่มสำหรับเลือกพิมพ์ และโหลดไฟล์
 • ตัวอย่างใบหน้า ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.2
ตัวอย่างใบหน้า ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.2
ตัวอย่างใบหน้า ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.2
 • ตัวอย่าง Text File เพื่อนำเข้า RD Prep
 • ในใบแนบและ Text File จะแสดงเงื่อนไขเป็น หัก ณ ที่จ่าย = 1, ออกให้ตลอดไป = 2, ออกให้ครั้งเดียว = 3
  ยกเว้น ภ.ง.ด.53 หากเลือกออกให้ตลอดไป, ออกให้ครั้งเดียว = 2
ตัวอย่าง Text File เพื่อนำเข้า RD Prep
ตัวอย่าง Text File เพื่อนำเข้า RD Prep

PEAK Tax เพิ่มการออกรายงานหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ใบกำกับภาษีซื้อ และใบกำกับภาษีขาย

สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการตรวจสอบ รายการภาษี ทั้งหมดที่มีในระบบ

 • สำหรับหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย เมนูหัก ณ ที่จ่าย > พิมพ์รายงาน เลือกประเภท ภ.ง.ด. และช่วงเวลาที่ต้องการ
 • ในรายงานจะเรียงลำดับจากวันที่น้อยไปมาก และเลขที่ใบหัก ณ ที่จ่ายจากน้อยไปมาก
ดาวน์โหลดรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ดาวน์โหลดรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • สำหรับใบกำกับภาษีซื้อ/ขาย เข้าเมนูภาษีมูลค่าเพิ่ม > รายการภาษีขาย/ซื้อ > พิมพ์รายงาน เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ
 • ในรายงานจะเรียงลำดับจากวันที่น้อยไปมาก และเลขที่ใบกำกับภาษีจากน้อยไปมาก
ดาวน์โหลดรายงานใบกำกับภาษีขาย
ดาวน์โหลดรายงานใบกำกับภาษี

New PEAK เพิ่มตัวเลือกการพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ขนาด A5

สำหรับกิจการที่ต้องการพิมพ์ลงในกระดาษ A4 ให้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็น 2 ใบ

 • เข้าที่หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ต้องการพิมพ์ > แก้ไข
 • ที่มุมบนขวาจะมีสัญลักษณ์ตั้งค่าขนาดเอกสาร เพื่อเปลี่ยนขนาด
 • สามารถเลือกบันทึกได้ทั้งแบบ บันทึกเฉพาะเอกสาร และบันทึกเป็นมาตรฐาน
หน้าตั้งค่าขนาดเอกสารบนโปรแกรม
หน้าตั้งค่าขนาดเอกสารที่ต้องการออก
 • การเลือกขนาด A5 ระบบจะแบ่งเอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย แบ่งครึ่งในหนึ่งหน้ากระดาษ
ตัวอย่างเอกสารที่เลือกแบบขนาด A5
ตัวอย่างเอกสารที่เลือกแบบขนาด A5

New PEAK เพิ่มตัวเลือกการออกรายงานสินค้า/บริการ เฉพาะรายการที่มีการเคลื่อนไหว

สำหรับผู้ใช้งานที่มีสินค้าจำนวนมาก แล้วต้องการให้รายงานแสดงเฉพาะสินค้าที่เคลื่อนไหว

 • เข้าที่เมนูสินค้า > พิมพ์รายงาน
 • ระบบจะแสดงตัวเลือก “แสดงเฉพาะรายการที่มีการเคลื่อนไหว” หากเลือกรายงานจะแสดงเฉพาะสินค้า/บริการ ที่มีรายการซื้อหรือขายในช่วงเวลาที่เลือก
ตัวเลือกการออกรายงานบนโปรแกรม
ตัวเลือกการออกรายงาน เฉพาะสินค้าที่มีการเคลื่อนไหว

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK