อัปเดตฟังก์ชั่น 2020

วันนี้ 16.12.2020 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK มีอัปเดต Version ใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดการพัฒนาดังนี้

New PEAK

 • เพิ่มฟังก์ชันการส่งรูปเข้าโปรแกรม PEAK ผ่าน LINE ใน @PEAKConnect
 • เพิ่มการแสดงผลรวมในหน้า Import ของทุกเอกสาร

New

 • เพิ่มฟังก์ชันโหลดไฟล์ กระดาษทำการบัญชี ที่หน้ารวมรายงาน
 • เพิ่มฟังก์ชันการแสดงยอดคงเหลือการบันทึกบัญชี ในหน้าสมุดรายวัน
 • เพิ่มฟังก์ชันการแนะนำภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายได้รับยกเว้น ระบบจะแนะนำเป็นไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

Update

 • เพิ่มการแสดงอัตราหัก ณ ที่จ่าย ในรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีเอกสารหนึ่งใบมีหลายอัตรา
 • เพิ่มการแสดงคำนำหน้าบุคคลธรรมดา ในรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • เพิ่มฟังก์ชันการแสดงประวัติผู้ใช้งาน ที่หน้าใบรวมจ่ายและใบวางบิล

Bug Fix

 • ปรับรายงานผังบัญชี ให้แสดงบัญชีย่อยการเงินให้แสดงรายการที่มีในระบบทั้งหมด
 • ปรับช่องอ้างอิงเอกสารในสมุดรายวันทั่วไปที่สร้างเอง ให้สามารถแก้ไขได้
 • เพิ่มฟังก์ชันการแจ้งเตือนใน New PEAK กรณีออกใบเสร็จรับเงินแล้วรับชำระเงินไม่เต็มจำนวน
 • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น
แนะนำ New PEAK ที่อัปเดต

แนะนำ New PEAK ที่อัปเดตในรอบนี้

เพิ่มฟังก์ชันการส่งรูปเข้าโปรแกรม PEAK ผ่าน LINE ที่ @PEAKConnect

โดยรูปที่ส่งจะเข้าไปอยู่ในฟังก์ชัน “คลังเอกสาร” บน New PEAK ( สามารถอ่านรายละเอียดการใช้งานได้ที่นี้ )

แนะนำ New PEAK ที่อัปเดต
ตัวอย่างหน้า LINE สำหรับการส่งรูป

เพิ่มการแสดงผลรวมในหน้า Import ของทุกเอกสาร

ตัวอย่างหน้า LINE PEAK

แนะนำ Highlight New Feature

เพิ่มฟังก์ชันโหลดไฟล์ กระดาษทำการบัญชี ที่หน้ารวมรายงาน

เพิ่มฟังก์ชันโหลดไฟล์

เพิ่มฟังก์ชันการแสดงยอดผลต่างเดบิต เครดิต ในหน้าสมุดรายวัน

ฟังก์ชันการแสดงยอดผลต่างเดบิต เครดิต

เพิ่มฟังก์ชันการแนะนำภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายได้รับยกเว้น ระบบจะแนะนำเป็นไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

ฟังก์ชันการแนะนำภาษีมูลค่าเพิ่ม

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK