Update-Function- 10012024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

✨ 1. ปรับการแจ้งเตือนและการแสดงข้อมูลที่กระดิ่ง

📢 สำหรับทุกกิจการที่ใช้งานโปรแกรม ระบบมีการปรับรูปแบบการแจ้งเตือนและการแสดงข้อมูลที่กระดิ่งหน้าโปรแกรม เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารระหว่างกันได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยการแจ้งเตือนแบ่งเป็นเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  • ระบบ : ใช้สำหรับแจ้งเตือนรายการที่ถูกดำเนินการโดยระบบ PEAK 
  • กล่าวถึง : ใช้สำหรับแจ้งเตือนรายการที่เกิดจากการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งาน
  • ดาวน์โหลด : ใช้สำหรับแจ้งเตือนเพื่อดาวน์โหลดรายงานต่างๆ
ปรับการแจ้งเตือนและการแสดงข้อมูลที่กระดิ่ง

2. เพิ่มฟังก์ชันการกล่าวถึงผู้ใช้งานอื่นที่กล่องความคิดเห็น

📢 สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการกล่าวถึงผู้ใช้งานอื่นในกล่องความคิดเห็นบนเอกสาร สามารถกล่าวถึงได้โดยระบบจะทำการแจ้งเตือนผู้ใช้งานท่านอื่นที่กระดิ่ง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารระหว่างกันได้สะดวกยิ่งขึ้น

 เพิ่มฟังก์ชันการกล่าวถึงผู้ใช้งานอื่นที่กล่องความคิดเห็น

✨ 3. เพิ่มฟังก์ชันการนำเข้าไฟล์ธนาคาร SCB Business Net และธนาคาร UOB BIBPlus

📢 กิจการที่ใช้บริการธนาคาร SCB Business Net และ ธนาคาร UOB BIBPlus สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Statement จากธนาคารและนำเข้าระบบเพื่อกระทบยอดธนาคารได้ทันที เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณ Daonapa บริษัท อาดินัส ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด และคุณ Kanokporn บริษัท ดิจิทัล เฮลท์ เวนเจอร์ จำกัด

เพิ่มฟังก์ชันการนำเข้าไฟล์ธนาคาร SCB Business Net และธนาคาร UOB BIBPlus

✨ 4. ปรับรูปแบบการพิมพ์รายงานเอกสารและบัญชีรายวัน

📢 สำหรับกิจการที่ต้องการพิมพ์รายงาน ระบบปรับรูปแบบการพิมพ์รายงาน โดยปรับการแสดงข้อมูลตัวเลือกประเภทรายงาน และตัวเลือกเพิ่มเติมในรายงานใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการก่อนพิมพ์รายงาน

ปรับรูปแบบการพิมพ์รายงานเอกสารและบัญชีรายวัน

✨ 5. ปรับการแสดงข้อมูลรายงานผู้ติดต่อ

📢 สำหรับกิจการที่พิมพ์รายงานผู้ติดต่อ ระบบมีการปรับการแสดงข้อมูลในรายงานผู้ติดต่อโดยเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อและผู้ติดต่อบุคคล เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ต่อ

ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณ Alisa บริษัท สยามสมาร์ทโซลูชั่นส์ จำกัด

ปรับการแสดงข้อมูลรายงานผู้ติดต่อ

✨ 6. เพิ่มปุ่มอนุมัติเอกสารหลายรายการที่หน้าบัญชีรายวัน

📢 สำหรับกิจการที่ต้องการอนุมัติบัญชีรายวันหลายรายการพร้อมกัน สามารถอนุมัติบัญชีรายวันพร้อมกันได้สูงสุด 20 รายการ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้เร็วขึ้น

6. เพิ่มปุ่มอนุมัติเอกสารหลายรายการที่หน้าบัญชีรายวัน