update-function-09082023

อัปเดตฟังก์ชั่นเอาใจผู้ใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ช่วยจัดการบัญชี ภาษี และเชื่อมต่อการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ฟังก์ชั่นใหม่ประจำรอบอัปเดตวันที่ 9/08/2023

  1. เพิ่มแถบแสดงผลรายการการเงินบนหน้าปฏิทิน เห็นข้อมูลเงินเข้า-ออกได้สะดวกยิ่งขึ้น
  2. รองรับ SCB Business Anywhere บริการ Digital Banking Platform รูปแบบใหม่
  3. เพิ่มแถบแสดงสถานะ e-Tax Invoice ตรวจสอบขั้นตอนได้อย่างง่ายดาย
  4. เพิ่มแถบระบุช่วงเวลาในการค้นหาข้อมูล สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
  5. เพิ่มการแสดงราคามาตรฐานในรายงานสินค้า/บริการ

1. เพิ่มแถบแสดงผลรายการการเงินบนหน้าปฏิทิน เห็นข้อมูลเงินเข้า-ออกได้สะดวกยิ่งขึ้น

จากเดิมที่มีการแสดงผลยอดรายการบันทึกและยอดเงินที่คาดการณ์ไว้ในหน้าเดียวกัน ปัจจุบันเพิ่มแถบแสดงผลรายการการเงินบนหน้าปฏิทินตารางเงินเข้า-ออก ได้แก่ รายการที่บันทึกแล้ว และ รายการที่คาดการณ์ เพื่อให้ผู้ใช้งานดูภาพรวมรายการได้สะดวกยิ่งขึ้น

เพิ่มแถบแสดงผลรายการการเงินบนหน้าปฏิทิน เห็นข้อมูลเงินเข้า-ออกได้สะดวกยิ่งขึ้น

2. กระทบยอดธนาคารเพิ่ม รองรับ SCB Business Anywhere บริการ Digital Banking Platform รูปแบบใหม่

SCB Business Anywhere รายการเดินบัญชีธนาคาร (Statement) รูปแบบใหม่ จากธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่ง PEAK ได้มีการพัฒนาระบบให้รองรับกับการนำเข้าข้อมูลเพื่อนำมากระทบยอดในรูปแบบดังกล่าว โดยผู้ใช้งานสามารถนำเข้าข้อมูลได้ทั้งรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่

2. รองรับ SCB Business Anywhere บริการ Digital Banking Platform รูปแบบใหม่

3. เพิ่มแถบแสดงสถานะ e-Tax Invoice ตรวจสอบขั้นตอนได้อย่างง่ายดาย

จ ากเดิมผู้ใช้งานจะสามารถตรวจสอบสถานะการนำส่ง e-Tax Invoice ได้จากรายงานใบกำกับภาษีขายเท่านั้น เพื่อความสะดวก PEAK ได้มีการเพิ่มแถบแสดงสถานะบนหน้า e-Tax Invoice ให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะเอกสารได้สะดวกยิ่งขึ้น

3. เพิ่มแถบแสดงสถานะ e-Tax Invoice

4. เพิ่มแถบระบุช่วงเวลาในการค้นหาข้อมูล สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น

ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูเอกสารได้ง่ายขึ้น ด้วยแถบระบุช่วงเวลาที่ต้องการค้นหาข้อมูล โดยระบบจะจัดเรียงเอกสารตามวันที่สร้างให้อัตโนมัติ ทั้งในส่วนหน้าตารางเอกสาร และหน้าการค้นหาขั้นสูง

4. เพิ่มแถบระบุช่วงเวลาในการค้นหาข้อมูล
4. เพิ่มแถบระบุช่วงเวลาในการค้นหาข้อมูล

5. เพิ่มการแสดงราคามาตรฐานในรายงานสินค้า/บริการ

ตัวเลือกในการแสดงราคามาตรฐานของสินค้า/บริการในรายงาน ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ/เปรียบเทียบราคาซื้อ-ขาย กับราคามาตรฐานตามที่ตั้งค่าในระบบได้สะดวกยิ่งขึ้น

5. เพิ่มการแสดงราคามาตรฐานในรายงานสินค้า/บริการ
5. เพิ่มการแสดงราคามาตรฐานในรายงานสินค้า/บริการ