update-function-09032022

New Features

 • New PEAK เพิ่มฟังก์ชันการพิมพ์ซองเอกสารที่เมนูผู้ติดต่อ
 • New PEAK เพิ่มส่วนการแสดงความคิดเห็นที่หน้าสมุดรายวัน

Update

 • ทำให้การแนบไฟล์รองรับสกุล .Rdx (ไฟล์จากระบบ RDPrep กรมสรรพากร)
 • New PEAK กิจการที่จดทะเบียนใบกำกับภาษี ให้ Default การสร้างเอกสารใบแจ้งหนี้เป็นใบกำกับภาษี
 • New PEAK เพิ่มช่องทางการเงิน e-Wallet สำหรับผู้ให้บริการ Robinhood

Bug Fix

 • แก้ไขที่หน้า PEAK เมนูสร้างสินค้า/บริการ ให้สามารถเลือกหมวด 2 ในการขายได้
 • แก้ไขการบันทึกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นเอกสารมาตรฐานไม่ทำงาน
 • แก้ไข PEAK Tax กรณีดึงข้อมูลใบหัก ณ ที่จ่ายไม่แสดงเนื่องจากเลขที่เอกสารซ้ำกับเลขที่เอกสารในถังขยะ
 • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ และพัฒนาระบบ เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK Version 2.83

แนะนำ Highlight New Features

New PEAK ฟังก์ชันการพิมพ์ซองเอกสารที่เมนูผู้ติดต่อ

 • เข้าที่เมนูผู้ติดต่อ > ทำรายการ > พิมพ์ซองเอกสาร
ฟังก์ชั่นการพิมพ์ซองเอกสารที่เมนูผู้ติดต่อ
เมนูผู้ติดต่อ > ทำรายการ > พิมพ์ซองเอกสาร
 • ที่หน้าแก้ไขซองจดหมายจะมีตัวเลือกขนาดซองเอกสาร การเปิด-ปิดโลโก้ เลือกที่อยู่ผู้ส่ง เปิด-ปิดข้อมูลติดต่อกิจการ และเลือกผู้ติดต่อบุคคลของผู้รับ
 • ผู้ติดต่อบุคคลของผู้รับ จะแสดงตามบุคคลที่เป็นผู้ติดต่อหลัก
หน้าแก้ไขซองจดหมาย
หน้าแก้ไขซองจดหมาย

New PEAK เพิ่มส่วนการแสดงความคิดเห็นที่หน้าสมุดรายวัน

 • เข้าที่เมนูบัญชี > สมุดรายวัน > ส่วนด้านล่างจะมีช่องสำหรับแสดงความคิดเห็น
  • การใส่ความคิดเห็นจะแสดงเหมือนกันทั้ง PEAK และ New PEAK
ตัวอย่างหน้าใส่ความคิดเห็นในสมุดรายวัน
ตัวอย่างหน้าใส่ความคิดเห็นในสมุดรายวัน

New PEAK เพิ่มช่องทางการเงิน e-Wallet สำหรับผู้ให้บริการ Robinhood

 • เข้าที่เมนูการเงิน > + เพิ่มช่องทางการเงิน > e-Wallet > รูปแบบผู้ให้บริการ e-Commerce
ตัวเลือก Robinhood ที่หน้าเพิ่มช่องทางการเงิน
ตัวเลือก Robinhood ที่หน้าเพิ่มช่องทางการเงิน

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK