อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 7/10/2021

New Features

 • เปิดเมนูบัญชีบน New PEAK พร้อมฟังก์ชันใหม่
  • ผังบัญชี สำหรับเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลบัญชี
  • บัญชีรายวัน Import สร้างทีละหลายรายการ
  • บัญชีแยกประเภท
  • งบทดลอง เพิ่มการแสดงผลแบบหลังปิดรายได้ค่าใช้จ่าย และยอดเคลื่อนไหวรายเดือน
  • งบแสดงฐานะการเงิน เพิ่มการเปรียบเทียบสินทรัพย์รวม และยอดเปลี่ยนแปลง
  • งบกำไรขาดทุน เพิ่มการเปรียบเทียบรายได้รวม และยอดเปลี่ยนแปลง
 • ฟังก์ชันปรับปรุงยอดยกมาจำนวนและราคาสินค้า
 • ฟังก์ชันการนำเข้าบันทึกบัญชีรายวันหลายรายการ
 • ฟังก์ชันการนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงินจากใบแจ้งหนี้
 • ฟังก์ชันการชำระเงินพร้อมออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน
 • PEAK Payroll เพิ่มฟังก์ชันการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 อัตโนมัติ

Update

 • New PEAK เพิ่มปุ่มยกเลิกรายการปรับยอดสินค้า ในหน้าเคลื่อนไหว
 • เปิดฟังก์ชันล็อกเอกสารด้วย user บน New PEAK
 • เพิ่มการแสดงข้อมูลทีผิดพลาดกรณีส่งข้อมูล e-Tax Invoice & e-Receipt ไม่สำเร็จ
 • หน้า OnlineView แบ่งการตั้งค่าการแสดงผลแยกกันระหว่างลายเซ็นกับวันที่
 • เพิ่มช่องค้นหาใบเสนอราคาตามวันที่ยอมรับใบเสนอราคา
 • อัปเดตการนำเข้ารายการเคลื่อนไหวบัญชีของธนาคาร SCB แบบ .csv ให้รองรับรูปแบบใหม่ จาก SCB Anywhere

Bug Fix

 • สถานะเอกสารนำเข้าที่ได้ยกเลิกแล้ว แสดงเป็นสถานะอื่น ที่ไม่ใช่อนุมัติแล้ว
 • แก้ไขหน้าสินค้าแสดงยอดคงเหลือและยอดยกมาผิด
 • แก้ไขการส่ง e-Tax Invoice & e-Receipt ไม่สำเร็จกรณีผู้ติดต่อเป็นบุคคลธรรมดา
 • แก้ไขหัวข้ออีเมลไม่เปลี่ยนตอนทำการส่งเอกสารด้วยฟังก์ชันส่งอีเมล
 • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ และพัฒนาระบบ เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
PEAK Version 2.73 มีอะไรใหม่?

แนะนำ Highlight New Features

เปิดเมนู บัญชีบน New PEAK พร้อมฟังก์ชันใหม่

เมนูบัญชี บน New PEAK
เมนูบัญชี บน New PEAK
 • เมนูบัญชี > ผังบัญชี ใช้สำหรับเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขผังบัญชีในกิจการ
 • ถ้าบัญชีไหนมีบัญชีย่อยจะแสดงรายละเอียดบัญชีย่อยด้านล่าง
เพิ่ม Tab รายการที่ควรตรวจสอบ
เมนูบัญชี > ผังบัญชี
 • เมนูบัญชี > บัญชีรายวัน ใช้สำหรับดูการบันทึกบัญชี และสร้างสมุดรายวันต่าง ๆ
 • บน New PEAK เพิ่ม Tab สำหรับรายการที่ควรตรวจสอบ เช่นมียอด เดบิต เครดิตไม่เท่ากัน บัญชีที่ควรมีบัญชีย่อยแต่ไม่ได้เลือกบันทึกเป็นต้น เพื่อช่วยให้ตรวจสอบบัญชีก่อนการอนุมัติ
เพิ่มการแสดงข้อมูลที่ควรแก้ไขในการสร้างบันทึกบัญชี
เมนูบัญชี > บัญชีรายวัน
 • หน้าสร้างบันทึกบัญชี เพิ่มการแสดงข้อมูลที่ควรแก้ไขในการสร้างบันทึกบัญชี
  • ถ้าเป็นสีแดงหมายถึงต้องแก้ไขก่อนสร้าง
  • ถ้าเป็นสีส้มหมายถึงควรแก้ไข แต่ยังสามารถสร้างได้
หน้าสร้างบันทึกบัญชี
หน้าสร้างบันทึกบัญชี
 • หน้ารายละเอียดบันทึกบัญชี เพิ่มการแสดงกลุ่มจัดประเภท การแนบไฟล์ และฟังก์ชันแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น บันทึกใบแจ้งหนี้ ระบบจะแสดงใบเสร็จรับเงิน และใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง
หน้ารายละเอียดบันทึกบัญชีรายวัน
หน้ารายละเอียดบันทึกบัญชีรายวัน
 • หน้า Online View สำหรับบันทึกบัญชี แบบใหม่ แสดงข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างหน้าพิมพ์สมุดรายวัน
ตัวอย่างหน้าพิมพ์สมุดรายวัน
 • เมนูบัญชี > บัญชีแยกประเภท ใช้สำหรับดูสรุปรายการต่าง ๆ จากสมุดบัญชีรายวันแบ่งตามผังบัญชี
หน้าบัญชีแยกประเภท สำหรับดูสรุปรายการ
เมนูบัญชี > บัญชีแยกประเภท
 • เมนูบัญชี > งบทดลอง เพิ่มการแสดงข้อมูลยอดเปลี่ยนแปลงเป็น % และไอคอนแสดงรายการผิดปกติ
  • ถ้าธงสีแดงหมายถึง บัญชีนั้นมียอดคงเหลืออยู่ผิดฝั่ง เช่น ธนาคาร-บัญชีกระแสรายวัน เป็นสินทรัพย์ควรมียอดคงเหลืออยู่ด้านเดบิต แต่ในงบทดลองคงเหลืออยู่เครดิต เป็นต้น
 • เพิ่มประเภทการแสดงข้อมูลของงบทดลองเป็น 4 รูปแบบ
  • ก่อนปิดรายได้ค่าใช้จ่าย = แสดงยอดบัญชีตั้งแต่หมวด 1 – 5
  • หลังปิดรายได้ค่าใช้จ่าย = แสดงยอดบัญชี โดยปิดบัญชีหมวด 4 – 5 เข้าบัญชี 330000 กำไรสะสม
  • เคลื่อนไหวรายเดือน = แสดงยอดเปลี่ยนแปลงบัญชีแบ่งแต่ละเดือน
  • ยอดสรุปเคลื่อนไหวรายเดือน = แสดงยอดเปลี่ยนแปลงบัญชีแต่ละเดือน โดยแสดงตัวเลขหลังนำเดบิตลบเครดิต
เพิ่มประเภทการแสดงข้อมูลของงบทดลอง
เมนูบัญชี > งบทดลอง
งบทดลองเคลื่อนไหวรายเดือน
เมนูบัญชี > งบทดลอง > งบทดลองเคลื่อนไหวรายเดือน
 • เมนูบัญชี > งบแสดงฐานะการเงิน เพิ่มการเปรียบเทียบสินทรัพย์รวม และยอดเปลี่ยนแปลง
  • สามารถเพิ่มการข้อมูลการเปรียบเทียบงบได้สูงสุด 12 รายการ
ตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงิน
ตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงิน
 • เมนูบัญชี > งบกำไรขาดทุน เพิ่มการเปรียบเทียบรายได้รวม และยอดเปลี่ยนแปลง
  • สามารถเพิ่มการข้อมูลการเปรียบเทียบงบได้สูงสุด 12 รายการ
ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน
ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน

ฟังก์ชันปรับปรุงยอดยกมาจำนวนและราคาสินค้า

 • สินค้า > เคลื่อนไหว > ตัวเลือก > ปรับปรุงจำนวนสินค้ายกมา ใช้สำหรับกรณีต้องการปรับเปลี่ยนยอดยกมาของสินค้าที่นำเข้าในระบบ
ปุ่มสำหรับปรับปรุงจำนวนสินค้ายกมา
ปุ่มสำหรับปรับปรุงจำนวนสินค้ายกมา
 • เมื่อกดระบบจะแสดงสินค้ายกมาที่ตั้งค่าไว้ในปัจจุบัน หากต้องการแก้ไข ให้กดที่ “แก้ไข”
ระบบแสดงยอดยกมาสินค้าที่เคยตั้งค่าเอาไว้
ระบบแสดงยอดยกมาสินค้าที่เคยตั้งค่าเอาไว้
 • และใส่รายละเอียดสินค้ายกมาใหม่ ตรวจสอบและกดยืนยันเพื่อทำการแก้ไข
ระบบแนะนำให้หลังแก้ไขจำนวนสินค้ายกมาให้ทำการกดคำนวณต้นทุนขายใหม่อีกครั้ง 
กดยืนยันหลังแก้ไขยอดยกมาสินค้า
หลังแก้ไขยอดยกมาสินค้าเสร็จกดยืนยันเพื่อให้ระบบเปลี่ยนยอดยกมา

ฟังก์ชันการนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงินจากใบแจ้งหนี้

 • เมนูรายรับ/รายจ่าย > นำเข้ารายการเอกสาร > ใบเสร็จรับเงินจากใบแจ้งหนี้ ใช้สำหรับการทำรับชำระเงินพร้อมสร้างใบเสร็จรับเงินจากใบแจ้งหนี้ที่มีในระบบพร้อมกันหลายรายการ หรือนำเข้าด้วยไฟล์ Excel
การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงินจากใบแจ้งหนี้
เมนูรายรับ/รายจ่าย > นำเข้ารายการเอกสาร > ใบเสร็จรับเงินจากใบแจ้งหนี้
 • ที่หน้าสร้างข้อมูลนำเข้า แบ่งเป็นสองส่วนคือ
  1. ส่วนการอ้างอิงใบแจ้งหนี้ สามารถเลือกได้เฉพาะใบแจ้งหนี้ที่สถานะเป็นค้างชำระเท่านั้น
  2. ส่วนการสร้างใบเสร็จรับเงิน ระบบจะทำการสร้างใบเสร็จรับเงินโดยอ้างอิงวันที่และจำนวนเงินตามที่รับชำระ
หน้าสร้างข้อมูลนำเข้าใบเสร็จรับเงินจากใบแจ้งหนี้
หน้าสร้างข้อมูลนำเข้าใบเสร็จรับเงินจากใบแจ้งหนี้บนหน้าเว็บ
 • ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่สร้างมาจ้างใบแจ้งหนี้ จะมีการแสดง Timeline ด้านบน และอ้างอิงถึงใบแจ้งหนี้
ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่สร้างจากใบแจ้งหนี้
ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่สร้างจากใบแจ้งหนี้

ฟังก์ชันการนำเข้าบันทึกบัญชีรายวันหลายรายการ

 • เมนูรายรับ/รายจ่าย > นำเข้ารายการเอกสาร > บัญชีรายวัน ใช้สำหรับการสร้างบัญชีรายวันทีละหลายใบพร้อมกัน สามารถสร้างได้ทั้งสมุดรายวันทั่วไป ซื้อ ขาย รับ จ่าย
การนำเข้าบันทึกบัญชีรายวันหลายรายการ
เมนูรายรับ/รายจ่าย > นำเข้ารายการเอกสาร > บัญชีรายวัน
ตัวอย่างหน้าสร้างข้อมูลนำเข้าบัญชีรายวัน
ตัวอย่างหน้าสร้างข้อมูลนำเข้าบัญชีรายวัน
ตัวอย่างหน้าสร้างข้อมูลนำเข้าบัญชีรายวัน
ตัวอย่างหน้าสร้างข้อมูลนำเข้าบัญชีรายวัน
 • เมื่อสร้างนำเข้ารายการบัญชีรายวันเสร็จ ที่หน้ารายละเอียดจะแสดงเลขที่บัญชีที่สร้าง สามารถกดได้เพื่อไปที่หน้าสมุดรายวัน
ตัวอย่างหน้ารายละเอียดข้อมูลนำเข้าบัญชีรายวัน
ตัวอย่างหน้ารายละเอียดข้อมูลนำเข้าบัญชีรายวัน

ฟังก์ชันการชำระเงินพร้อมออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน

 • ที่ tab รับชำระเงินใบแจ้งหนี้ เพิ่มตัวเลือกที่ปุ่มรับชำระเงิน เพื่อชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
  • เอกสารใบแจ้งหนี้ที่ทำการออกใบกำกับภาษีไปแล้ว จะไม่มีตัวเลือกให้ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
การชำระเงินพร้อมออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน
ตัวเลือกปุ่มรับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
 • เมื่อกดที่ตัวเลือก ชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ระบบจะสร้างใบเสร็จรับเงินและเปิด tab ใหม่เพื่อแสดงรายละเอียดใบเสร็จนั้น
ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินหลังคำสั่งรับชำระ
ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินหลังคำสั่งรับชำระ

PEAK Payroll เพิ่มฟังก์ชันการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 อัตโนมัติ

 • เพิ่มฟังก์ชันการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ที่หน้าเพิ่มพนักงาน และหน้าทำจ่ายเงินเดือน
  • ช่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย หากแสดงเป็นช่องสีส้มหมายถึง ตัวเลขที่ใส่กับตัวเลขที่ระบบคำนวณได้ไม่เท่ากัน
  • หากแสดงเป็นช่องสีฟ้าหมายถึง ตัวเลขที่ใส่กับตัวเลขที่ระบบคำนวณได้เท่ากัน
หน้าทำจ่ายเงินเดือนกรณีมีการคำนวณหัก ณ ที่จ่ายใหม่
หน้าทำจ่ายเงินเดือนกรณีมีการคำนวณหัก ณ ที่จ่ายใหม่
 • หลังกดที่ไอคอน ระบบจะแสดงการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย กด “ใช้ยอดที่แนะนำ” เพื่อนำภาษีที่ระบบคำนวณให้ไปใช้
  • เงินได้ทั้งปีจะคำนวณจากยอดเงินได้ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน บวกกับเงินได้
  • ค่าลดหย่อนประกันสังคม ระบบจะแสดงตามมูลค่าสูงสุดที่หักได้ของแต่ละปี
หน้าคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้พนักงานในแต่ละเดือน
หน้าคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้พนักงานในแต่ละเดือน

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK