อัปเดตโปรแกรม 61

วันนี้ 02.06.2021 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK มีอัปเดต Version ใหม่  สามารถติดตามรายละเอียดการพัฒนาดังนี้

Update New PEAK

 • เปิดเมนูตั้งค่าบน NewPEAK ส่วนตั้งค่าเอกสาร และตั้งค่านโยบายบัญชี
 • เพิ่มรายการเงินที่คาดว่าจะเข้าออกของกิจการ หน้าปฏิทินในเมนูการเงิน
 • เพิ่มไอคอนการเงินประเภทสำรองรับจ่าย

Update

 • เพิ่มการแสดงค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา และมูลค่าซากในรายงานสินทรัพย์ถาวรรายตัว
 • เพิ่มการแสดง Preview ไฟล์แนบเอกสารให้รองรับสกุลไฟล์ .jpeg
 • เพิ่มการแจ้งเตือน กรณีกดออกจากหน้าสร้างเอกสารโดยที่ยังไม่มีการบันทึก
 • เพิ่มจำนวนสินทรัพย์ถาวร ให้รองรับสูงสุด 4,000 รายการ
 • ปรับหน้าการตั้งค่าผู้ใช้งานให้สามารถเพิ่มหรือแก้ไขสิทธิผู้อื่นได้ไม่เกินสิทธิที่ตนเองมีอยู่
 • ปรับการ input เบอร์โทรศัพท์ให้ใส่ข้อความหรือสัญลักษณ์พิเศษได้

Bug Fix

 • แก้ไขรายการเคลื่อนไหวหน้าการเงินหมายเหตุไม่แสดง กรณีรายการโอนเงินมีค่าธรรมเนียม
 • แก้ไขผังบัญชีพัก 999999 ไม่แสดงยอดเงินคงเหลือที่หน้าบัญชีแยกประเภท
 • แก้ไขหน้าหัก ณ ที่จ่ายในลิงก์ไม่แสดงลายเซนต์และตราประทับของกิจการ
 • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ และพัฒนาระบบ เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
ฟีเจอร์ใหม่

แนะนำ Highlight New Feature

 • เปิดเมนูตั้งค่าบน NewPEAK ส่วนตั้งค่าเอกสาร และตั้งค่านโยบายบัญชี
  • การตั้งค่าบน NewPEAK และ PEAK จะเชื่อมต่อและส่งผลถึงกัน
เมนูตั้งค่า
ทางเข้าเมนูตั้งค่าที่เพิ่มเข้ามา
 • เพิ่มรายการเงินที่คาดว่าจะเข้าออกของกิจการ หน้าปฏิทินในเมนูการเงิน
  1. เงินทีคาดว่าจะเข้า ดูจากเอกสารฝั่งรายรับที่มีวันครบกำหนดเป็นวันที่ในอนาคต
  2. เงินทีคาดว่าจะออก ดูจากเอกสารฝั่งรายจ่ายที่มีวันครบกำหนดเป็นวันที่ในอนาคต
  3. เงินทีคาดว่าจะเข้าออก จะไม่นำมาคำนวณ เป็นเงินเข้า-ออกสุทธิ
เอกสารฝั่งรายรับหรือรายจ่าย
ไอคอนแสดงกรณีที่มีเอกสารฝั่งรายรับหรือรายจ่ายกำหนดชำระในวันนั้น
หน้าแสดงรายละเอียดในปฎิทิน
หน้าแสดงรายละเอียดในปฎิทินที่มีข้อมูลรายการเงินที่คาดว่าจะเข้า-ออก
 • เพิ่มไอคอนการเงินประเภทสำรองรับจ่าย แสดงในตัวเลือกการชำระเงิน
ตัวอย่างไอคอนสำรองรับจ่าย
ตัวอย่างไอคอนสำรองรับจ่าย ที่แสดงในหน้าเอกสารส่วนรับชำระ
 • เพิ่มการแสดงค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา และมูลค่าซากในรายงานสินทรัพย์ถาวรรายตัว
ตัวอย่างรายงานสินทรัพย์
ตัวอย่างรายงานสินทรัพย์รายตัวที่เพิ่มคาเสื่อมราคาสะสมยกมาและมูลค่าซาก

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง inbox ของ Facebook PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์