tax-specific-business

ภาษีธุรกิจเฉพาะคือภาษีที่เก็บจากกิจการบางประเภทที่กฎหมายกำหนดเป็นพิเศษแยกจากภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยกรมสรรพากรเป็นผู้จัดเก็บจากธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยแบบคำขอ ภ.ธ.01 ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มกิจการ

กิจการที่ต้องเสียธุรกิจเฉพาะมีอะไรบ้าง

 1. กิจการธนาคาร
 2. ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
 3. การรับประกันชีวิต
 4. การรับจำนำ
 5. การประกอบการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ การให้กู้ยืมเงินค้ำประกัน แลกเปลี่ยนเงินตรา ออก ซื้อ หรือขายตั๋วเงิน หรือรับส่งเงินไปต่างประเทศด้วยวิธีต่างๆ
 6. การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร
 7. การซื้อและขายคืนหลักทรัพย์
 8. การประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริ่ง เป็นธุรกิจที่ลูกค้าตกลงจะโอนหนี้ทางการค้า ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริ่ง โดยผู้ประกอบการธุรกิจแฟ็กเตอริ่งนั้นตกลงจะให้สินเชื่อรวมถึง การรับที่จะดำเนินธุรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ การบริหารลูกหนี้ การเรียกเก็บหนี้ เป็นต้น

ฐานและอัตราภาษีสำหรับภาษีธุรกิจเฉพาะ

ฐานภาษีสำหรับการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ รายรับก่อนหักรายจ่ายของผู้ประกอบการภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่ว่าจะมาจากในหรือนอกราชอาณาจักร โดยคำนวณจากรายรับตามฐานภาษีของกิจการแต่ละประเภท คูณด้วยอัตราภาษีที่กำหนดไว้ รวมกับภาษีท้องถิ่นอีกร้อยละ 10 ของจำนวนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่คำนวณได้ โดยอัตราภาษีแสดงตามตารางดังต่อไปนี้

ตารางแสดงอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ

วิธียื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ

 1. ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการโดยใช้แบบภ.ธ.40 โดยแสดงประเภทกิจการ จำนวนเงินรายรับ จำนวนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีท้องถิ่นร้อยละ10ของภาษีธุรกิจเฉพาะ
 2. ผู้ประกอบการมีหน้าที่ที่ต้องยื่นแบบไม่ว่าจะมีรายรับในเดือนนั้นหรือไม่ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือสามารถยื่นแบบทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรซึ่งได้รับสิทธิ ขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษีออกไปอีก 8 วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของการยื่นแบบ
 3. ภาษีในเดือนภาษีใด เมื่อรวมคำนวณแล้วมีจำนวนไม่ถึง 100 บาท ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียภาษีสำหรับเดือนภาษีนั้น แต่ยังคงต้องยื่นแบบแสดงรายการตามปกติ

เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดทำ

 1. รายงานแสดงรายรับก่อนหักรายจ่าย โดยจัดทำเป็นรายวันและสรุปรายการทุกสิ้นเดือน
 2. รายงานแสดงรายรับก่อนหักรายจ่าย จัดทำเป็นรายสถานประกอบการและลงรายการให้เสร็จภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีรายรับ
 3. จัดเก็บรายงานดังกล่าวและเอกสารประกอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือวันจัดทำรายงานแล้วแต่กรณี

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK

อ้างอิง
https://www.spu.ac.th/uploads/contents/20161124131731.pdf
สรุปย่อภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยดร.นภัสรัญช์ บุญสร้าง
www.rd.go.th ภาษีธุรกิจเฉพาะ
http://www.elfms.ssru.ac.th/runglaksamee_ro/file.php/1/textion1/chapter5_6_7.pdf
ภาษ๊ธุรกิจเฉพาะ โดยอาจารย์ รุ่งรัศมี รอดขำ