เจ้าของกิจการควรรู้เรื่องภาษี

ภาษีเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ กิจการส่วนใหญ่จะจ้างนักบัญชีไว้คอยดูแลจัดการเรื่องภาษีเพื่อมิให้เกิดประเด็นทางภาษีกับกรมสรรพากร ที่จริงแล้วเจ้าของกิจการต้องตัดสินใจตั้งแต่ก่อนเริ่มธุรกิจว่าจะดำเนินธุรกิจแบบนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ถ้าผู้ประกอบการมีความรู้เรื่องภาษีก็คงจะดีไม่น้อยสำหรับการดำเนินกิจการ

สิ่งที่เจ้าของธุรกิจควรรู้เกี่ยวกับภาษี

ถึงแม้ธุรกิจจะจ้างนักบัญชีเป็นที่ปรึกษา เจ้าของธุรกิจก็ควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภาษี ซึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้เกี่ยวกับภาษีมีดังนี้

1 อัตราภาษีสำหรับประเภทธุรกิจบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

โดยปกติก่อนเริ่มกิจการผู้ประกอบการต้องตัดสินใจเลือกประเภทธุรกิจว่าจะเป็นแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีอัตราการเสียภาษีที่แตกต่างกัน ดังนี้

อัตราภาษี

เมื่อเริ่มต้นธุรกิจถ้ากิจการคาดว่ารายได้ต่อปีจะเกิน 750,000 บาทก็ควรเลือกประกอบธุรกิจในรูปบริษัท เนื่องจากอัตราภาษีอยู่ที่ 15% ซึ่งจะประหยัดภาษีมากกว่ากรณีบุคคลธรรมดา  

2 ประเภทภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

   ในการทำธุรกิจ มีภาษีที่สำคัญที่ผู้ประกอบการควรรู้ดังนี้

2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากการขายสินค้าหรือให้บริการในอัตรา7% 

2.2 ภาษีเงินได้ 

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเงินได้ของผู้ประกอบการประกอบด้วยภาษีครึ่งปีและภาษีประจำปี

กรณีธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล มีการยื่นภาษีครึ่งปีด้วยแบบภ.ง.ด.51 และภาษีประจำปีด้วย

แบบ ภ.ง.ด.50 

2.3 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เป็นภาษีที่เกิดจากนิติบุคคลจ่ายเงินให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ได้แก่ การจ่าย ค่าบริการ เป็นต้น และมีการหักภาษีไว้ก่อนที่จะจ่ายเงินเพื่อนำส่งกรมสรรพากร 

2.4 ภาษีอื่นๆ

ได้แก่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรแสตมป์ เป็นต้น

3   สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ผู้ประกอบการธุรกิจSMEs ควรทราบถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ภาครัฐมีมาตรการในการสนับสนุนธุรกิจSMEs  ได้แก่

3.1 การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินมา

                          ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ หักค่าเสื่อมราคาในอัตรา40% ของ

                          มูลค่าต้นทุน เป็นต้น

3.2 การจ้างงานผู้สูงอายุ ที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท

    กิจการสามารถหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า 

ข้อดีของการที่ผู้ประกอบการรู้เรื่องภาษี

ถ้าเจ้าของธุรกิจรู้เรื่องภาษี แน่นอนว่าจะต้องเป็นผลดีต่อกิจการ โดยทาง PEAK ได้แบ่งเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 

1 ช่วยกิจการประหยัดภาษีได้

ผู้ประกอบการที่เข้าใจเรื่องภาษี โดยแยกรายจ่ายส่วนตัวกับรายจ่ายของกิจการออกจากกัน ทำให้กิจการประหยัดภาษีได้ เพราะแยกรายจ่ายส่วนตัวซึ่งเป็นรายจ่ายต้องห้ามออกไป นอกจากนี้การที่เจ้าของกิจการรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็จะช่วยให้กิจการประหยัดภาษีได้ 

2 ช่วยผู้ประกอบการในการวางแผนการจัดการ

ผู้ประกอบการที่รู้ภาษีสามารถวางแผนเลือกทรัพยากรหรือดำเนินกิจกรรมที่นำมาซึ่งสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ การจัดหาเครื่องจักร การเลือกใช้ทรัพยากรบุคคล การจัดฝึกอบรม หรือแม้แต่การใช้เลือกโปรแกรมบัญชีที่ช่วยผู้ประกอบการในการจัดทำภาษีได้ถูกต้องรวดเร็วอย่างโปรแกรมPEAK ที่ให้ตัวเลขภาษีถูกต้องครบถ้วนและสามารถยื่นแบบได้ทันตามกำหนดเวลา  

3 ช่วยผู้ประกอบการในการคำนวณต้นทุนสินค้าได้อย่างถูกต้อง

ภาษีธุรกิจส่วนใหญ่แปรผันตามราคาสินค้า ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีเงินได้ เป็นต้น เมื่อผู้ประกอบการเข้าใจภาษีธุรกิจก็จะคำนวณต้นทุนสินค้าได้อย่างถูกต้อง

4 ลดความเสี่ยงในการเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม

การที่เจ้าของกิจการรู้เรื่องภาษีทำให้กิจการเสียภาษีถูกต้องและยื่นแบบได้ทันตามกำหนดเวลา จึงลดความเสี่ยงในการเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม

เห็นแล้วใช่ไหมครับว่า การที่เจ้าของกิจการรู้เรื่องภาษี จะสามารถช่วยให้องค์กรได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นมหาศาล ทางเจ้าของธุรกิจ จึงควรเริ่มหาข้อมูลไว้ หรืออาจจะใช้ PEAK เข้ามาช่วยดูแล ทำให้เข้าใจข้อมูลง่ายขึ้นได้ด้วยครับ

โปรแกรมบัญชีPEAK  มีPEAK  Board เป็น New Feature ที่ช่วยสรุปข้อมูลผลประกอบการ การจัดประเภทค่าใช้จ่าย ในรูป Dashboard ให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ในการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK

อ้างอิง

เรื่องภาษีที่เจ้าของกิจการต้องรู้

5 ข้อคิดภาษีธุรกิจ เรื่องที่ผู้ประกอบการควรรู้, ลงทุนศาสตร์ investor, 19 พฤษภาคม 2563