คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

รวมคำถามที่พบบ่อย ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ทุกรูปแบบไว้ในที่เดียว เตรียมพร้อมรับมาตรการภาครัฐ

e-Tax Invoice คืออะไร

e-Tax Invoice หรือใบกำกับภาษีที่ออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนที่จะต้องออกด้วยกระดาษเหมือนการออกใบกำกับภาษีทั่วไป โดยผู้ออกใบกำกับภาษี สามารถลงทะเบียนใช้งานกับกรมสรรพากรเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการออกเอกสารในการเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อดีของ e-Tax Invoice

  1. ลดการใช้กระดาษและประหยัดเวลาในการส่งเอกสาร สามารถส่งได้ทุกที่ทุกเวลา
  2. ลดภาระงานและง่ายต่อการจัดเก็บเอกสาร
  3. ช่วยลดความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการปลอมแปลงใบกำกับภาษี

e-Tax Invoice มีทั้งหมดกี่รูปแบบและใช้แตกต่างกันอย่างไร

e-Tax Invoice by Email คืออะไร

e-Tax Invoice by Email เป็นการจัดทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) มีการลงลายมือชื่อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) แล้วส่งผ่านระบบของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) เพื่อรับรองเวลาด้วยระบบ Email ซึ่งเหมาะกับกิจการขนาดไม่ใหญ่มากตามเกณฑ์รายได้ที่กรมสรรพากรกำหนด

ผู้มีสิทธิออก e-Tax Invoice by Email

  • ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • รายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท/ปี

ยื่นคำขอใช้ e-Tax Invoice by Email
การเชื่อมต่อ PEAK x e-Tax Invoice by Email
e-Tax Invoice by Email ต่างจาก e-Tax Invoice & e-Receipt อย่างไร

e-Tax Invoice & e-Receipt คืออะไร

e-Tax Invoice (ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์) คือ ใบกำกับภาษีรวมถึงใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้ ที่ได้มีการจัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) หรือได้มีการประทับรับรองเวลา (Time Stamp) ด้วยระบบ e-Tax Invoice by Email

e-Receipt (ใบรับอิเล็กทรอนิกส์) คือ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์หรือใบเสร็จรับเงินที่ได้มีการจัดทำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อดิจิทัลด้วยวิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด

ผู้มีสิทธิออก e-Tax Invoice & e-Receipt

  • ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือมีหน้าที่ออกใบรับ
  • มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
  • มีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยมีวิธีการสร้าง ส่ง และเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้

ยื่นคำขอใช้ e-Tax Invoice by Email
การเชื่อมต่อ PEAK x e-Tax Invoice by Email
e-Tax Invoice by Email ต่างจาก e-Tax Invoice & e-Receipt อย่างไร

e-Tax Invoice by Email กับ e-Tax Invoice & e-Receipt ต่างกันอย่างไร ใครควรใช้อันไหน

ความแตกต่างของ e-Tax Invoice by Email กับ e-Tax Invoice & e-Receipt

ความแตกต่างของ e-Tax Invoice by E-mail กับ e-Tax Invoice & e-Receipt

ขอบคุณภาพจาก: https://etax.rd.go.th/

  • e-Tax Invoice by Email เหมาะสำหรับผู้ประกอบการหรือกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท/ปี ซึ่งจะต้องจัดทำเฉพาะใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไฟล์ PDF/A-3 เท่านั้น
  • e-Tax Invoice & Receipt เหมาะสำหรับผู้ประกอบการหรือกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มีรายได้ไม่จำกัดหรือเกิน 30 ล้านบาท/ปี จะต้องจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของไฟล์ .xml เท่านั้น

ยื่นคำขอใช้ e-Tax Invoice by Email
ยื่นคำขอใช้ e-Tax Invoice & e-Receipt

ขั้นตอนการสมัคร e-Tax Invoice by Email

ขั้นตอนการสมัคร e-Tax Invoice by Email & e-Receipt

e-Tax Invoice by Email กับ e-Tax Invoice & e-Receipt ไม่ได้ประทับรับรองทางเวลา โดยรายละเอียดในอีเมลแจ้ง The response from the remote server was: 550 Invalid

รายละเอียดในอีเมลแจ้งว่า “The response from the remote server was: 550 Invalid” ในส่วนนี้ทาง ETDA รับทราบปัญหา และกำลังดำเนินการแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ช่องทางการติดต่อ ETDA

ส่ง e-Tax Invoice by Email ไม่ได้ประทับรับรองทางเวลา รายละเอียดในอีเมลแจ้ง Domain ที่ท่านใช้บริการอีเมล ยังไม่มีความน่าเชื่อถือ

สาเหตุเกิดจาก : อีเมลที่ใช้ส่ง e-Tax ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนอีเมลกับทาง ETDA สามารถติดต่อเพื่อขอรายละเอียดการลงทะเบียนกับทาง ETDA ได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้

ส่ง e-Tax Invoice by Email ไม่ได้ประทับรับรองทางเวลา เพราะ XML ภายใน PDF/A-3 ไม่ถูกต้อง

สาเหตุเกิดจาก : ระบุข้อมูลผู้ติดต่อที่หน้าเอกสารไม่ถูกต้อง เช่น ในช่องเบอร์ติดต่อมีการระบุอักขระพิเศษ, ข้อมูลผู้ติดต่อที่ไม่ได้ทำการระบุเลขผู้เสียภาษี 13 หลัก เป็นต้น

วิธีการตรวจสอบการส่ง e-Tax กรณีไม่ประทับรับรองทางเวลาจาก ETDA เนื่องจาก XML ภายใน PDF/A-3