howto-use-peakasset-selling

ขั้นตอนขายสินทรัพย์สามารถเข้าทำได้หลายวิธีดังนี้

วิธีที่ 1 เข้าที่ PEAK Asset เมนูทะเบียนสินทรัพย์ >> เลือกกลุ่มสินทรัพย์ >> เลือกสินทรัพย์ >>ทำรายการ >> ขายสินทรัพย์ (กรณีขายเชื่อหรือตั้งลูกหนี้)
วิธีที่ 2 เข้าที่เมนูรายรับ >> ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้ >> สร้างใบแจ้งหนี้ขายสินทรัพย์ (กรณีขายเชื่อหรือตั้งลูกหนี้)
วิธีที่ 3 เข้าที่เมนูรายรับ >> ใบเสร็จรับเงิน >> สร้างใบเสร็จรับเงินขายสินทรัพย์ (กรณีขายสด)

วิธีที่ 1 เข้าที่ PEAK Asset
ขั้นตอนที่ 1.1 เมนูทะเบียนสินทรัพย์ >> ขายสินทรัพย์ (กรณีขายเชื่อหรือตั้งลูกหนี้)

ขั้นตอนที่ 1.2 ระบบจะลิงก์ไปที่หน้าใบแจ้งหนี้เพื่อทำการขายสินทรัพย์

 • เมื่อระบบจะลิงก์ไปที่หน้าใบแจ้งหนี้เพื่อทำการขายสินทรัพย์แล้ว ให้เลือกสินทรัพย์ในทะเบียน ใส่ราคาขาย และข้อมูลอื่นๆ ตามที่ต้องการได้เลย
 • หากต้องการออกให้เป็นใบแจ้งหนี้/ใบกำกับให้ติ๊กออกใบกำกับภาษีขายได้
 • เมื่อทำการขายสินทรัพย์ ระบบ PEAK จะคำนวณค่าเสื่อมราคาให้ถึงวันที่ขายและจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ (สมุดรายวันทั่วไป JVDP) ก่อนทำการบันทึกบัญชีขายสินทรัพย์
  – หากมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ขายมากกว่าราคาขาย ส่วนต่างจะบันทึกเข้า 420101 – กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
  – หากมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ขายน้อยกว่าราคาขาย ส่วนต่างจะบันทึกเข้า 540102 – ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ของใบแจ้งหนี้ทีบันทึกขายสินทรัพย์

 • เมื่อกดอนุมัติระบบ PEAK Asset จะอัปเดตสถานะสินทรัพย์เป็นขายแล้ว

หน้า PEAK Asset ค่าเสื่อมก่อนบันทึกขายสินทรัพย์

หน้า PEAK Asset ค่าเสื่อมหลังบันทึกการขายสินทรัพย์

ขั้นตอนที่ 1.3 การรับชำระเงิน
เมื่อมีการรับชำระเงินให้เข้าที่เมนูรายรับ >> เลือกใบแจ้งหนี้ใบเดิม >> เลือกข้อมูลการชำระ >> กดรับชำระแล้ว

 • ระบุข้อมูลตามที่ต้องการและกดชำระเงิน
 • ตัวอย่างการสมุดรายวันการรับชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 1.4 ขั้นตอนออกใบเสร็จรับเงิน

 • เมื่อบันทึกรับเงินเรียบร้อยแล้วสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ตามรูปด้านล่าง
 • เมื่อกดออกใบเสร็จแล้ว ข้อมูลใบเสร็จจะอ้างอิงมาจากใบแจ้งหนี้ ให้ทำการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินอีกครั้งและกดอนุมัติใบเสร็จรับเงินขายสินทรัพย์ได้เลย

วิธีที่ 2 เข้าที่เมนูรายรับ >> ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้ >> กดดูทั้งหมด
เมื่อกดดูทั้งหมดแล้วให้กด เครื่องหมาย Drop Down ตรง +สร้างใบแจ้งหนี้ และเลือก ‘+สร้างใบแจ้งหนี้ขายสินทรัพย์ ‘ และทำตามขั้นตอนที่ 1.2 ได้เลย

วิธีที่ 3 เข้าที่เมนูรายรับ >> ใบเสร็จรับเงิน >> สร้างใบเสร็จรับเงินขายสินทรัพย์ (กรณีขายสด)

เมื่อกดดูทั้งหมดแล้วให้กด เครื่องหมาย Drop Down ตรง +ออกใบเสร็จ และเลือก ‘+สร้างใบเสร็จรับเงินขายสินทรัพย์ ‘ และกรอกข้อมูลที่ต้องการได้เลย เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วกดอนุมัติใบเสร็จรับเงินขายสินทรัพย์

สามารถดูวิดีโอวิธีการขายสินทรัพย์ (PA005) ได้ที่ลิงก์ PEAK Account วิธีการบันทึกขายสินทรัพย์

-จบขั้นตอนการขายสินทรัพย์-