เมื่อมีการ Import เอกสารเข้าไปแล้ว แต่เอกสารที่ Import ข้อมูลผิด ต้องการ Void ออกทั้งหมด การ Void สามารถทำได้ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่รายรับหรือรายจ่ายก็ได้ >> นำเข้าเอกสาร

ขั้นตอนที่ 2 เลือกเอกสารที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 3 กดตัวเลือก >> ยกเลิกเอกสารทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อกดยกเลิกเอกสารทั้งหมดแล้ว จะมีข้อความให้กดยืนยันอีกครั้ง ให้กด “ยืนยัน”

– จบขั้นตอนการ Void เอกสารที่ Import ทั้งหมด-