ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

ลูกค้า SMEs ของ PEAK สามารถใช้ค่าบริการโปรแกรม เป็น “ค่าซื้อ ค่าจ้างทำ หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์” ไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 200% สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2565 ตามมาตรการลดหย่อนภาษี ของ DEPA และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

เงื่อนไขการใช้ PEAK ในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

1.) ธุรกิจมีการจดทะเบียนนิติบุคคล และมีสำนักงานในประเทศไทย
2.) มีบุคคลสัญชาติไทย ถือหุ้นตั้งแต่ 51% ขึ้นไป
3.) มีทุนชำระแล้ว ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 30 ล้านบาท

อ้างอิง:

สมัครใช้งานโปรแกรมบัญชี PEAK ฟรี คลิก peakaccount.com
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง inbox ของ Facebook PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์