21 March 2023
PEAK_ภาษาอังกฤษสำคัญกับนักบัญชีอย่างไร-ปก

ภาษาอังกฤษสำคัญกับนักบัญชีอย่างไร

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจทั่วโลก ภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ตามที่ระบุในกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า ”The working language of ASEAN shall be English” แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการดำเนินธุรกิจ

ทำไมต้องเป็นภาษาอังกฤษ

จากการเข้าสู๋ AEC ทำให้หลายธุรกิจในประเทศไทยมีการร่วมทุนกับประเทศในอาเซียน ทำให้เกิดความหลากหลายในเรื่องของเชื้อชาติในการทำงานร่วมกัน ไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการเท่านั้น การใช้ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นสำหรับคนทำงานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติในแทบทุกสาขาอาชีพรวมถึงนักบัญชีด้วย  ผู้มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่ดีย่อมมีโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงาน รวมทั้งการเลื่อนตำแหน่ง หรือได้รับเงินเดือนที่สูงกว่า

ภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับนักบัญชีอย่างไร

ในปัจจุบันองค์กรในประเทศไทยมีการลงทุนหรือร่วมทุนจากต่างชาติ หรือการติดต่อกับลูกค้าหรือคู่ค้าที่เป็นชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น บุคลากรในองค์กรรวมทั้งนักบัญชีมีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารและการทำงาน ภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญสำหรับนักบัญชีดังต่อไปนี้

1. ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร ลูกค้าหรือ คู่ค้าที่เป็นชาวต่างชาติ

ด้วยภาระหน้าที่ของนักบัญชีในองค์กรเหล่านี้ ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติดังกล่าวทั้งภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร รวมถึงภายนอกองค์กร ได้แก่ ลูกค้าหรือคู่ค้า การที่นักบัญชีในองค์กรเหล่านี้มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี นอกจากจะเป็นผลดีต่อตัวนักบัญชีเองที่แสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน ย่อมเป็นผลดีต่อองค์กรด้วยทำให้การติดต่อประสานงานกับลูกค้าและคู่ค้าเกิดความเข้าใจที่ดี ส่งผลต่อการเติบโตขององค์กร

2. ใช้ในการจัดทำบัญชี และรายงานงบการเงิน

ในองค์กรที่มีการร่วมทุนหรือติดต่อกับต่างชาติ โดยทั่วไปจะมีการจัดทำบัญชีและออกรายงานงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษด้วย ภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญตั้งแต่การกำหนดชื่อบัญชี การลงรายการบัญชี การจัดทำงบทดลอง จนถึงขั้นตอนการออกรายงานงบการเงิน

3. ใช้ในการจัดทำรายงานภายในสำหรับผู้บริหาร

บริษัทที่มีการลงทุนหรือการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ ส่วนใหญ่ต้องจัดทำรายงานภายในสำหรับผู้บริหาร (Management Report) เป็นภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งโดยมากเป็นรายงานตัวเลขทางการบัญชีและการเงินไม่ว่าจะเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี รวมทั้งรายงานเฉพาะกิจที่ผู้บริหารต้องการ (Ad-hoc Report) เพื่อรายงานตัวเลขผลประกอบการ ข้อมูลทางการเงิน ให้แก่ผู้บริหารและผู้ลงทุนบริษัทต่างชาติจึงต้องอาศัยนักบัญชีที่มีความสามารถในการจัดทำรายงานด้วยภาษาอังกฤษ รวมทั้งการติดต่อพูดคุยหรือการติดต่อทางอีเมลกับเพื่อนร่วมงานด้วยภาษาอังกฤษ

ข้อได้เปรียบของการรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี

นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี นักบัญชีที่รู้ภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีย่อมมีความได้เปรียบ ดังนี้

1. มีโอกาสก้าวหน้าและเติบโตในวิชาชีพ

นักบัญชีที่มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นักบัญชีมีการเติบโตในวิชาชีพ มีโอกาสสูงในการได้เข้าร่วมงานกับบริษัทร่วมทุนจากต่างชาติ มีโอกาสประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้าและได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งไปสู่ระดับผู้บริหารขององค์กร

2. มีความเป็นมืออาชีพ

นักบัญชีที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการติดต่อกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ จะดูมีความเป็นมืออาชีพในสายตาของบุคคลเหล่านี้ ทำให้เกิดความเข้าใจในการสื่อสารที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อองค์กร

3. นักบัญชีที่เป็นผู้ประกอบการมีโอกาสหาลูกค้าต่างชาติได้

สำนักงานบัญชีหรือนักบัญชีอิสระซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมีโอกาสในการหาลูกค้าได้หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นต่างชาติ

ภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญสำหรับนักบัญชีดังที่กล่าวมา ไม่เพียงแต่การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ นักบัญชีควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการติดต่อสื่อสารและการจัดทำรายงาน เพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพรวมถึงการเติบโตขององค์กรด้วย

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK