5 October 2022

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.95

New Features New PEAK หน้า Online View เพิ่มฟังก์ชัน ตั้งค่ารูปแบบเอกสาร และเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษร New PEAK การสร้างใบเสร็จรับเงิน จากไฟล์ Shopee เพิ่มตัวเลือกวันที่ คำสั่งซื้อ New PEAK ทำให้ e-Tax Invoice สามารถกดส่งเอกสารใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้ PEAK Tax …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.93

New Features New PEAK ฟังก์ชันการเลือกช่วงเวลาสำหรับการดูสมุดรายวัน New PEAK เพิ่มฟังก์ชันการซ่อนข้อความ “ใบกำกับภาษี” บน Online View New PEAK เพิ่มฟังก์ชันการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ บน Online View New PEAK กิจกรรม PEAK Mission สอนการใช้งานเริ่มต้น สำหรับกิจการที่สร้างใหม่ …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.92

New Features PEAK Payroll ปรับระบบคำนวณประกันสังคมให้เป็นจำนวนเต็มเสมอ PEAK Asset ปรับการนำเข้าสินทรัพย์ ให้สามารถใส่หน่วยสินทรัพย์ที่สร้างได้ PEAK Tax เพิ่มตัวเลือกขอคืนภาษี กรณียื่นแบบภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย Update PEAK ป้องกันการสร้างเลขที่บัญชีเกิน 16 ตัวอักษร New PEAK เพิ่มให้การออกเช็คจ่ายใส่เลขที่สาขา และเลขที่บัญชีให้อัตโนมัติ New PEAK ระบบจำการแสดงจำนวนรายการต่อหน้าเอกสาร …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.91

New Features New PEAK ฟังก์ชันไม่อนุมัติเอกสาร สำหรับเอกสารสถานะส่งอนุมัติ New PEAK เพิ่มตัวเลือกแสดงยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท ในรายงานสินค้า/บริการ PEAK Tax เพิ่ม Tab ข้อมูลประวัติการใช้งาน PEAK Tax ฟังก์ชันตัวเลือกออก Text File แบบซ่อนคำอธิบายรายการ Update New PEAK เพิ่มตัวเลือกดาวน์โหลดคู่มือเริ่มต้นการใช้งาน …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.90

New Features New PEAK ฟังก์ชันใส่กลุ่มจัดประเภท ปันส่วนเป็นจำนวนเงิน New PEAK ปุ่มคืนค่าเริ่มต้นที่หน้าแก้ไขเอกสาร Online View New PEAK รายงานการซื้อขายสินค้ารายตัว New PEAK การแสดงตัวอย่างภาพไฟล์แนบ PEAK Tax ฟังก์ชันการใส่ข้อมูลอ้างอิง และแสดงผลที่หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย Update New …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.89

New Features PEAK Payroll เพิ่มการแสดงแผนก ตำแหน่ง และช่องทางการรับเงินของพนักงานในหน้ารายงาน PEAK Tax เพิ่มตั้งค่าการแสดงผลของหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย PEAK Tax เพิ่มรายงานแสดงรายการที่ดึงข้อมูลจาก PEAK Update New PEAK ปรับระบบให้สามารถใส่เลขที่บ้านได้สูงสุด 16 ตัวอักษร New PEAK หน้าข้อมูลประวัติ …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.88

New Features New PEAK เพิ่มฟังก์ชันเพิ่มต้นทุนอื่นตอนซื้อสินทรัพย์ Online View เพิ่มฟังก์ชันการแสดงเลขที่เอกสารตามแต่ละประเภทของเอกสาร PEAK Tax เพิ่มหน้าการสมัครใช้งาน และหน้าสร้างกิจการ PEAK Tax เพิ่มการแสดงข้อมูล ระหว่างที่ระบบกำลังทำรายการสร้างเอกสารภาษี Update New PEAK ทำให้ใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี้ แบบอ้างอิงเปิดให้สามารถแก้ไขประเภท VAT ได้ New …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.86

New Features PEAK Tax เพิ่มตัวเลือกประเภทหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ออกให้ครั้งเดียว ออกให้ตลอดไป) PEAK Tax เพิ่มฟังก์ชันการสร้าง ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.2 PEAK Tax เพิ่มการออกรายงานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบกำกับภาษีซื้อ และใบกำกับภาษีขาย New PEAK เพิ่มตัวเลือกการพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.85

New Features New PEAK ฟังก์ชันกดรับใบเสร็จ ที่เอกสารฝั่งรายจ่าย New PEAK ฟังก์ชันรับใบเสร็จและลงทะเบียนใบกำกับภาษี ที่หน้าตารางฝั่งรายจ่าย Online View เพิ่มปุ่มตัวเลือกแก้ไขชื่อสมุดรายวันที่หน้า PEAK Tax เพิ่มปุ่มอัปเดตข้อมูล กรณีข้อมูลไม่ตรงกับใน PEAK Update Online View เพิ่มคำว่าสาขาที่ ของเอกสารในหน้า Online View …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.84

New Features New PEAK เพิ่มเอกสารใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ รับใบลดหนี้ และรับใบเพิ่มหนี้ New PEAK เพิ่มรูปแบบการชำระเงินแบบตัดชำระกับเอกสารที่ค้างชำระ New PEAK เพิ่มการปันส่วนกลุ่มจัดประเภท (Classification) แบ่งแยกรายบัญชี เพิ่มสิทธิการใช้งาน สำหรับดูแลสินค้าและต้นทุนขายของกิจการ Online View เพิ่มฟังก์ชันตั้งค่าแบ่งสีระหว่างต้นฉบับ และสำเนา Online View เพิ่มการแสดงลายน้ำ …