20 October 2021

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.73

New Features เปิดเมนูบัญชีบน New PEAK พร้อมฟังก์ชันใหม่ ผังบัญชี สำหรับเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลบัญชี บัญชีรายวัน Import สร้างทีละหลายรายการ บัญชีแยกประเภท งบทดลอง เพิ่มการแสดงผลแบบหลังปิดรายได้ค่าใช้จ่าย และยอดเคลื่อนไหวรายเดือน งบแสดงฐานะการเงิน เพิ่มการเปรียบเทียบสินทรัพย์รวม และยอดเปลี่ยนแปลง งบกำไรขาดทุน เพิ่มการเปรียบเทียบรายได้รวม และยอดเปลี่ยนแปลง ฟังก์ชันปรับปรุงยอดยกมาจำนวนและราคาสินค้า ฟังก์ชันการนำเข้าบันทึกบัญชีรายวันหลายรายการ …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.71

New Features เปิดเมนูสินค้าบน New PEAK พร้อมฟังก์ชันใหม่ ฟังก์ชันตั้งค่าผูกผังบัญชีสินค้า ต้นทุนขาย และรายได้จากการขายสินค้า/บริการ ฟังก์ชันใส่ยอดยกมาสินค้ากรณีมีสินค้าจากหลาย ๆ รายการซื้อ ฟังก์ชันแนบรูปสินค้า/บริการ แบ่งตามแต่ละรายการสินค้า ฟังก์ชันหน้านำเข้าสินค้า/บริการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขรายการก่อนนำเข้าสินค้า/บริการ หน้ารายงานสรุปยอดขาย ต้นทุนและกำไรของสินค้า หน้ารายงานเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายย้อนหลัง หน้าแสดงการเคลื่อนไหวของสต็อก และต้นทุนขายในแต่ละรายการ ฟังก์ชันติดตามสินค้า/บริการ พร้อมแสดงข้อมูลยอดขายตามช่วงเวลา เพิ่มปุ่มเปลี่ยนภาษาไทย-อังกฤษบนเอกสาร Online …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.70

New Features บน NewPEAK เพิ่มฟังก์ชันการส่ง e-Tax Invoice & e-Receipt ผ่านผู้ให้บริการ INET รูปแบบเอกสารใหม่ (Online View) เพิ่มตัวเลือกการเปิด-ปิด QR Code และลายเซ็น Update รูปแบบเอกสารใหม่ (Online View) ใบเสนอราคา เพิ่มตัวเลือกการแสดงช่องทางการชำระเงิน เพิ่มตัวเลือกค้นหาขั้นสูงสำหรับการหาเอกสารที่ไม่มีกลุ่มจัดประเภท (Classification) เพิ่มไอคอน …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.69

New Features เพิ่มฟังก์ชันยืนยันตัวตนกิจการ (Verify) เพื่อป้องกันการถูกแอบอ้างมาสร้างกิจการบน PEAK และเพิ่มความหน้าเชื่อถือให้กับกิจการ @PEAKConnect เพิ่มการใส่ข้อมูลส่วนลดรวม กลุ่มจัดประเภทเอกสาร และ Tag สำหรับการสร้างเอกสาร การสร้างเอกสารรายเดือน (Recurring) เพิ่มการใส่ข้อมูลกลุ่มจัดประเภท ทำให้เอกสารที่สร้างในรอบถัดไปจะมีข้อมูลการจัดประเภทด้วย Update ปรับช่องอ้างอิงเอกสารให้รองรับตัวอักษรได้สูงสุด 32 ตัวอักษร เพิ่มตัวเลือกที่หน้ารวมรายงานเกี่ยวกับการขาย ให้รองรับการแสดงรายการสูงสุด 50 รายการ …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.68

Update New PEAK รูปแบบเอกสารใหม่ (Online View) เพิ่มปุ่มแก้ไข สำหรับใช้งานฟังก์ชันปรับสี รูปแบบ และข้อความเอกสาร ให้เป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละกิจการ รูปแบบเอกสารใหม่ (Online View) เพิ่มปุ่มสำหรับดูรหัสผ่านและรีเซ็ตรหัสผ่าน กรณีที่กิจการตั้งค่าเปิดใช้งานรหัสเข้าเอกสาร บน New PEAK เพิ่มฟังก์ชันการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ด้วยการค้นหาจากชื่อกิจการ PEAK Board เพิ่มการออกรายงานไฟล์ Excel ยอดบัญชีตามกลุ่มจัดประเภท Update ปรับการใส่เลขที่สินค้า …

อัปเดตโปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.67

Update New PEAK เพิ่มรูปแบบเอกสารใหม่ (Online View) แสดงข้อมูลมากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการติดต่อทางธุรกิจ และเพิ่มฟังก์ชันการใส่รหัสก่อนเข้าดูเอกสาร เพิ่มเมนูตั้งค่าการแสดงข้อมูลสาธารณะ สำหรับการแสดงผลลายเซ็น ตราประทับ และการใช้งานรหัสเข้าถึงเอกสาร PEAK Board เพิ่มการแสดงรายงานรูปแบบย่อ และแบบบัญชีแยกประเภท เพื่อให้การทำงานระหว่างผู้ประกอบการและนักบัญชีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น PEAK Payroll เพิ่มการออกรายงานพนักงานที่สร้างในระบบ Update ปรับขนาดช่องเลือกผู้ติดต่อ สินค้า บัญชี และการชำระเงิน ให้กว้างขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น …

อัปเดตโปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.66

Update New PEAK เพิ่มประเภท e-Wallet ในหน้าการเงิน เพื่อใช้สำหรับกิจการที่มีการรับจ่ายเงินผ่านผู้ให้บริการอื่น เช่นการขายของผ่าน e-Commerce หรือ การเติมเงินเพื่อใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่น เพิ่มฟังก์ชันการลงทะเบียนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย พร้อมแนบไฟล์และใส่รายละเอียดข้อมูลใบหัก ณ ที่จ่ายที่ได้รับ เปิดใช้งาน ฟังก์ชันส่ง e-mail และเพิ่มฟังก์ชันการแนบไฟล์พร้อมกับเอกสารที่ส่ง เพิ่มฟังก์ชันตั้งค่าวงเงินขายเชื่อ และระบบป้องกันการสร้างเอกสารใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคาเกินวงเงินขายเชื่อ Update เพิ่มรายงานงบทดลองเคลื่อนไหวรายเดือน ในหน้ารวมเอกสาร …

อัปเดตโปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.65

วันนี้ 16.06.2021 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK มีอัปเดต Version ใหม่  สามารถติดตามรายละเอียดการพัฒนาดังนี้ Update New PEAK ฟังก์ชันใหม่ กลุ่มจัดประเภท (Classification) ที่ช่วยแบ่งกำไรขาดทุนตามโปรเจค แผนก สาขา หรืออื่น ๆ ตามต้องการ ระบบใหม่ PEAK Board ระบบช่วยแสดงข้อมูลผลประกอบการ ที่มี Dashboard …

PEAK Board ตัวช่วยให้คุณวางแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบใหม่จาก PEAK Board ที่จะมาช่วยให้ผู้ประกอบการ ดูข้อมูลผลประกอบการ ที่มี Dashboard แสดงข้อมูลสรุปผลอย่างง่าย สวยงาม ถูกต้อง สามารถนำข้อมูลไปตัดสินใจในการทำธุรกิจสำคัญ ๆ ได้ พร้อมกับการอัปเดตฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภท (Classification) บน New PEAK ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดประเภทรายได้-ค่าใช้จ่ายออกตามข้อมูลที่ต้องการ เช่น จัดกลุ่มประเภทตามสาขา ตามพนักงานขาย ตามโปรเจค แบ่งค่าใช้จ่ายตามแผนกเพื่อดูต้นทุนของแต่ละทีม เป็นต้น …

อัปเดตโปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.64

วันนี้ 02.06.2021 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK มีอัปเดต Version ใหม่  สามารถติดตามรายละเอียดการพัฒนาดังนี้ Update New PEAK เปิดเมนูตั้งค่าบน NewPEAK ส่วนตั้งค่าเอกสาร และตั้งค่านโยบายบัญชี เพิ่มรายการเงินที่คาดว่าจะเข้าออกของกิจการ หน้าปฏิทินในเมนูการเงิน เพิ่มไอคอนการเงินประเภทสำรองรับจ่าย Update เพิ่มการแสดงค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา และมูลค่าซากในรายงานสินทรัพย์ถาวรรายตัว เพิ่มการแสดง Preview ไฟล์แนบเอกสารให้รองรับสกุลไฟล์ .jpeg เพิ่มการแจ้งเตือน …