20 October 2021

การพิมพ์รายงาน Text File New PEAK (NF001)

การพิมพ์ Text File เพื่อแปลงไฟล์ในกรมสรรพากร แล้วทำการยื่นภาษีแบบออนไลน์สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูการเงิน > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ขั้นตอนที่ 2 กดพิมพ์รายงาน > พิมพ์ Text File ขั้นตอนที่ 3 เลือกเดือนภาษีที่ต้องการส่ง และเลือกแบบภาษี เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วกด “พิมพ์รายงาน” …

การแก้ไขผังบัญชี (NA002)

กรณีผังบัญชีที่สร้างขึ้นเอง สามารถแก้ไขผังบัญชีได้โดยทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูบัญชี > ผังบัญชี > เลือกผังบัญชีที่ต้องการ โดย กดเครื่องหมาย ” + “ เพื่อแสดงผังบัญชีย่อย ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเลือกผังบัญชีที่ต้องการแล้ว กด ตัวเลือก > กดแก้ไข เมื่อแก้ไขข้อมูลที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม ” …

การลบผังบัญชี (NA003)

ผังบัญชีที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นเองและยังไม่เคยนำผังบัญชีนี้ไปสร้างเอกสาร จะสามารถลบได้ โดยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูบัญชี > ผังบัญชี > เลือกผังบัญชีที่ต้องการ โดยการกด เครื่องหมาย ” + “ เพื่อแสดงผังบัญชีย่อย ขั้นตอนที่ 2 กดตัวเลือก > กดลบ เมื่อกดลบแล้ว จะมี Pop – up …

วิธีการเพิ่มผังบัญชี (NA001)

วิธีการเพิ่มผังบัญชีสามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูบัญชี > ผังบัญชี > + เพิ่มบัญชี ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลที่ต้องการ เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้ว กด “เพิ่มบัญชี” -วิธีการเพิ่มผังบัญชี –

การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงินจากใบแจ้งหนี้ (NR043)

การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงินจากใบแจ้งหนี้ ใช้สำหรับการทำรับชำระเงินพร้อมสร้างใบเสร็จรับเงินจากใบแจ้งหนี้ที่มีในระบบพร้อมกันหลายรายการ หรือนำเข้าด้วยไฟล์ Excel สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูรายรับหรือรายจ่าย > นำเข้ารายการเอกสาร > ใบเสร็จรับเงินจากใบแจ้งหนี้ > สร้างข้อมูลนำเข้า ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลที่ต้องการที่หน้าสร้างข้อมูลนำเข้า แบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนการอ้างอิงใบแจ้งหนี้ สามารถเลือกได้เฉพาะใบแจ้งหนี้ที่สถานะเป็นค้างชำระเท่านั้นส่วนการสร้างใบเสร็จรับเงิน ระบบจะทำการสร้างใบเสร็จรับเงินโดยอ้างอิงวันที่และจำนวนเงินตามที่รับชำระ ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่สร้างมาจ้างใบแจ้งหนี้ จะมีการแสดง Timeline …

วิธีการให้ระบบคำนวณ ภ.ง.ด 1 ให้ (PR011)

วิธีการให้ระบบคำนวณ ภ.ง.ด 1 สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่ระบบ Payroll ขั้นตอนที่ 2 กรอกฐานข้อมูลเพื่อให้ระบบคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายโดยกดเข้าที่เมนูพนักงาน >> กดเพิ่มพนักงานใหม่ หรือหากเคยเพิ่มพนักงานคนนี้ไว้แล้วสามารถกดที่เลขที่พนักงาน >> กดตัวเลือก >> กดแก้ไข 2.1 เลือกขั้นสูง 2.2 เลื่อนแถบลงมาด้านล่าง 2.3ใส่จำนวนตั้งต้นเงินเดือน …

วิธีการยกเลิกหรือ Void รายการปรับปรุงยอดสินค้า(NI020)

วิธีการยกเลิกหรือ Void รายการปรับปรุงสินค้า สามารถทำได้ตามตัวอย่างดังนี้ขั้นตอนที่ 1 เลือกสินค้า >> สินค้า/บริการ >> ดูภาพรวม >> เลือกรหัสสินค้าที่ต้องการ Void การปรับยอดสินค้า ขั้นตอนที่ 2 เลือกเคลื่อนไหว >> รายการซื้อขายย้อนหลัง >> เลือกรายการที่ต้องการ Void ขั้นตอนที่ 3 เมื่อเลือกรายการที่ต้องการแล้ว ให้กด ยกเลิกรายการปรับปรุง …

วิธีการแก้ไขยอดยกมาของสินค้า (NI019)

วิธีการแก้ไขยอดยกมาสินค้าสามารถทำได้ตามตัวอย่างดังนี้ขั้นตอนที่ 1 เลือกสินค้า >> สินค้า/บริการ >> ดูภาพรวม >> เลือกรหัสสินค้าที่ต้องการแก้ไขยอดยกมา ขั้นตอนที่ 2 เลือกเคลื่อนไหว >> รายการซื้อขายย้อนหลัง >> ตัวเลือก >> ปรับปรุงจำนวนสินค้ายกมา ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกดปรับปรุงจำนวนสินค้ายกมาแล้ว จะมี Pop-Up แสดงให้กดปุ่ม ‘แก้ไข’ …

กรณีขายสินทรัพย์ที่มีการคำนวณค่าเสื่อม NEW PEAK (NR042)

กรณีขายสินทรัพย์ที่มีการคำนวณค่าเสื่อมอัตโนมัติไว้ มีขั้นตอนสำคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ทำรายการหยุดคิดค่าเสื่อมราคาขั้นตอนที่ 2  ขายสินทรัพย์ ขั้นตอนที่ 3 บันทึกขาดทุน/กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ ตัวอย่างทางบริษัทได้ทำการซื้อคอมพิวเตอร์มา 1 เครื่อง ราคา 20,000 บาท โดยทำการซื้อสินทรัพย์เมื่อวันที่ 01 ม.ค. 2018 ซึ่งมีการขายสินทรัพย์นี้ในวันที่ 28ก.ย.2021 ในราคา 15,000 …

วิธีการคัดลอกใบสั่งซื้อ NEW PEAK (NE004)

ขั้นตอนการคัดลอกใบสั่งซื้อ สามารถแบ่งการคัดลอกได้ 2 แบบ แบบที่ 1: คัดลอกใบสั่งซื้อกรณีใบสั่งซื้ออยู่สถานะร่าง หรืออนุมัติแล้ว แบบที่ 2: คัดลอกใบสั่งซื้อกรณีที่ใบสั่งซื้ออยู่ในถังขยะ แบบที่ 1: คัดลอกใบสั่งซื้อกรณีใบสั่งซื้ออยู่สถานะร่าง หรืออนุมัติแล้ว มีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูรายจ่าย >> เลือกหัวข้อใบสั่งซื้อ >> เลือกเอกสารใบสั่งซื้อที่ต้องการคัดลอก ขั้นตอนที่ 2 คัดลอกเอกสาร …