26 July 2021

บันทึกการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างประเทศ และรายการ ภ.พ.36 (PP36) ให้โชว์ในรายงานภาษี (E054)

การบันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ่ายไปต่างประเทศ และนำส่งภาษีซื้อให้กรมสรรพากร สามารถบันทึกได้ตามตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ ตัวอย่าง กิจการได้รับใบเสร็จรับเงินจากบจ. Google ต่างประเทศ เป็นค่าโฆษณา ราคา 100,000 บาท ใบเสร็จรับเงินระบุวันที่ 01/09/2020 และทางกิจการชำระค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท ให้ทาง บจ. Google 01/09/2020 หมายเหตุ การจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย ผู้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการจะเป็นผู้ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มแทน โดยต้องยื่นแบบ …

การประยุกต์ใช้งานประเภทธุรกิจผลิต (E012)

ทางโปรแกรม PEAK จะรองรับธุรกิจประเภทซื้อมาขาย-ไป และบริการ หากเป็นธุรกิจผลิตยังไม่รองรับ ซึ่งจะมีวิธีการใช้งานประยุกต์ตามขั้นตอนดังนี้ ข้อมูลตัวอย่าง นำสินค้า AA และ สินค้า BB มาผลิตให้เป็นสินค้า CC ขั้นตอนที่ 1: ขั้นตอนบันทึกซื้อสินค้าที่นำมาผลิตเข้าสต็อก ตัวอย่าง ทำการซื้อสินค้า AA และ BB เข้าระบบสต็อก โดยทำการบันทึกที่หน้ารายจ่าย>> บันทึกรายการจ่าย …

การดูรายงานใน PEAK Board (PB002)

สำหรับ PEAK Board วันนี้ระบบจะเปิดให้ทุกแพ็กเกจ ได้ทดลองใช้งานฟรีจนถึงวันที่ 31/12/2021 หลังจากนั้นจะสามารถใช้ได้เฉพาะแพ็กเกจ Pro+ เท่านั้น PEAK Board จะช่วยให้ผู้ประกอบการดูข้อมูลผลประกอบการ ที่มี Dashboard แสดงข้อมูลสรุปผลอย่างง่าย สวยงาม ถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลไปตัดสินใจในการทำธุรกิจได้ รวมถึงรายกงานตามฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภทได้ด้วย ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่หน้า PEAK Board ได้โดยกดสัญลักษณ์ …

การใช้งานฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภท (PB001)

สำหรับ PEAK Board วันนี้ระบบจะเปิดให้ทุกแพ็กเกจ ได้ทดลองใช้งานฟรี จนถึงวันที่ 31/12/2021 หลังจากนั้นจะสามารถใช้ได้เฉพาะแพ็กเกจ Pro+ เท่านั้น ฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภท (Classification) บน New PEAK ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดประเภทรายได้-ค่าใช้จ่ายออกตามข้อมูลที่ต้องการ เช่น จัดกลุ่มประเภทตามสาขา ตามพนักงานขาย ตามโปรเจค แบ่งค่าใช้จ่ายตามแผนกเพื่อดูต้นทุนของแต่ละทีม เป็นต้น การใช้งานฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภทจะอยู่ในหน้า New PEAK …

PEAK Board ตัวช่วยให้คุณวางแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบใหม่จาก PEAK Board ที่จะมาช่วยให้ผู้ประกอบการ ดูข้อมูลผลประกอบการ ที่มี Dashboard แสดงข้อมูลสรุปผลอย่างง่าย สวยงาม ถูกต้อง สามารถนำข้อมูลไปตัดสินใจในการทำธุรกิจสำคัญ ๆ ได้ พร้อมกับการอัปเดตฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภท (Classification) บน New PEAK ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดประเภทรายได้-ค่าใช้จ่ายออกตามข้อมูลที่ต้องการ เช่น จัดกลุ่มประเภทตามสาขา ตามพนักงานขาย ตามโปรเจค แบ่งค่าใช้จ่ายตามแผนกเพื่อดูต้นทุนของแต่ละทีม เป็นต้น …

วิธีการประยุกต์ การบันทึกค่าใช้จ่ายสินค้านำเข้า เป็นต้นทุนของสินค้า (E058)

โดยปกติกิจการที่นำเข้าสินค้า กิจการจะบันทึกรายการจ่ายเพื่อซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่ได้รับ แต่เมื่อกิจการได้รับเอกสารค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าขนส่ง รายจ่ายอื่นๆ โดยกิจการต้องการบันทึกรวมไว้เป็นต้นทุนของสินค้านั้นๆ ด้วย สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อบันทึกการจ่ายสินค้านำเข้า ได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เพิ่มผังบัญชีสินค้ารอคำนวณ โดยเข้าที่เมนูบัญชี >> ผังบัญชี >> เพิ่มผังบัญชีสินค้ารอคำนวณ เพื่อมาใช้ประยุกต์ใช้งาน เมื่อเพิ่มเรียบร้อยแล้วกด + เพิ่ม ขั้นตอนที่ 2: …

การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงิน (NR038) (Import Receipt)

การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงินสามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้วิธีที่ 1 การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงินแบบสร้างข้อมูลนำเข้าบนโปรแกรมวิธีที่ 2 การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงินโดยใช้ไฟล์ Excel วิธีที่ 1 การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงินแบบสร้างข้อมูลนำเข้าบนโปรแกรม สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1.1. เลือกเมนูรายรับ >> นำเข้าเอกสาร ขั้นตอนที่ 1.2 กดปุ่ม + สร้างข้อมูลนำเข้า ขั้นตอนที่ 1.3 เลือกใบเสร็จรับเงิน …

การนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้ (NR037) (Import Invoice)

การนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้วิธีที่ 1 การนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้แบบสร้างข้อมูลนำเข้าบนโปรแกรมวิธีที่ 2 การนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้โดยใช้ไฟล์ Excel วิธีที่ 1 การนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้แบบสร้างข้อมูลนำเข้าบนโปรแกรม สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1.1. เลือกเมนูรายรับ >> นำเข้าเอกสาร ขั้นตอนที่ 1.2. กดปุ่ม + สร้างข้อมูลนำเข้า ขั้นตอนที่ 1.3. เลือกใบแจ้งหนี้ …

การตั้งค่าใน PEAK Payroll กรณีพนักงานลาออก (PR008)

การตั้งค่าใน PEAK Payroll กรณีพนักงานลาออก มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: เข้าเมนู “พนักงาน” และกดเลือกรายชื่อพนักงานคนดังกล่าวที่ต้องการลาออก ขั้นตอนที่ 2: กดเครื่องหมาย Dropdown ปุ่ม “ตัวเลือก” แล้วเลือกหัวข้อ “ลาออก“ ขั้นตอนที่ 3: ระบบจะแสดง Pop-Up “ยืนยันการลาออก” ให้ทางกิจการระบุวันที่ออก, สาเหตุการลาออก …

วิธีการส่งสลิปเงินเดือนให้พนักงานทางอีเมล (PR007)

วิธีการส่งสลิปเงินเดือนให้พนักงานทางอีเมล มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: เข้าไปที่เมนูเงินเดือน และเลือกบันทึกการจ่ายเงินเดือนที่ต้องการส่งอีเมล ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่ม “อีเมล”ระบบจะทำการส่งเข้าอีเมลที่ระบุในข้อมูลของพนักงานคนนั้นๆ ขั้นตอนที่ 3: ขั้นตอนที่ 3.1 หากไม่ต้องการส่งสลิปให้พนักงานคนใด สามารถกดเครื่องหมายกากบาท (X) ออกก่อนกดปุ่ม “ยืนยัน” หมายเหตุ: หากพนักงานท่านใด ไม่ได้ระบุอีเมลไว้ จะไม่สามารถกดปุ่ม “ยืนยัน” ได้ …