5 October 2022

พิมพ์รายงานสินค้ารายตัว New PEAK

วิธีการดูรายงานสินค้ารายตัวเพื่อดูรายการซื้อ-ขายของแต่ละรายการสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เข้าที่เมนูสินค้า > สินค้า/บริการ > ดูภาพรวม > เลือกประเภทสินค้าหรือบริการ > เลือกรหัสสินค้า/บริการที่ต้องการ ขั้นตอนที่ 2 : เลือก เคลื่อนไหว > กดพิมพ์รายงาน ขั้นตอนที่ 3 : ระบุช่วงเวลาที่ต้องการดูรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า > …

สร้างใบรวมจ่าย (CPN001)

การสร้างใบรวมจ่ายในระบบ PEAK คือ การนำบันทึกรายการจ่ายหลายๆใบ ที่ยังไม่มีการชำระเงิน มาทำการสร้างใบรวมจ่าย เพื่อทำการชำระเงินให้กับคู่ค้า ซึ่งฟังก์ชันใบรวมจ่ายของระบบ PEAK สกุลเงินของเอกสารต้องเป็นสกุลเงินเดียวกัน ไม่สามารถสร้างใบรวมจ่ายที่มีสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศได้ วิธีการสร้างใบรวมจ่าย มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: ไปที่หน้ารายจ่าย >> ใบรวมจ่าย >> กดปุ่ม สร้าง ขั้นตอนที่ 2: ขั้นตอนเลือกเอกสาร ทำการระบุข้อมูลดังนี้ …

การเชื่อมต่อ PEAK x Page365

Page365 คือ ระบบช่วยจัดการร้านค้าออนไลน์แบบครบวงจร ใช้งานฟรีตลอดชีพ ช่วยจัดการทุกขั้นตอนการขายของออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น การแชท รับออเดอร์ ช่องทางชำระเงิน การจัดส่งและสต๊อก จัดการทุกอย่าง ง่ายในระบบเดียว วิธีการเชื่อมต่อระหว่าง PEAK กับ Page365 สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่เมนู “ตั้งค่า” > “เชื่อมต่อระบบภายนอก” > …

การเชื่อมต่อ PEAK x Leceipt

Leceipt คือระบบจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการทำงานกับระบบ e-Tax invoice & e-Receipt กรมสรรพากร ช่วยลดค่าจัดส่งและเวลาในการจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า สร้างเอกสาร e-Tax ได้ทุกเอกสาร ไม่ว่าจะเป็น ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี, ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จ ช่วยประหยัดต้นทุนในการพิมพ์เอกสารและประหยัดเวลาในการจัดส่งเอกสาร รวมถึงการจัดทำข้อมูล e-Tax invoice & e-Receipt เป็นไปตามมาตรฐานของกรมสรรพากรอีกด้วย วิธีการเชื่อมต่อระหว่าง PEAK …

ทดสอบการเชื่อมต่อการส่ง e-Tax Invoice &e-Receipt ผ่านผู้ให้บริการ INET

ทดสอบ การเชื่อมต่อการส่ง e-Tax Invoice & e-Receipt ผ่านผู้ให้บริการ INET มีข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้ ผู้ใช้งานต้องทำการทดสอบผ่าน Link https://peakmini-uat.azurewebsites.net/Home/Login ผู้ใช้งานต้องได้รับ Username และ Password ทาง Email จาก PEAK เพื่อใช้สำหรับ Log in ทำการทดสอบ …

การพิมพ์รายการเคลื่อนไหวสินค้ารายตัว

วิธีการดูรายงานเคลื่อนไหวสต็อกสินค้าเพื่อดูรายการซื้อ-ขายของแต่ละล๊อตสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เข้าที่เมนูสินค้า > สินค้า/บริการ > ดูภาพรวม > เลือกประเภทสินค้าหรือบริการ > เลือกรหัสสินค้า/บริการที่ต้องการ ขั้นตอนที่ 2 : เลือก เคลื่อนไหว > เคลื่อนไหวสต็อกสินค้า > เลือกล๊อตที่ต้องการดู > กดเครื่องหมาย Drop …

การนำเข้าผู้ติดต่อ (NC009)

การนำเข้าผู้ติดต่อโดยวิธี Import (Import Contact) สามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างได้เลย ขั้นตอนที่ 1 เลือกที่ผู้ติดต่อ >> กดเลือก เพิ่มผู้ติดต่อใหม่ >> กดเลือก นำเข้าผู้ติดต่อ >> เลือก ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนำเข้าผู้ติดต่อ ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลรายละเอียดผู้ติดต่อในแต่ละคอลัมน์ ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลผู้ติดต่อในแบบฟอร์ม Import Contract ขั้นตอนที่ …

วิธีบันทึกค่าใช้จ่ายแบบแบ่งชำระหลายครั้ง (ใช้งาน Package Pro ขึ้นไป) (NE025)

ในกรณีมีการบันทึกค่าใช้จ่าย แล้วมีการแบ่งชำระการจ่ายเงินหลายครั้ง ใช้ได้เฉพาะกิจการที่เป็น Package Pro ขึ้นไป สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ จากตัวอย่าง สุดขอบฟ้า จำกัด บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ต้นทุนการให้บริการ จำนวน 107,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยทำการแบ่งชำระเป็น 3 ครั้ง ชำระครั้งที่ 1 : 20% = 21,400.00 …

การบันทึกค่าสาธารณูปโภค (น้ำประปา,ไฟฟ้า,อินเตอร์เน็ต) (NE018)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคของกิจการ เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าหรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต สามารถบันทึกรายการจ่ายได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เลือกเมนูรายจ่าย > บันทึกค่าใช้จ่าย > +สร้าง ขั้นตอนที่ 2 : บันทึกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค โดยระบุข้อมูลผู้ขายเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภครายนั้น ๆ ระบุข้อมูลราคาและภาษี และระบุรายการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคตามผังบัญชี เช่น 530301 – ค่าไฟฟ้า, …