5 December 2020

สร้างค่าใช้จ่ายหลายรายการพร้อมกัน

ฟีเจอร์นี้เหมาะกับใคร นักบัญชีที่ต้องบันทึกครั้งละหลาย ๆ รายการ เช่น เบิกเงินสดย่อย สรุปค่าใช้จ่ายโครงการ หรือคีย์กองเอกสารที่ได้จากลูกค้า นักบัญชีที่ต้องการนำเข้ารายการย้อนหลังจำนวนมาก และมีจากระบบเก่า หรือฐานข้อมูลเก่า แต่ไม่มีข้อมูลเป็น Excel ทำอะไรได้บ้าง สามารถสร้างบันทึกรายจ่ายหลายๆใบพร้อมกัน สร้างบันทึกรายจ่ายพร้อมกันได้ครั้งละ 200 รายการ เราได้รับความเห็นจากนักบัญชีมาว่า การทำบัญชีในปัจจุบันยังคงต้องคีย์เอกสารเองอยู่จำนวนหนึ่ง ไม่ว่าจะมาจากเอกสารใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่กิจการ หรือลูกค้าของนักบัญชีได้จ่ายไป แต่เมื่อก่อนการบันทึกรายการแบบนี้ …

Import บันทึกซื้อสินค้าจาก Excel

ฟีเจอร์นี้เหมาะกับใคร​ นักบัญชีที่ได้รับใบซื้อสินค้าแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ธุรกิจขายของออนไลน์ ที่ต้องการคุม Stock สินค้า หรือมี Stock สินค้าหลายรายการที่ต้องการคีย์ นักบัญชีที่ต้องการคีย์รายการย้อนหลังจำนวนมาก และมีจากระบบเก่า หรือฐานข้อมูลเก่าในรูปแบบ Excel ทำอะไรได้บ้าง สามารถสร้างบันทึกซื้อสินค้าหลาย ๆ ใบพร้อมกัน จากการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์​ Excel ได้ นำเข้าได้ครั้งละ 200 รายการ จากไฟล์ Excel …

Import ไฟล์ Excel เพื่อสร้างใบเสร็จ

ฟีเจอร์นี้เหมาะกับใคร​ นักบัญชีที่ได้รับรายงานรายได้มาเป็น Excel ที่มาจากระบบอื่น เช่น ขายจากระบบ POS ขายจากระบบ Online หรือ e-Commerce ที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อ API กับ PEAK นักบัญชีที่ต้องการคีย์รายการย้อนหลังจำนวนมาก และมีจากระบบเก่า หรือฐานข้อมูลเก่าในรูปแบบ Excel ทำอะไรได้บ้าง สามารถสร้างใบเสร็จ, ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี, ใบแจ้งหนี้ หรือ ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีหลาย …

Import บันทึกค่าใช้จ่ายจาก Excel

ฟีเจอร์นี้เหมาะกับใคร​ นักบัญชีที่ได้รับรายงานค่าใช้จ่ายมาเป็น Excel เช่น เบิกเงินสดย่อย สรุปค่าใช้จ่ายโครงการ หรือสรุปใบสำคัญจ่ายที่ได้รับจากลูกค้า นักบัญชีที่ต้องการคีย์รายการย้อนหลังจำนวนมาก และมีจากระบบเก่า หรือฐานข้อมูลเก่าในรูปแบบ Excel ทำอะไรได้บ้าง สามารถสร้างบันทึกรายจ่ายหลาย ๆ ใบพร้อมกัน จากการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์​ Excel ได้ นำเข้าได้ครั้งละ 200 รายการ จากไฟล์ Excel ที่เป็น Template …

วิธีการส่งรูปเข้าโปรแกรม PEAK ผ่าน LINE

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK ได้พัฒนา feature ให้เชื่อมต่อกันกับ LINE เพื่อให้สามารถส่งรูปเข้าเมนูคลังเอกสารหรือ File Vault ใน New PEAK ได้ โดยผู้ใช้งานต้อง @LINE มาที่ @PEAKConnect ก่อน จากนั้นมีขั้นตอนการใช้งานดังต่อไปนี้ ขั้นตอนการนำภาพเข้าPEAK 1. เริ่มต้นการใช้งานให้เข้ามาที่แชทของ @PEAKConnect และเลือกเมนู เข้าสู่ระบบ 2. …

วิธีใช้งานระบบ นำเข้ารายการซื้อ-ขาย (Transactions Import)

ระบบนำเข้าเอกสาร คือ ระบบที่ทำให้สร้างเอกสารหลายใบได้ในครั้งเดียว สามารถสร้างผ่านระบบ หรือสร้างโดยการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel ได้ด้วย  ขั้นตอนการสร้างรายการนำเข้าเอกสารจากระบบ 1. เข้าที่เมนูรายจ่ายหรือรายรับ เลือก นำเข้าเอกสาร  2. ไปที่ “สร้างข้อมูลนำเข้า” และเลือกรายการที่ต้องการสร้าง  3. หลังจากเข้ามาที่หน้านี้ ให้เลือกเพิ่มจำนวนเอกสารตามจำนวนใบเอกสารที่ต้องการสร้าง  เพิ่มเอกสาร หมายถึง เพิ่มจำนวนเอกสารที่ต้องการสร้าง เพิ่มรายการย่อย หมายถึง เพิ่มรายการสินค้า/บริการ …

บันทึกดอกเบี้ยรับจากธนาคาร Interest income (R049)

สำหรับวิธีการบันทึกดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและาภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ได้รับมา สามารถบันทึกรายการและทำการกระทบยอดตามเงินฝากตามบัญชีเงินฝากของเราได้ตามวิธีดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 สร้างเอกสารที่ เมนู รายรับ > ใบเสร็จรับเงิน ขั้นตอนที่ 2 ระบุชื่อธนาคาร ระบุบัญชี เลือกเป็นหมวด 420104 ดอกเบี้ยรับ ใส่ยอดตาม Statement ที่รับเงินเข้ามา ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็น 1% …

บันทึกเงินประกันผลงาน ที่ได้หักคู่ค้าไว้ (Retention Deposit) (E049)

เมื่อกิจการเราได้มีการว่าจ้างคู่ค้ามาก่อสร้าง, ต่อเติม, หรือทำงานโครงการบางอย่างให้แก่กิจการ กิจการเราอาจมีการหักเงินประกันผลงานจากคู่ค้าดังกล่าวไว้ตามที่ตกลงกันไว้ โดยในส่วนเงินประกันผลงานที่เราหักจากคู่ค้าไว้ คือ หนี้สินในทางบัญชี ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ โดยในการบันทึกรายการเงินประกันดังกล่าว เราต้องไปเพิ่มผังบัญชีในส่วนนี้ก่อน สามารถทำการเพิ่มผังบัญชีและสร้างเอกสารได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการเพิ่มผังบัญชี เงินประกันผลงานก่อน ค่ะ โดยการเข้าไปที่ บัญชี >> ผังบัญชี >> กดเพิ่มบัญชี >> แล้วทำการระบุผังบัญชีใหม่ตามตัวอย่างค่ะ หลังจากนั้นกด …

สร้างใบลดหนี้ ครั้งที่ 2 (Credit Note) (R022)

วิธีการออกใบลดหนี้ครั้งที่ 2 จากใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ การระบุสาเหตุของการลดจะต้องระบุรูปแบบการออกใบลดหนี้ให้เป็นรูปเดียวกันกับใบแรกเท่านั้น คือใบแรกเลือกรูปแบบแสดงยอดที่เปลี่ยนแปลง เอกสารใบที่ 2 ก็ต้องเลือกรูปแบบที่เป็นแสดงยอดที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น จะเลือกรูปแบบแสดงยอดที่ถูกต้องไม่ได้ ขั้นตอนและวิธีการสามารถดูได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งหนี้ที่เราต้องการออกใบลดหนี้  แล้วกดออกใบลดหนี้ ขั้นตอนที่ 2 เมื่อกดสร้างใบลดหนี้แล้ว ระบบจะให้ระบุสาเหตุของการออกใบลดหนี้ ในขั้นตอนนี้ ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกดกำหนดสาเหตุเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเลือกรายการที่ต้องการลดหนี้ ติ๊กหน้ารหัสสินค้าว่าต้องการลดหนี้สินค้าชนิดใด …