ทำความรู้จัก “งบกระแสเงินสด”

ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ สิ่งที่สำคัญสำหรับธุรกิจมากไม่แพ้เรื่องอื่นก็คือ “เงิน” เงินที่กิจการนำไปใช้จ่าย บริหารภายในกิจการ ทั้งหมดมีการใช้จ่ายบริหารยังไง ผู้ประกอบการหาคำตอบได้ใน “งบกระแสเงินสด” เลยครับ

งบกระแสเงินสด คืออะไร

งบกระแสเงินสด คืองบการเงิน ที่แสดงเงินสดและรายงานเงินสด ซึ่งจะแสดงทุกกิจกรรม การเข้าออกของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (เงินลงทุนที่มีสภาพคล่องสูง โดยมีวันครบกำหนดภายในระยะเวลา 3 เดือน หรือน้อยกว่า 3 เดือน ซึ่งพร้อมจะเปลี่ยนเป็นเงินสดในวันที่ทราบ และไม่เปลี่ยนมูลค่า)

งบกระแสเงินสด ประกอบด้วยอะไรบ้าง

งบกระแสเงินสด จำแนกได้ 3 กิจกรรม คือ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงบกระแสเงินสด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงบกระแสเงินสด

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน เป็นกระแสเงินสดที่เกิดจากการสร้างรายได้ให้กิจการ ซึ่งหากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นบวก นั่นแสดงว่าคุณได้เงินจากการทำธุรกิจ

เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน ได้แก่ เงินสดที่ได้รับจากการขายสินค้า/บริการให้ลูกค้า หรือเงินสดที่ได้รับจากการที่ลูกหนี้การค้ามาจ่ายเงินที่ค้างไว้ (ไม่นับรายการค้างรับ หรือการขายเชื่อ)

เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน ได้แก่ เงินสดค่าสินค้าที่จ่ายไป เงินที่เราจ่ายให้เจ้าหนี้ เงินเดือนที่จ่ายให้พนักงาน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่ได้จ่ายเป็นเงินออกไป (ไม่นับรายการค้างจ่าย หรือการซื้อเชื่อ)

2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เป็นกระแสเงินสดที่เกิดจากการได้มาและขายไป ของสินทรัพย์ระยะยาวและเงินลงทุนของกิจการ หรืออาจบอกได้ว่ากิจกรรมลงทุนที่ธุรกิจมีการซื้อขายสินทรัพย์บางอย่าง โดยปกติกระแสเงินสดจากการกิจกรรมลงทุนมักติดลบ ซึ่งหมายความว่ากิจกรรมมีการลงทุนเพิ่มเติมนั่นเอง

เงินสดรับจากกิจกรรมลงทุน ได้แก่ การซื้อสินทรัพย์ เช่น เครื่องจักร รถยนต์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือว่าโต๊ะ เก้าอี้ต่าง เป็นต้น

เงินสดจ่ายจากกิจกรรมลงทุน ได้แก่ การขายสินทรัพย์ เช่น เครื่องจักร รถยนต์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือว่าโต๊ะ เก้าอี้ต่าง เป็นต้น

3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เป็นกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการองค์กร หรือการหาเงินนั่นเอง การหาเงินในที่นี้มาจาก 2 แหล่ง คือ จากเจ้าของ หรือเจ้าหนี้ ถ้าคุณกู้เงิน หรือคืนเงินกับธนาคาร ก็คือกิจกรรมการจัดหาเงิน ถ้าคุณเพิ่มทุน หรือจ่ายปันผลกับเจ้าของ ก็คือกิจกรรมการจัดหาเงินเช่นกัน

เงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน ได้แก่ เพิ่มทุนจากเจ้าของ กู้เงินจากธนาคาร เป็นต้น

เงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงิน ได้แก่ จ่ายปันผล จ่ายคืนเงินกู้ยืม เป็นต้น

วิธีดาวน์โหลด งบกระแสเงินสด ด้วยโปรแกรม PEAK

1. ไปที่รายการ ‘บัญชี’

วิธีดาวน์โหลดงบกระแสเงินสด ขั้นตอนที่ 1
วิธีดาวน์โหลด งบกระแสเงินสด ด้วยโปรแกรม PEAK

2. คลิกที่ ‘รวมรายงาน’

3. คลิกที่ ‘รายงานงบกระแสเงินสด’

วิธีดาวน์โหลดงบกระแสเงินสด ขั้นตอนที่ 3
วิธีดาวน์โหลด งบกระแสเงินสด ด้วยโปรแกรม PEAK

4. เลือก ‘พิมพ์รายงาน’

วิธีดาวน์โหลดงบกระแสเงินสด ขั้นตอนที่ 4
วิธีดาวน์โหลด งบกระแสเงินสด ด้วยโปรแกรม PEAK

5. เลือก ‘ดาวน์โหลด’ หรือ ‘ส่งรายงานไปทางอีเมล’ และกด ‘ดาวน์โหลด’

วิธีดาวน์โหลดงบกระแสเงินสด ขั้นตอนที่ 5
วิธีดาวน์โหลด งบกระแสเงินสด ด้วยโปรแกรม PEAK


เพียงเท่านี้ คุณก็จะได้ ‘งบกระแสเงินสด’ ของกิจการคุณแล้วล่ะครับ
สมัครเพื่อทดลองใช้โปรแกรม คลิก สมัครใช้งาน PEAK ฟรี 30 วัน