18 January 2021
เริ่มใช้ etax

ล็อคอินเริ่มใช้งาน E-Tax Invoice by Email (S012)

หลังจากที่ได้ทำการยื่นขออนุมัติการใช้ระบบ E-tax Invoice by email กับทางสรรพากรแล้ว และได้รับการอนุมัติให้ใช้แล้ว ผู้ใช้งานสามารถเข้าตั้งค่าการใช้งาน E-Tax Invoice by Email ในโปรแกรม PEAK ได้ตามขั้นตอนนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  เข้าไปที่หน้าตั้งค่า >>  ตั้งค่า e-tax invoice 

ขั้นตอนที่ 2 กด Sign In ให้ใส่ E-mail  ที่เราได้ทำการลงทะเบียนไว้ที่สรรพากร 

หลังจากกด Sing In ให้ทำการรีเฟรชหน้าจอ จะขึ้นข้อมูลอีเมลล์ที่เราได้ทำการลงทะเบียนไว้

ทั้งนี้ โปรแกรม PEAK (โดยบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์) ได้รับอนุมติให้จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ จากสรรพากร ตามภาพอ้างอิง

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK