3 December 2023
ภาษีซื้อ ภาษีขาย คืออะไร

ภาษีซื้อ ภาษีขาย คืออะไร

เมื่อผู้ประกอบการมีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการต่อปีเกินกว่า 1.8 ล้านบาท จำเป็นต้องดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการมูลค่าการซื้อขายสินค้าหรือให้บริการ โดยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7% สำหรับผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการในประเทศและอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 0% สำหรับการส่งออกสินค้าหรือบริการในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ ภาษีขาย-ภาษีซื้อ

ภาษีซื้อ ภาษีขาย คืออะไร

ภาษีขาย คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่กิจการเก็บจากลูกค้า เมื่อมีการขายสินค้าหรือให้บริการ

ภาษีซื้อ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเรียกเก็บจากกิจการเมื่อมีการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

ถ้าภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ (ภาษีขาย > ภาษีซื้อ)
กิจการต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยแบบภ.พ.30 ให้แก่กรมสรรพากร โดยต้องยื่นแบบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ถ้าภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย (ภาษีซื้อ > ภาษีขาย)
กิจการสามารถขอคืนภาษีเป็นเงินสดหรือนำส่วนเกินไปใช้เป็นเครดิตภาษีในเดือนถัดไป           

รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย คืออะไร

ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนอกจากจะมีหน้าที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อหรือผู้รับบริการและออกใบกำกับภาษีเป็นหลักฐานแล้ว ยังต้องจัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย

รายงานภาษีซื้อ เป็นรายงานที่กิจการจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกรายละเอียดรายการภาษีซื้อ ที่ผู้ประกอบการอื่นเรียกเก็บในการซื้อสินค้าและบริการตามหลักฐานใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ หรือใบเสร็จรับเงิน ตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนใดให้บันทึกเป็นรายการภาษีซื้อในเดือนนั้น แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่สามารถลงรายการภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนเดียวกันได้ ผู้ประกอบการสามารถลงรายการภาษีซื้อได้ในเดือนถัดไปแต่ไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่เดือนที่ออกใบกำกับภาษี

รายงานภาษีขาย เป็นรายงานที่กิจการจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกรายละเอียดรายการภาษีขายที่กิจการเรียกเก็บจากลูกค้า โดยภาษีขายที่เกิดขึ้นในเดือนใดกิจการต้องบันทึกรายการตามหลักฐานสำเนาใบกำกับภาษีขายที่ออกให้ลูกค้าในเดือนนั้น

ผู้ประกอบการสามารถออกรายงานภาษีซื้อและภาษีขายได้ง่ายๆ ด้วย PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่มีฟีเจอร์ช่วยให้คุณออกรายงานภาษีซื้อและภาษีขายได้อัตโนมัติและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

คลิกดู “วิธีการสั่งพิมพ์รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย” ที่นี่

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK