21 March 2023
ผู้ประกอบการได้อะไรจากการทำบัญชี

ผู้ประกอบการได้อะไรจากการทำบัญชี

หลายคนเข้าใจว่าการทำบัญชี คือการจัดการเอกสารทางการเงิน เกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย และรายได้ต่างๆของบริษัท ซึ่งจำเป็นต้องทำเพื่อยื่นส่งสรรพากร หรือเพราะกฎหมายกำหนด แต่การทำบัญชีให้มากกว่านั้น คือ

1. การทำบัญชีเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้วางแผนและตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจได้มากขึ้น

การทำบัญชีทำให้ผู้ประกอบการ และทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงผลการดำเนินงาน และการเงินของบริษัท ซึ่งการทราบผลการดำเนินงานจะเป็นเหมือนเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินกิจการได้มากขึ้น รู้ว่าควรลงทุนในอะไร ทำการตลาดไปทางไหน และทำอย่างไรถึงจะมีผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นได้

2. การทำบัญชีทำให้หาเงินทุนได้ง่ายขึ้น

ในการขอเงินทุน หรือการขอสินเชื่อจากธนาคารหรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ จำเป็นต้องมีรายงานการเงิน หรือประวัติการเงิน รายได้ต่างๆในบริษัทที่ชัดเจน การมีรายงานการเงินที่ถูกต้องและชัดเจนจะสร้างความน่าเชื่อถือ และสามารถขอกู้ยืมเงินมาลงทุนในธุรกิจได้ง่าย โดยการทำบัญชีที่ถูกต้อง และมีระบบทีดี จะทำให้ได้วงเงินในการกู้ที่ดีกับธุรกิจด้วย

3 การทำบัญขีมีประโยชน์กับการวางแผนภาษีได้ถูกต้องที่สุด

การทำบัญชีจะทำให้รู้กำไรขาดทุนชัดเจน ถูกต้อง และแม่นยำที่สุด การรู้รายการต่างๆเหล่านี้อย่างถูกต้อง จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนจัดการภาษีได้ล่วงหน้าได้

การทำบัญชีที่ดี จะช่วยให้ข้อมูลมีความถูกต้อง และมีประโยชน์ต่อกิจการอย่างมาก โปรแกรมบัญชี PEAK เลยจัดทำ Management Report ที่ส่งสรุปภาพรวมของกิจการถึงมือผู้ใช้งานแบบเดือนต่อเดือนให้กับผู้ใช้งานทุกคนได้นำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์กับกิจการมากที่สุด Management Report เป็นฟีเจอร์ใหม่สำหรับแพ็คเกจใหม่ แพ็คเกจ Pro Plus ที่ให้ผู้ใช้งานทุกท่านได้ทดลองใช้ฟีเจอร์นี้ฟรี ถึงปลายเดือนเมษายน

 หากคุณต้องการใช้ฟีเจอร์ของโปรแกรมบัญชี สมัครเพื่อทดลองใช้โปรแกรม คลิก สมัครใช้งาน PEAK ฟรี 30 วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *