4 October 2023

อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 06/2023 (ครั้งที่ 1)

อัปเดตฟังก์ชั่นเอาใจผู้ใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ช่วยจัดการบัญชี ภาษี และเชื่อมต่อการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ฟังก์ชั่นใหม่ ประจำรอบอัปเดต วันที่ 14/06/2023 ดูงบกระแสเงินสดเพื่อประกอบการวางแผนธุรกิจได้สะดวกขึ้นด้วยฟังก์ชั่นใหม่ใน New PEAK เพิ่มศักยภาพการบริหารด้วยฟังก์ชั่นรายงานผู้บริหาร (Executive Summary) คำนวณและแสดงอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย อัตโนมัติ ประหยัดเวลาในการทำงานยิ่งขึ้น พัฒนาการเชื่อมต่อระบบหลังบ้าน Shopee (API) …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.111

การอัปเดตฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่ในเวอร์ชั่น V 2.111 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 มีการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานเพิ่มขึ้น ดังนี้ คุมเอกสารด้วยข้อความ หรือตัวเลขได้ตามต้องการ เพิ่มตัวเลือกการส่งอีเมลได้ว่าจะให้ลูกค้า Re-ply ถึงอีเมลผู้ส่ง หรืออีเมลกลางของกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุมเอกสารด้วยข้อความ หรือตัวเลขได้ตามต้องการ นอกจากเอกสารจะมีการแสดงเลขที่เอกสารแล้ว ยังสามารถตั้งค่าให้เอกสารแสดงข้อความ หรือเลขที่เพื่อเพิ่มการควบคุมประเภทเอกสาร โดยใช้สำหรับอ้างอิงการจัดทำตามนโยบายการบัญชีของบริษัทขนาด Enterprise 1. …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.108

✨ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์มีการอัปเดตฟังก์ชั่นการใช้งานโปรแกรมใหม่ในวันที่ 4 เมษายน 2566 ในเวอร์ชั่น V 2.108 มีการปรับเพิ่มรูปแบบคำสั่งเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น ดังนี้ การเพิ่มคำอธิบายการตั้งค่าสิทธิ์ผู้ใช้งาน  การเปลี่ยนชื่อผังบัญชี จาก “กำไรสะสม” เป็น “กำไร (ขาดทุน) สะสม” การเพิ่มตัวเลือก “อนุมัติและหยุดสร้าง” ในหน้านำเข้ารายการเอกสาร การปรับการ Input จำนวนราคาต่อหน่วย  …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.107

✨ การตั้งค่านโยบายบัญชี 🔗 การตั้งค่านโยบายบัญชี เพิ่มเมนูสินค้า/บริการ สำหรับการตั้งค่าการคำนวณต้นทุนของสินค้า ✨ หน้าเมนูตั้งค่าสินค้า/บริการ  🔗 หน้าเมนูตั้งค่าสินค้า/บริการ สามารถตั้งค่าการเปิดหรือปิดการคำนวณต้นทุนขายสินค้าเพื่อให้เป็นค่ามาตรฐาน โดยทุกครั้งที่มีการสร้างสินค้าในระบบที่เมนูสินค้า ระบบจะดึงข้อมูลการเปิดหรือปิดการคำนวณต้นทุนให้อัตโนมัติจากการตั้งค่าเริ่มต้น โดยการตั้งค่าเปิดหรือปิดการคำนวณต้นทุนขายสินค้า ทำได้โดยการคลิกปุ่ม แก้ไข 🔗 สามาถเลือกตั้งค่าการคำนวณต้นทุนสินค้าได้ตามนโยบายของกิจการ   ✨ หน้าเมนูตั้งค่าสินค้า/บริการ  🔗 เพิ่มฟังก์ชั่น “เปิดใช้งานรหัสสินค้า (SKU)” สำหรับผู้ที่มีการกำหนดรหัสสินค้ามากกว่า 1 …