4 October 2023

แก้ไขช่องทางการรับเงินที่ออกใบเสร็จแล้ว (Edit Paid) (R041)

เอกสารใบเสร็จรับเงินที่ทำการเลือกช่องทางการรับชำระเงินผิด สามารถทำการแก้ไขช่องทางการรับชำระเงินได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  การแก้ไขช่องทางการรับชำระเงิน สามารถทำรายการได้เหมือนกันทั้งรายรับ และรายจ่าย จากตัวอย่าง ต้องการแก้ไขช่องทางการรับชำระเงินจากเงินสด เป็นธนาคาร การบันทึกบัญชี ระบบจะ Dr.เงินสด ขั้นตอนการแก้ไข ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปเอกสารใบเสร็จที่ต้องการเปลี่ยนแปลงช่องทางการรับเงิน ให้กดที่ แก้ไข ขั้นตอนที่ 2 คลิกเพื่อเลือกช่องทางการเงินที่ต้องการเปลี่ยนและกดบันทึก ขั้นตอนที่ 3 จะมีกล่องข้อความยืนยันการแก้ไขการชำระเงิน ให้ทำการกด ตกลง เมื่อกดตกลงแล้ว …

ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Void Receipt/Tax Invoice) (R016)

ขั้นตอนการ Void ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี สามารถทำรายการได้ตามวิธีดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 ให้เข้าไปที่หน้ารายรับ >> ใบเสร็จรับเงิน >> เข้าไปที่เอกสารที่ต้องการ Void ขั้นตอนที่ 2  เมื่อเปิดเอกสารเข้ามาแล้ว ให้กดที่ตัวเลือก >> Void หลังจากนั้นเอกสารที่เรา Void จะย้ายเข้าไปอยู่ในถังขยะ ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.comหรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK

แก้ไขใบเสร็จรับเงิน (Edit Receipt) (R014)

เมื่อมีการออกใบเสร็จรับเงินและตรวจพบว่าต้องการแก้ไขรายละเอียด จะต้องทำการยกเลิก (void) ใบเสร็จรับเงินและบันทึกการชำระเงินก่อน ค่อยแก้ไขรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินได้ ขั้นตอนที่ 1  จากตัวอย่าง ต้องการเปลี่ยนวันที่ในใบแจ้งหนี้  ขั้นตอนแรกให้ทำการ Void ใบเสร็จก่อนโดยกดที่ตัวเลือก  >>ให้เข้าไปที่ใบเสร็จรับเงินที่เราสร้างไว้แล้ว >> ตัวเลือก >>  กด Void เมื่อ Void ใบเสร็จแล้วเอกสารจะอยู่ในถังขยะ  และจะขึ้นข้อความว่า ” Void ใบเสร็จรับเงิน XXX สำเร็จ” …

แบ่งรับชำระเงินหลายครั้ง (Receipt & Invoice) (R018)

ในการบันทึกการรับชำระเงินหลายครั้งจากใบแจ้งหนี้ใบเดียว ผู้ใช้งานสามารถออกเอกสารใบเสร็จรับเงินดังกล่าว จากการรับชำระเงินหลายครั้ง (ลูกค้าแบ่งชำระเงิน) ตามขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1ขั้นตอนนี้เริ่มจากการสร้างเอกสารรับเงินก่อน >รายรับ>ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้>กดสร้าง>เมื่อเรากดสร้างแล้ว ให้ใส่รายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อลูกค้า,วันที่ออกเอกสาร,วันครบกำหนด,สินค้า/บริการ,บัญชี,จำนวน,ราคา,เมื่อสร้างรายละเอียดเสร็จให้กดอนุมัติรายการ หรืออาจจะเพิ่มเงื่อนไขการชำระเงินที่แบ่งเป็นครั้งๆได้ เช่นชำระครั้งที่ 1 : 30%ชำระครั้งที่ 2 : 40%ชำระครั้งที่ 3 : 30% ขั้นตอนที่ 2ขั้นตอนนี้เป็นการใส่รายละเอียดการรับชำระเงินในแต่ละครั้งว่าเรารับเท่าไร (ในกรณีเป็นการรับชำระสองครั้ง) …

สร้างใบเสร็จรับเงิน (Create Receipt) (R011)

การสร้างใบเสร็จรับเงินจะแบ่งเป็น Case 1: สร้างใบเสร็จไม่อ้างอิงกับใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ ให้สร้างเอกสารที่หน้าใบเสร็จรับเงินได้เลย Case 2: สร้างใบเสร็จโดยอ้างอิงเอกสารเดิม ให้เข้าไปกดสร้างที่เอกสารนั้น Case 1: สร้างใบเสร็จรับเงิน โดยไม่ได้อ้างอิงใบแจ้งหนี้ วิธีการสร้างใบเสร็จรับเงินโดย ไม่อ้างอิงกับการสร้างเอกสารใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ สามารถเข้าทำการสร้างเอกสารที่หน้าใบเสร็จรับเงินได้เลย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1.1 เข้าที่เมนูรายรับ >> ใบเสร็จ/บันทึกรายรับ >> สร้าง ขั้นตอนที่ 1.2 หลังจากกดสร้างแล้ว …