5 December 2020

วิธี Void ใบสั่งซื้อที่มีการบันทึกรายจ่าย (E003)

วิธีการ Void ใบสั่งซื้อที่มีการนำไปบันทึกรายจ่ายแล้ว มี 2 กรณี คือ กรณีบันทึกรายการยังไม่มีการชำระเงิน และบันทึกรายการจ่ายมีการชำระเงิน