4 October 2023

สร้างใบลดหนี้ ครั้งที่ 2 (Credit Note) (R022)

วิธีการออกใบลดหนี้ครั้งที่ 2 จากใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ การระบุสาเหตุของการลดจะต้องระบุรูปแบบการออกใบลดหนี้ให้เป็นรูปเดียวกันกับใบแรกเท่านั้น คือใบแรกเลือกรูปแบบแสดงยอดที่เปลี่ยนแปลง เอกสารใบที่ 2 ก็ต้องเลือกรูปแบบที่เป็นแสดงยอดที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น จะเลือกรูปแบบแสดงยอดที่ถูกต้องไม่ได้ ขั้นตอนและวิธีการสามารถดูได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งหนี้ที่เราต้องการออกใบลดหนี้  แล้วกดออกใบลดหนี้ ขั้นตอนที่ 2 เมื่อกดสร้างใบลดหนี้แล้ว ระบบจะให้ระบุสาเหตุของการออกใบลดหนี้ ในขั้นตอนนี้ ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกดกำหนดสาเหตุเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเลือกรายการที่ต้องการลดหนี้ ติ๊กหน้ารหัสสินค้าว่าต้องการลดหนี้สินค้าชนิดใด …

สร้างใบลดหนี้แบบไม่คืนเงิน แล้วนำมาหักในครั้งต่อไป (R027)

เมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการออกไป และมีการออกเอกสารใบเสร็จ/ใบกำกับเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นต้องการออกใบลดหนี้ แต่ไม่ได้มีการโอนเงินคืนให้กับลูกค้า เพราะจะนำยอดเงินมาเป็นการรับชำระในครั้งต่อไป สามารถทำรายการได้ตามตัวอย่างด้านล่างนี้ ออกใบลดหนี้ที่เอกสารใบเสร็จ เมื่อกดออกใบลดหนี้แล้ว ระบบจะให้ใส่รายละเอียดและคำอธิบายในการลดหนี้ หลังจากนั้นให้กดถัดไป หลังจากนั้นเมื่อถึงขั้นตอนการคืนเงินให้ทำการเลือกช่องทางการคืนเงินโดยกดที่เพิ่มค่าธรรมเนียมหรือรายการปรับปรุงอื่น ให้เลือกเป็นบัญชีพัก แล้วอนุมัตรายการ ออกใบเสร็จ/ใบกำภาษีเพื่อลดยอดที่มีการออกใบลดหนี้ไป ขั้นตอนนี้จะเป็นการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีหลังจากที่ได้ทำการออกใบลดหนี้ไปแล้ว แล้วมีการขายหรือให้บริการใหม่โดยไม่ได้มีรายรับชำระเป็นเงิน ขั้นที่ตอนที่ 1 เมื่อสร้างเอกสารเรียบร้อยแล้ว ตรงช่องทางการเงิน ให้ทำการเลือกช่องทางเดียวกันกับที่เราออกใบลดหนี้ไว้ แล้วอนุมัติรายการ เมื่อเข้าทำการตรวจสอบการลงข้อมูลที่หน้า GL ข้อมูลจะทำการล้างกันให้ …

สร้างใบลดหนี้ แบบแสดงยอดเปลี่ยนแปลง (Credit Note Fill in Change amount) (R020)

วิธีการออกใบลดหนี้แบบแสดงยอดที่เปลี่ยนแปลง จะแบ่งเป็นกรณี ดังนี้ Case 1: ลดราคา (แต่จำนวนสินค้าไม่เปลี่ยนแปลง)Case 2: ลดจำนวนสินค้า รับสินค้าคืน จะทำได้เฉพาะลดจำนวนสินค้าเท่านั้น ไม่สามารถเลือกลดราคา Case 3: ลดจำนวนสินค้า ไม่รับสินค้าคืน โดยจะเลือกได้ว่าจะลดราคาหรือลดจำนวนสินค้า การออกใบลดหนี้ในกรณีการแสดงยอดที่เปลี่ยนแปลงมีทั้งหมด 3 วิธี ตามตัวอย่างดังนี้ Case 1: ลดหนี้แบบลดราคาสินค้า แต่จำนวนสินค้าไม่เปลี่ยนแปลง …

สร้างใบลดหนี้แบบแสดงยอดคงเหลือ (Create Credit Note) (R019)

วิธีการออกใบลดหนี้แบบแสดงยอดคงเหลือ  สามารถเลือกได้ว่าจะลด “จำนวน” สินค้า/บริการ หรือ ลด “ราคา” ของสินค้า/บริการที่เคยออกใบกำกับภาษีไว้ ยกตัวอย่างเช่น ออกใบเสร็จไป 50,000 บาท ลดหนี้ 20,000 บาท คงเหลือ 30,000  บาท การออกใบลดหนี้จะต้องใส่ยอด 30,000 บาท ราคาดังกล่างยังไม่รวม Vat วิธีที่   …