3 December 2023
PR

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี มุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาว่าที่นักบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา PEAK ได้มีโอกาสร่วมมือกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ โดยมีคุณพิมพ์พิชชา ยิ่งรุ่งเรือง Accounting Transformation Specialist เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ การบรรยายนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพด้วย PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ โดยนักศึกษาได้มีการทดลองปฏิบัติใช้งานจริง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และความเข้าใจในการทำงานด้านบัญชีอย่างแท้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดสู่การทำงานในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่แวดวงวิชาชีพบัญชีได้ต่อไป

PR

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี มุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาว่าที่นักบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา PEAK ได้รับเกียรติไปร่วมถ่ายทอดความรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์” ประจำปีการศึกษา 2566 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โดยมีคุณวรัญญา ทัศวานนท์ Learning Management Manager และคุณอุรชา เสริมสุขเลิศ Academy Assistant เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยเนื้อหาการบรรยายในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้การใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เช่น …

อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 28/06/2023

อัปเดตฟังก์ชั่นเอาใจผู้ใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ช่วยจัดการบัญชี ภาษี และเชื่อมต่อการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ฟังก์ชั่นใหม่ ประจำรอบอัปเดต วันที่ 28/06/2023 ตัวเลือกการบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวด (Periodic) และแบบต่อเนื่อง (Perpetual) ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน ตัวเลือกการแสดงผลรายงานเอกสารบนหน้า Old PEAK และ New PEAK กิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีทั้งรายการที่เป็นใบกำกับภาษี และไม่ใช่ใบกำกับภาษี …

4 ประเด็นหลักที่ต้องพิจารณาในการเลือกโปรแกรมบัญชี

ในฐานะผู้ประกอบการ การจัดการการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจคุณ หนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้คุณจัดการได้ดียิ่งขึ้น คือ การใช้ ‘โปรแกรมบัญชี’ ที่เหมาะสมกับธุรกิจ ช่วยให้การจัดการทางบัญชีและการเงินนั้นสามารถทำได้แบบอัตโนมัติ ทั้งการสร้างเอกสารทางธุรกิจต่างๆ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี หรือบันทึกค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจว่าควรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีใดนั้นอาจไม่ใช่เรื่องที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ถนัดมากนัก โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีมาก่อน ในบทความนี้ เราจะช่วยขยายมุมมองในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจของคุณ 4 ประโยชน์การใช้โปรแกรมบัญชี เพราะงานบัญชีเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ กิจการจึงควรมีการวางแผนบริหารจัดการงานบัญชีให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งโปรแกรมบัญชีนั้นเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การบริหารจัดการสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยโพสต์นี้ PEAK ได้สรุป …

PR

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ผนึกกำลังวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ถ่ายทอดความรู้ โปรแกรมบัญชีออนไลน์คณะอาจารย์ภาควิชาบัญชี

.เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้กับคณะอาจารย์ภาควิชาบัญชี โดยมีคุณพิมพ์พิชชา ยิ่งรุ่งเรือง Accounting Transformation Specialist เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้. โดยเนื้อหาการบรรยายในครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมการสร้างและตั้งค่ากิจการ ฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัญต่างๆ ตลอดจนมีการวัดระดับความรู้ PEAK Advisor Basic Level เพื่อให้อาจารย์สามารถนำความรู้ในการใช้งานโปรแกรมไปเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักศึกษาภาควิชาบัญชีให้พร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป

PR

PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสริมสร้างศักยภาพให้กับว่าที่นักบัญชีในยุคดิจิทัล

มื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา คุณวรัญญา ทัศวานนท์ ผู้จัดการสถาบันการเรียนรู้ PEAK Academy พร้อมด้วยคุณพิมพ์พิชชา ยิ่งรุ่งเรือง Accounting Transformation Specialist, คุณอุรชา เสริมสุขเลิศ Academy Assistant และคุณลัดดาวัลย์ โม้หิน Accounting Software Consultant จาก …

PR

PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์จับมือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสริมศักยภาพว่าที่นักบัญชียุคใหม่ เตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

คุณวรัญญา ทัศวานนท์ ผู้จัดการสถาบันการเรียนรู้ PEAK Academy พร้อมด้วยคุณพิมพ์พิชชา ยิ่งรุ่งเรือง และคุณอุรชา เสริมสุขเลิศ จาก PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้และทักษะทางบัญชีที่จำเป็นในโครงการฝึกปฏิบัติการใช้งาน Accounting Software สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม และ …

PR

PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ร่วมพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานบัญชีที่มีประสิทธิภาพ

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา การลงนามในครั้งนี้จะเป็นเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเป็นบุคลากรปฏิบัติงานบัญชีที่มีประสิทธิภาพ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวิชาชีพบัญชี หนึ่งในภารกิจของ PEAK เพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจยุคดิจิทัลและสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับเศรษฐกิจไทย

PR

PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ จับมือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ่ายทอดแนวความรู้ ส่งเสริมศักยภาพในงานสอบบัญชีด้วยนวัตกรรมโปรแกรมบัญชีออนไลน์

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ได้รับเกียรติจาก #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆ นิสิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ‘โปรแกรมบัญชีออนไลน์กับผู้สอบบัญชี’ การบรรยายครั้งนี้ คุณวรัญญา ทัศวานนท์ ผู้จัดการสถาบันการเรียนรู้ PEAK Academy และคุณจักรพงษ์ ทรงกำพลพันธุ์  PARC …

PR

PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ถ่ายทอดแนวทางและโอกาสในการทำงานในสายงานไอทีให้กับ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เสริมความแข็งแกร่ง ก่อนเข้าสู่โลกการทำงานจริง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ จัดกิจกรรม  PEAK Online Roadshow  เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับทักษะการทำงานที่สำคัญในตำแหน่งงานสายเทคโนโลยีให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ตรัง เพื่อให้น้องๆ ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งงานต่างๆ ในสายงาน และมีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มต้นชีวิตการทำงาน นอกจากนั้นพี่ๆ ชาว PEAKer ยังได้เน้นย้ำให้เห็นถึงวัฒนธรรมการทำงานของ PEAK   ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการสื่อสารและการเลือกใช้ Application …