4 October 2023

วิธีการพิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่หักคู่ค้า (F016)

การพิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำข้อมูลไปกรอกกับแบบฟอร์มของกรมสรรพากร สามารถทำการพิมพ์ได้ดังนี้

วิธีบันทึกรายการ ภ.พ.36 ที่นำส่งสรรพากรให้โชว์ในรายงานภาษี (E039)

เมื่อกิจการมีค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกไปต่างประเทศ เช่น ค่า Google, Facebook ให้กิจการทำการนำยอดที่ได้ทำการจ่ายออกไปนำมาคำนวนเพื่อยื่น ภ.พ.36 ภายในเดือนถัดไป