25 June 2022

การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงิน (NR038) (Import Receipt)

การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงินสามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้วิธีที่ 1 การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงินแบบสร้างข้อมูลนำเข้าบนโปรแกรมวิธีที่ 2 การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงินโดยใช้ไฟล์ Excel วิธีที่ 1 การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงินแบบสร้างข้อมูลนำเข้าบนโปรแกรม สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1.1. เลือกเมนูรายรับ >> นำเข้าเอกสาร ขั้นตอนที่ 1.2 กดปุ่ม + สร้างข้อมูลนำเข้า ขั้นตอนที่ 1.3 เลือกใบเสร็จรับเงิน …

การนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้ (NR037) (Import Invoice)

การนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้วิธีที่ 1 การนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้แบบสร้างข้อมูลนำเข้าบนโปรแกรมวิธีที่ 2 การนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้โดยใช้ไฟล์ Excel วิธีที่ 1 การนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้แบบสร้างข้อมูลนำเข้าบนโปรแกรม สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1.1. เลือกเมนูรายรับ >> นำเข้าเอกสาร ขั้นตอนที่ 1.2. กดปุ่ม + สร้างข้อมูลนำเข้า ขั้นตอนที่ 1.3. เลือกใบแจ้งหนี้ …

การสร้างใบเสนอราคา(Create QO)(NR001)

วิธีการสร้างใบเสนอราคา (Creat QO) ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนูรายรับ >> ใบเสนอราคา >> สร้าง ขั้นตอนที่ 2 ระบุรายละเอียด ส่วนที่ 1 ข้อมูลลูกค้า ชื่อลูกค้า = ระบุรายละเอียดของคู่ค้า วันที่ออก = ระบุวันที่ออกใบเสนอราคา ใช้ได้ถึง = ระบุวันที่ที่ครบกำหนดของใบเสนอราคานี้ …

สร้างใบเสร็จรับเงินจากไฟล์ Lazada/Shopee

การขายดีจะไม่เป็นอุปสรรคในการทำบัญชีอีกต่อไป PEAK พัฒนาระบบการนำเข้าข้อมูลจากระบบ e-Commerce ชั้นนำทั้ง Lazada และ Shopee ให้สามารถนำเข้าจากไฟล์ที่ออกมาโดยตรงจากระบบทั้ง 2 ได้เลย และให้คุณได้รีวิวความถูกต้อง หรือเพิ่ม/ลดรายละเอียดก่อนบันทึกเข้าไป เหมาะกับใคร นักบัญชีที่ทำบัญชีให้กับผู้ประกอบการที่ขายของออนไลน์ผ่าน Lazada / Shopee ผู้ประกอบการ ที่ขายของผ่าน Lazada / Shopee และต้องการออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าที่สั่งสินค้า สรุปขั้นตอนการใช้งาน1. …

การสั่งพิมพ์ใบเสนอราคา – ใบส่งของชั่วคราว

ขั้นตอนการสั่งพิมพ์ใบเสนอราคา สามารถทำได้โดยเข้าไปที่ใบเสนอราคาที่เราต้องการจะสั่งพิมพ์เมื่อเลือกใบเสนอราคาแล้วให้กด dropdown ที่คำว่าพิมพ์ ซึ่งเราสามารถเลือกพิมพ์ใบเสนอราคาได้ 2 แบบ ตัวอย่างแบบที่ 1 >> พิมพ์ใบเสนอราคา ตัวอย่างแบบที่ 2 >> พิมพ์ใบส่งของชั่วคราว – จบการสั่งพิมพ์ใบเสนอราคา –

สร้างใบลดหนี้ ครั้งที่ 2 (Credit Note) (R022)

วิธีการออกใบลดหนี้ครั้งที่ 2 จากใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ การระบุสาเหตุของการลดจะต้องระบุรูปแบบการออกใบลดหนี้ให้เป็นรูปเดียวกันกับใบแรกเท่านั้น คือใบแรกเลือกรูปแบบแสดงยอดที่เปลี่ยนแปลง เอกสารใบที่ 2 ก็ต้องเลือกรูปแบบที่เป็นแสดงยอดที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น จะเลือกรูปแบบแสดงยอดที่ถูกต้องไม่ได้ ขั้นตอนและวิธีการสามารถดูได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งหนี้ที่เราต้องการออกใบลดหนี้  แล้วกดออกใบลดหนี้ ขั้นตอนที่ 2 เมื่อกดสร้างใบลดหนี้แล้ว ระบบจะให้ระบุสาเหตุของการออกใบลดหนี้ ในขั้นตอนนี้ ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกดกำหนดสาเหตุเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเลือกรายการที่ต้องการลดหนี้ ติ๊กหน้ารหัสสินค้าว่าต้องการลดหนี้สินค้าชนิดใด …

ยกเลิกใบวางบิล (R025)

Case 1: ยกเลิกใบวางบิลที่ยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน การสร้างเอกสารใบวางบิลที่ได้ทำรายการดึงข้อมูลใบแจ้งหนี้มาสร้างเอกสาร และต้องการยกเลิกหรือ Void ใบวางบิลออก เอกสารต้องยังไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน สามารถทำรายการได้ดังนี้ ขั้นตอนการ Void ใบวางบิล ให้เข้าไปที่เอกสารใบวางบิล >> กดที่ตัวเลือก >> Void  Case 2: Void ใบวางบิลที่การออกใบเสร็จรับเงินแล้ว เอกสารใบวางบิลที่มีการสร้างไว้และมีการออกใบเสร็จรับเงินไปแล้ว หากต้องการ Void ใบวางบิล …

สร้างใบวางบิล แบบแบ่งชำระ (Billing Note Partial payment) (R024)

การสร้างเอกสารใบวางบิล จะเป็นการสร้างเอกสารที่ดึงรายการตั้งหนี้ไว้มาสร้างเอกสาร สามารถดึงรายการมากกว่า 1 รายการเพื่อดึงมาสร้างใบวางบิลและใน 1 ใบวางบิลจะสามารถออกเอกสารใบเสร็จได้ 1 ใบเท่านั้น สามารถทำรายการตามขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เข้าหน้ารายรับ>> ใบวางบิล>> สร้าง ขั้นตอนที่ 2 : ให้ทำการเลือกผู้ติดต่อที่ต้องการทำรายการใบวางบิล หลังจากนั้นให้กดติ๊กหน้ารายการ IV ที่ต้องการสร้างใบวางบิล แล้วกด สร้าง ขั้นตอนที่ …

สร้างใบวางบิล (Create Billing Note) (R023)

การสร้างใบวางบิลเป็นการดึงเอกสารใบแจ้งหนี้ที่เราได้ทำการสร้างไว้หลายๆ  ใบเพื่อดึงมา สร้างเอกสารใบวางบิลเพื่อรับชำระเงินพร้อมกันหลายๆในแจ้งหนี้ และออกใบเสร็จรับเงิน สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1  ไปที่รายรับ >> ใบวางบิล >>  สร้าง ขั้นตอนที่ 2  กดเลือกผู้ติดต่อ ที่ต้องการสร้างใบวางบิล เลือกใบแจ้งหนี้ที่ต้องการวางบิล หลังจากนั้นให้กดสร้าง ขั้นตอนที่ 3  ในส่วนนี้ สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการวางบิลได้ ระบบจะระบุเป็นจำนวนเงินที่ยังเหลือต้องชำระของใบแจ้งหนี้นั้นๆ แล้วกดอนุมัติรายการ ขั้นตอนที่ …

สร้างใบลดหนี้แบบไม่คืนเงิน แล้วนำมาหักในครั้งต่อไป (R027)

เมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการออกไป และมีการออกเอกสารใบเสร็จ/ใบกำกับเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นต้องการออกใบลดหนี้ แต่ไม่ได้มีการโอนเงินคืนให้กับลูกค้า เพราะจะนำยอดเงินมาเป็นการรับชำระในครั้งต่อไป สามารถทำรายการได้ตามตัวอย่างด้านล่างนี้ ออกใบลดหนี้ที่เอกสารใบเสร็จ เมื่อกดออกใบลดหนี้แล้ว ระบบจะให้ใส่รายละเอียดและคำอธิบายในการลดหนี้ หลังจากนั้นให้กดถัดไป หลังจากนั้นเมื่อถึงขั้นตอนการคืนเงินให้ทำการเลือกช่องทางการคืนเงินโดยกดที่เพิ่มค่าธรรมเนียมหรือรายการปรับปรุงอื่น ให้เลือกเป็นบัญชีพัก แล้วอนุมัตรายการ ออกใบเสร็จ/ใบกำภาษีเพื่อลดยอดที่มีการออกใบลดหนี้ไป ขั้นตอนนี้จะเป็นการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีหลังจากที่ได้ทำการออกใบลดหนี้ไปแล้ว แล้วมีการขายหรือให้บริการใหม่โดยไม่ได้มีรายรับชำระเป็นเงิน ขั้นที่ตอนที่ 1 เมื่อสร้างเอกสารเรียบร้อยแล้ว ตรงช่องทางการเงิน ให้ทำการเลือกช่องทางเดียวกันกับที่เราออกใบลดหนี้ไว้ แล้วอนุมัติรายการ เมื่อเข้าทำการตรวจสอบการลงข้อมูลที่หน้า GL ข้อมูลจะทำการล้างกันให้ …