26 May 2020

สร้างใบเสร็จรับเงิน (Create Receipt) (R011)

การสร้างใบเสร็จรับเงินจะแบ่งเป็น Case 1: สร้างใบเสร็จไม่อ้างอิงกับใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ ให้สร้างเอกสารที่หน้าใบเสร็จรับเงินได้เลย Case 2: สร้างใบเสร็จโดยอ้างอิงเอกสารเดิม ให้เข้าไปกดสร้างที่เอกสารนั้น Case 1: สร้างใบเสร็จรับเงิน โดยไม่ได้อ้างอิงใบแจ้งหนี้ วิธีการสร้างใบเสร็จรับเงินโดย ไม่อ้างอิงกับการสร้างเอกสารใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ สามารถเข้าทำการสร้างเอกสารที่หน้าใบเสร็จรับเงินได้เลย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1.1 เข้าที่เมนูรายรับ >> ใบเสร็จ/บันทึกรายรับ >> สร้าง ขั้นตอนที่ 1.2 หลังจากกดสร้างแล้ว …

สร้างใบลดหนี้ แบบแสดงยอดเปลี่ยนแปลง (Credit Note Fill in Change amount) (R020)

วิธีการออกใบลดหนี้แบบแสดงยอดที่เปลี่ยนแปลง จะแบ่งเป็นกรณี ดังนี้ Case 1: ลดราคา (แต่จำนวนสินค้าไม่เปลี่ยนแปลง)Case 2: ลดจำนวนสินค้า รับสินค้าคืน จะทำได้เฉพาะลดจำนวนสินค้าเท่านั้น ไม่สามารถเลือกลดราคา Case 3: ลดจำนวนสินค้า ไม่รับสินค้าคืน โดยจะเลือกได้ว่าจะลดราคาหรือลดจำนวนสินค้า การออกใบลดหนี้ในกรณีการแสดงยอดที่เปลี่ยนแปลงมีทั้งหมด 3 วิธี ตามตัวอย่างดังนี้ Case 1: ลดหนี้แบบลดราคาสินค้า แต่จำนวนสินค้าไม่เปลี่ยนแปลง …

สร้างใบลดหนี้แบบแสดงยอดคงเหลือ (Create Credit Note) (R019)

วิธีการออกใบลดหนี้แบบแสดงยอดคงเหลือ  สามารถเลือกได้ว่าจะลด “จำนวน” สินค้า/บริการ หรือ ลด “ราคา” ของสินค้า/บริการที่เคยออกใบกำกับภาษีไว้ ยกตัวอย่างเช่น ออกใบเสร็จไป 50,000 บาท ลดหนี้ 20,000 บาท คงเหลือ 30,000  บาท การออกใบลดหนี้จะต้องใส่ยอด 30,000 บาท ราคาดังกล่างยังไม่รวม Vat วิธีที่   …

ยกเลิกใบแจ้งหนี้ (Void Invoice) (R006)

Case 1: ยกเลิกใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระ วิธีการยกเลิกใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ทำการรับชำระ หรือยังไม่ได้ทำการออกใบเสร็จรับเสร็จ สามารถเข้าทำการ void เอกสารได้ซึ่งหากมีการ Void เอกสาร ระบบจะทำการ Void สมุดรายวันด้วย การ Void สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่เมนูรายรับ >> ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้ >> ดูทั้งหมด ขั้นตอนที่ 2 ใเลือกเอกสารใบแจ้งหนี้ที่ต้องการ Void …

สร้างใบแจ้งหนี้หลายใบจากใบเสนอราคาใบเดียว (R008)

เมื่อมีการสร้างใบเสนอราคาแล้ว แล้วลูกค้ายอมรับแล้ว และต้องการออกใบแจ้งหนี้หลายๆใบ ต่อจากใบเสนอราคา สามารถทำรายการตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1  เข้าไปที่รายรับ >> ใบเสนอราคา  แล้วสร้างใบเสนอราคา  ขั้นตอนที่ 2 กดยอมรับ ตามวันที่ลูกค้ายอมรับ ขั้นตอนที่ 3  สร้างใบแจ้งหนี้ ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ (เช่น จำนวนเงินบางส่วน เช่น จำนวนเต็มในใบเสนอราคา 50,000 บาท กดออกใบแจ้งหนี้ส่วนเดียว 20,000 บาท …

แก้ไขใบแจ้งหนี้ (Edit Invoice/Sales Tax Invoice) (R007)

Case 1: แก้ไขใบแจ้งหนี้ ที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน เมื่อผู้ใช้งานได้สร้างใบแจ้งหนี้ไปแล้ว และต้องการแก้ไขใบแจ้งหนี้ โดยที่ยังไม่มีการบันทึกรับชำระเงินของใบแจ้งหนี้นั้น ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปใบแจ้งหนี้ที่เคยออกไปแล้วด้วยการคลิก “ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้” > “ดูทั้งหมด” > แล้วค้นหาใบแจ้งหนี้ที่ต้องการ หลังจากนั้น ที่หน้ารายละเอียกของใบแจ้งหนี้ กดปุ่ม “ตัวเลือก” เพื่อทำการ – แก้ไข– void (ลบ)– คัดลอก (สร้างสำเนาเอกสาร)– ล๊อกเอกสาร …

สร้างใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ (Create Invoice) (R005)

Case 1: สร้างใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ โดยไม่อ้างอิงกับใบเสนอราคาเดิม วิธีการสร้างเอกสารใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ โดยไม่อ้างอิงกับการสร้างใบเสนอราคา วิธีการสร้างใบแจ้งหนี้ สามารถเข้าทำการสร้างเอกสารได้ดังนี้ วิธีการบันทึกรายการ >> เข้าไปที่หน้ารายรับ >> ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้ >> สร้าง เมื่อกดสร้างแล้ว ระบบจะขึ้นหน้าเอกสารให้สร้างเอกสาร ให้ทำการใส่รายละเอียด แล้วกดอนุมัติรายการ Case 2: สร้างใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ โดยอ้างอิงกับใบเสนอราคาเดิม หากต้องการสร้างใบส่งของ / …

แก้ไขใบเสนอราคา

Case 1: แก้ไขใบเสนอราคา ที่คู่ค้ายังไม่ยอมรับ เอกสารใบเสนอราคา ถ้าต้องการแก้ไขรายละเอียดในเอกสาร สามารถทำการแก้ไขได้ในกรณีที่ยังไม่กดยอมรับ แต่ถ้าทำการกดยอมรับแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเอกสารได้ วิธีการแก้ไขเอสการใบเสนอคา ให้เข้าไปที่เอกสารใบเสนอราคานั้น >> กดที่ตัวเลือก >> แก้ไข แล้วเข้าไปทำการแก้ไขข้อมูล  เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลเสร็จ ให้กด แก้ไข ด้านล่าง Case 2: แก้ไขใบเสนอราคา ที่คู่ค้ายอมรับแล้ว เอกสารใบเสนอราคาที่สร้างไว้ …

สร้างใบเสนอราคา (Create QO) (R001)

วิธีการสร้างใบเสนอราคา (Create Quotation)  ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ รายรับ >> ใบเสนอราคา >> สร้าง ขั้นตอนที่ 2 ใส่รายละเอียด ชื่อลูกค้า,วันที่ออกเอกสาร, รายละเอียดสินค้า/บริการ ,จำนวน และราคา แล้วให้กดอนุมัติรายการ ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.comหรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK