5 October 2022

การสร้างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (NR030)

วิธีการสร้างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้เป็นใบเดียวกัน สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เข้าเมนูรายรับ >ใบเสร็จรับเงิน > สร้าง ขั้นตอนที่ 2 : สร้างเอกสารใบเสร็จรับเงิน โดยระบุข้อมูลต่าง ๆ ให้เรียบร้อย ทั้งข้อมูลลูกค้า รายการสินค้า/บริการ จำนวน ราคาและภาษี จากนั้น กดเปิดที่ปุ่มออกใบกำกับภาษี (จะสังเกตได้ว่า หัวข้อของการทำรายการจะเปลี่ยนจาก …

การสร้างใบกำกับภาษีแบบแยก

การสร้างใบกำกับภาษีแบบแยก จะเป็นการอ้างอิงจากเอกสารใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงิน ซึ่งจะต้องทำการสร้างใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงินในระบบขึ้นมาก่อน และเอกสารที่สร้าง ต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ยังไม่ดึงมาออกใบกำกับภาษี ตัวอย่างการสร้างใบแจ้งหนี้ คลิกที่นี่ ตัวอย่างการสร้างใบเสร็จรับเงิน คลิกที่นี่ ขั้นตอนการสร้างใบกำกับภาษีแบบแยก มีดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: ไปที่หน้ารายรับ> ใบกำกับภาษี กดปุ่มสร้าง ขั้นตอนที่ 2: ระบุข้อมูลอ้างอิงที่ต้องการดึงข้อมูลมาสร้างใบกำกับภาษีขายแบบแยก ชื่อลูกค้า: ระบุชื่อลูกค้า หรือรหัสผู้ติดต่อ …

การสร้างใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี (NR029)

การสร้างใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ในระบบ PEAK โดยไม่อ้างอิงกับการสร้างใบเสนอราคา สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เมนูรายรับ > ใบแจ้งหนี้ > กดปุ่ม สร้าง ขั้นตอนที่ 2: ระบุรายละเอียดในการสร้างใบแจ้งหนี้อ้างอิงถึง: ระบุข้อมูลที่ต้องการ (ถ้ามี) จำกัดตัวหนังสือ 32 อักขระเลขที่เอกสาร: ระบบจะทำการรันให้อัตโนมัติ โดย Format เลขที่เอกสารจะทำการใช้เลขที่ที่ตั้งค่า …

การสร้างใบเสร็จรับเงิน (RT001)

วิธีการสร้างใบเสร็จรับเงินโดย ไม่ อ้างอิงกับการสร้างเอกสารใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ สามารถเข้าทำการสร้างเอกสารที่หน้าใบเสร็จรับเงินได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนู “รายรับ” > “ใบเสร็จรับเงิน” > “สร้าง” ขั้นตอนที่ 2 หลังจากกดสร้างแล้ว ให้ทำการใส่ข้อมูลและรายละเอียดการขาย หากต้องการให้เอกสารออกเป็น /ใบกำกับภาษีขาย ด้วย ให้ติ๊กเปิดไฟการออกใบกำกับภาษี จากนั้นระบุช่องทางการเงินที่รับชำระเงินในช่อง “รับเงินโดย”จากนั้นกดปุ่ม “อนุมัติใบเสร็จรับเงิน” …

การสร้างใบแจ้งหนี้

การสร้างใบแจ้งหนี้ ในระบบ PEAK โดยไม่อ้างอิงกับการสร้างใบเสนอราคา สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เมนูรายรับ > ใบแจ้งหนี้ > กดปุ่ม สร้าง ขั้นตอนที่ 2: ระบุรายละเอียดในการสร้างใบแจ้งหนี้อ้างอิงถึง: ระบุข้อมูลที่ต้องการ (ถ้ามี) จำกัดตัวหนังสือ 32 อักขระเลขที่เอกสาร: ระบบจะทำการรันให้อัตโนมัติ โดย Format เลขที่เอกสารจะทำการใช้เลขที่ที่ตั้งค่า …

การสร้างใบเสนอราคา (QO001)

การสร้างใบเสนอราคาในระบบ PEAK จะยังไม่มีการบันทึกบัญชี และตัดสินค้าออกจาก Stock เป็นเพียงการออกเอกสารให้คู่ค้าเท่านั้น มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เมนูรายรับ > ใบเสนอราคา > กดปุ่ม สร้าง ขั้นตอนที่ 2: ระบุรายละเอียดในการสร้างใบเสนอราคาอ้างอิงถึง: ระบุข้อมูลที่ต้องการ (ถ้ามี) จำกัดตัวหนังสือ 32 อักขระเลขที่เอกสาร: ระบบจะทำการรันให้อัตโนมัติ …

การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงิน (NR038) (Import Receipt)

การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงินสามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้วิธีที่ 1 การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงินแบบสร้างข้อมูลนำเข้าบนโปรแกรมวิธีที่ 2 การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงินโดยใช้ไฟล์ Excel วิธีที่ 1 การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงินแบบสร้างข้อมูลนำเข้าบนโปรแกรม สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1.1. เลือกเมนูรายรับ >> นำเข้าเอกสาร ขั้นตอนที่ 1.2 กดปุ่ม + สร้างข้อมูลนำเข้า ขั้นตอนที่ 1.3 เลือกใบเสร็จรับเงิน …

การนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้ (NR037) (Import Invoice)

การนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้วิธีที่ 1 การนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้แบบสร้างข้อมูลนำเข้าบนโปรแกรมวิธีที่ 2 การนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้โดยใช้ไฟล์ Excel วิธีที่ 1 การนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้แบบสร้างข้อมูลนำเข้าบนโปรแกรม สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1.1. เลือกเมนูรายรับ >> นำเข้าเอกสาร ขั้นตอนที่ 1.2. กดปุ่ม + สร้างข้อมูลนำเข้า ขั้นตอนที่ 1.3. เลือกใบแจ้งหนี้ …

การสร้างใบเสนอราคา(Create QO)(NR001)

วิธีการสร้างใบเสนอราคา (Creat QO) ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนูรายรับ >> ใบเสนอราคา >> สร้าง ขั้นตอนที่ 2 ระบุรายละเอียด ส่วนที่ 1 ข้อมูลลูกค้า ชื่อลูกค้า = ระบุรายละเอียดของคู่ค้า วันที่ออก = ระบุวันที่ออกใบเสนอราคา ใช้ได้ถึง = ระบุวันที่ที่ครบกำหนดของใบเสนอราคานี้ …

สร้างใบเสร็จรับเงินจากไฟล์ Lazada/Shopee

การขายดีจะไม่เป็นอุปสรรคในการทำบัญชีอีกต่อไป PEAK พัฒนาระบบการนำเข้าข้อมูลจากระบบ e-Commerce ชั้นนำทั้ง Lazada และ Shopee ให้สามารถนำเข้าจากไฟล์ที่ออกมาโดยตรงจากระบบทั้ง 2 ได้เลย และให้คุณได้รีวิวความถูกต้อง หรือเพิ่ม/ลดรายละเอียดก่อนบันทึกเข้าไป เหมาะกับใคร นักบัญชีที่ทำบัญชีให้กับผู้ประกอบการที่ขายของออนไลน์ผ่าน Lazada / Shopee ผู้ประกอบการ ที่ขายของผ่าน Lazada / Shopee และต้องการออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าที่สั่งสินค้า สรุปขั้นตอนการใช้งาน1. …