4 October 2023

เสริมความแข่งแกร่งธุรกิจ ติดอาวุธงานบัญชีด้วยการตลาด

ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันสูง การตลาดเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องวางแผนและกำหนดกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดและเติบโตของธุรกิจ ซึ่งนักบัญชีกับการตลาดมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร การตลาดมีความสำคัญกับนักบัญชีหรือไม่ มาตามดูกันในบทความนี้ นักบัญชีกับการตลาดเกี่ยวข้องกันอย่างไร นักบัญชีกับการตลาดมีความเกี่ยวข้องกัน ในที่นี้จะขออธิบายความเกี่ยวข้องของการตลาดกับนักบัญชีเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ความเกี่ยวข้องของการตลาดกับนักบัญชีในองค์กรและสำนักงานบัญชี ดังนี้ สำหรับนักบัญชีในองค์กร ผู้ประกอบการต้องตั้งเป้าหมายและวางแผนการตลาด ซึ่งการวางแผนการตลาดที่ดี ควรมีลักษณะเฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลลัพธ์ได้ ทำได้จริงภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น การกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายของกิจการ 10% เป็นต้น นักบัญชีขององค์กรจึงมีบทบาทในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการดังนี้ 1. …

วิธีป้องกันลดการเกิดออฟฟิศซินโดรมของนักบัญชี

ออฟฟิศซินโดรมเป็นอาการที่พบบ่อยในกลุ่มคนทำงานออฟฟิศ และนักบัญชีก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน จึงมักประสบปัญหาจากอาการดังกล่าว วันนี้ PEAK จึงหาวิธีป้องกันรวมถึงการรักษา เพื่อให้การทำงานของนักบัญชีเป็นไรอย่างราบรื่นและสุขภาพดี

TFRS คืออะไร สำคัญอย่างไรกับนักบัญชี ?

TFRS เป็นศัพท์ที่คุ้นหูในวงการวิชาชีพบัญชี เป็นคำที่ใช้แพร่หลายทั้งในบริษัททั่วไปและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ TFRSคืออะไร ใครเป็นผู้จัดทำ กระบวนการจัดทำเป็นอย่างไร TFRSที่สำคัญมีอะไรบ้าง และมีความสำคัญกับนักบัญชีอย่างไร เรามาติดตามกัน

ทำไมนักบัญชีต้องอบรมเก็บชั่วโมงCPD ?

อาชีพนักบัญชีนอกจากจะต้องทำบัญชีและยื่นภาษีแล้ว ในแต่ละปีนักบัญชีที่เป็นผู้ทำบัญชีของแต่ละกิจการต้องเข้าอบรมความรู้ทางด้านบัญชีและภาษี หรือที่เรียกกันว่าเก็บชั่วโมงCPD CPD ย่อมาจากคำว่า Continuing Professional Development หมายถึงการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เป็นการเพิ่มพูนความรู้และอัปเดตความรู้ใหม่ๆให้กับนักบัญชี